Zobacz Regulamin Rady Rodziców w formacie PDF: REGULAMIN RR CZAPURY

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Szkoły podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
Działając na podstawie Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr
256 poz.2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach Rada
Rodziców uchwala Regulamin o następującej treści:
Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców, a także zakres i zasady działania
poszczególnych jej ogniw.
Rozdział 1
CELE ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW
§ 1
Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły
współdziałającą z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami
nadzorującymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań Szkoły.
§ 2
Jako organizacja wewnątrzszkolna Rada Rodziców za zasadę swego uczestnictwa w życiu szkoły przyjmuje:
1. Poszanowanie dla kompetencji i samorządności innych uczestników tego życia, zwłaszcza Rady
Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego,
2. Prowadzić swoją działalność w ścisłym porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
§ 3
Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz szkolnych,
zarządzeniami Dyrektora Szkoły i uchwałami Rady Pedagogicznej.
§ 4
Celem Rady Rodziców jest:
1. Reprezentowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły,
2. Wspomaganie działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i
dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia, udzielania pomocy materialnej
uczniom,
3. Aktywizowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) do czynnego udziału w realizacji nauczania,
wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy Szkole,
4. Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania Szkoły.
§ 5
Do podstawowych zadań i kompetencji Rady Rodziców należą:
1. Współuczestniczenie w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy Szkoły,
2. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
3. Współuczestniczenie w realizacji programów edukacyjnych i zadaniach opiekuńczych Szkoły,
4. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a. programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym,
REGULAMIN RADY RODZICÓW SP CZAPURY
2
6. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu i innym organizacjom uczniowskim działającym na
terenie Szkoły,
7. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
8. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
9. Pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności Szkoły,
10. Współdecydowanie o formach pomocy dzieciom,
11. Wyrażanie opinii w kwestii ewentualnego obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły
jednolitego stroju,
12. Opiniowanie pracy nauczycieli kończących staż związany z awansem zawodowym,
13. Wybieranie swoich przedstawicieli do prac w komisji wybierającej Dyrektora Szkoły.
§ 6
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z
Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w § 5 ust. 4 lit. a lub b, program ten ustala
Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez
Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną.
§ 7
Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
§ 8
Rada Rodziców może porozumiewać się z innymi radami rodziców, ustalając zasady i zakres współpracy.
Rozdział 2
ORGANY RADY RODZICÓW, ICH STRUKTURA I ZADANIA
§ 9
Rada Oddziałowa Rodziców
1. Oddziałowa Rada Rodziców wybierana jest w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów
danego oddziału na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców lub opiekunów prawnych uczniów
danego oddziału w każdym roku szkolnym, przy czym obowiązuje zasada, że jednego ucznia
reprezentuje jeden rodzic lub opiekun prawny.
2. Rodzice wybrani do Rady Oddziałowej wybierają ze swego grona przewodniczącego Rady,
sekretarza i skarbnika.
3. Kadencja Rady Oddziałowej trwa 1 rok.
4. W posiedzeniach Rady Oddziałowej może brać udział wychowawca klasy z głosem doradczym.
5. Rodzice uczniów danej klasy mogą odwołać Radę Oddziałową w całości lub poszczególnych jej
członków w następujących przypadkach:
a. utraty zaufania rodziców lub opiekunów prawnych reprezentujących co najmniej 10 uczniów
danej klasy,
b. odejścia dziecka z oddziału,
c. rezygnacji z pełnionej funkcji.
REGULAMIN RADY RODZICÓW SP CZAPURY
3
6. Odwołanie całości lub części Rady Oddziałowej odbywać się może na każdym zebraniu rodziców
(opiekunów prawnych) dzieci danej klasy. Na tym samym zebraniu klasowym w głosowaniu jawnym
wybierane są nowe osoby.
7. Podstawowe zadania Oddziałowej Rady Rodziców, to między innymi:
a. realizacja zadań Rady Rodziców Szkoły na terenie danej klasy, a w szczególności
dostosowanie zadań określonych w § 5 do konkretnych potrzeb klasy, wyrażanych przez
rodziców (opiekunów prawnych) uczniów i nauczycieli,
b. współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji programu działania
Rady Rodziców Szkoły oraz do pomocy i udziału w życiu klasy i szkoły,
c. występowanie w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do Dyrektora Szkoły
oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
§ 10
Skład Rady Rodziców Szkoły
1. W skład Rady Rodziców Szkoły wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w
tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyjątkowych sytuacjach z rady
oddziałowej do Rady Rodziców Szkoły można wybrać dwóch przedstawicieli (pełnienie wcześniej ważnych
funkcji).
2. Do podstawowych zadań członka Rady Rodziców należy:
a. uczestniczenie w zebraniach plenarnych Rady Rodziców Szkoły,
b. aktywne włączanie w się realizację zadań Rady Rodziców,
c. reprezentowanie klasy na forum Rady Rodziców,
d. wymiana informacji między Radą Rodziców a rodzicami uczniów poszczególnych klas,
e. zachęcanie rodziców uczniów poszczególnych klas do pomocy i udziału w realizacji zadań
Rady Rodziców Szkoły,
f. przekazywanie sprawozdań z działalności Rady Rodziców na forum klasy.
3. Kadencja członków Rady Rodziców trwa 2 lata.
4. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do znajomości i przestrzegania uchwalonego
Regulaminu oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań.
5. Członkostwo w Radzie i wszelkie funkcje pełnione są społecznie.
6. Rodzicom, których dzieci ukończyły naukę w szkole, wygasa mandat delegata do Rady Rodziców.
§ 11
Organy Rady Rodziców Szkoły
1. Organami Rady Rodziców Szkoły są:
a. Zebranie plenarne – najwyższa władza ogółu rodziców,
b. Prezydium – wewnętrzny organ kierujący pracami Rady,
c. Komisja Rewizyjna – organ kontrolny.
§ 12
Zebranie plenarne Rady Rodziców
1. Zebrania plenarne Rady Rodziców Szkoły zwołuje się minimum dwa razy w roku szkolnym.
2. Zebrania plenarne zwołuje Prezydium Rady:
a. na własny wniosek,
REGULAMIN RADY RODZICÓW SP CZAPURY
4
b. na wniosek Rad Oddziałowych reprezentujących co najmniej 3 klasy,
c. na wniosek Dyrektora Szkoły lub innych organów Szkoły.
3. Członkowie Rady Rodziców Szkoły winni być zawiadomieni o zwołaniu posiedzenia plenarnego w
formie pisemnej.
4. Rada Rodziców może zaprosić do udziału w posiedzeniach Dyrektora Szkoły, a także inne osoby.
5. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zabrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu
spraw.
6. Rada Rodziców wybiera ze swego grona w drodze uchwały:
a. Prezydium Rady Rodziców w liczbie 4 osób,
b. Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób.
7. Do wyłącznej kompetencji Rady Rodziców Szkoły należy podejmowanie decyzji w następujących
sprawach:
a. uchwalania i zmian Regulaminu Rady Rodziców,
b. zatwierdzania budżetu Rady Rodziców,
c. zatwierdzania wysokości składek na rzecz Rady Rodziców,
d. wybierania Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej,
e. odwoływania Prezydium Rady lub poszczególnych jego członków,
f. zatwierdzania rocznych sprawozdań przedkładanych przez Prezydium Rady Rodziców.
8. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
9. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej
członków w głosowaniu jawnym z wyjątkiem uchwał w sprawach dotyczących Regulaminu Rady
(§ 19).
10. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym po przyjęciu formalnego
wniosku w sprawie tajności głosowania.
11. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady
Rodziców:
a. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji regulaminowej komisji
wyborczej (wybory do tych funkcji są jawne),
b. sprawozdanie ustępującego Prezydium z działalności w okresie sprawozdawczym,
c. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
d. informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu Szkoły, ewentualne
wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów Szkoły lub organizacji,
e. uchwalenie wniosków i uchwał dotyczących działalności Rady Rodziców,
f. wybory nowych organów Rady Rodziców: ustalenie przez komisję regulaminową listy
obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania, przypomnienie zasad wyborczych oraz
ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą, głosowanie, ogłoszenie wyników,
g. ustalenie wysokości składek na fundusz Rady Rodziców w danym roku szkolnym,
h. wolne głosy i wnioski.
12. Tryb odwoływania Prezydium lub poszczególnych jego członków:
a. Rada Rodziców Szkoły może odwołać Prezydium w całości lub poszczególnych jego
członków przed końcem kadencji wyłącznie na zebraniu plenarnym,
REGULAMIN RADY RODZICÓW SP CZAPURY
5
b. Pisemny wniosek o odwołanie z uzasadnieniem i poparciem minimum 20% członków Rady
Rodziców lub 2/3 składu Prezydium, składany jest na ręce przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej,
c. Przy odwołaniu stosuje się tryb przyjęty dla wyborów.
13. W przypadku odwołania członka Prezydium lub złożenia przez niego rezygnacji, Rada Rodziców
Szkoły w drodze wyboru uzupełnia skład Prezydium do wymaganej liczby członków.
14. Rada Rodziców dokumentuje przebieg zebrań w formie protokołu. Protokół z zebrania powinien
zawierać:
a. numer, datę i miejsce spotkania,
b. stwierdzenie prawomocności zebrania (dołączona lista obecności),
c. wykaz osób uczestniczących w zebraniu na zaproszenie Rady Rodziców lub Prezydium
(jeśli takie w zebraniu uczestniczyły),
d. zatwierdzony porządek obrad,
e. przebieg obrad, głosy w dyskusji, zgłaszane wnioski,
f. treść podjętych uchwał,
g. podpisy przewodniczącego i protokolanta obrad.
15. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.
§ 13
Prezydium Rady Rodziców
1. Prezydium Rady Rodziców jest organem wykonawczym realizującym przyjęty przez Radę Rodziców
Szkoły plan działania.
2. Prezydium Rady Rodziców wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady Rodziców pomiędzy jej
zebraniami z wyłączeniem spraw wymienionych w § 12 ust. 7.
3. Do podstawowych zadań Prezydium należy:
a. bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między zebraniami, w tym
gospodarką finansową Rady Rodziców,
b. realizacja planu finansowego Rady Rodziców (odstępstwa od zatwierdzonego planu mogą
być dokonywane wyłącznie na podstawie uchwały Prezydium i muszą być przedstawiane
Radzie Rodziców na najbliższym posiedzeniu plenarnym),
c. wykonywanie uchwał Rady Rodziców,
d. reprezentowanie Rady Rodziców i ogółu rodziców wobec Dyrektora szkoły, innych organów
Szkoły, na zewnątrz,
e. przygotowanie i przedstawienie rocznego sprawozdania ze swojej działalności przed Radą
Rodziców,
f. przygotowanie projektów uchwał w zakresie spraw będących w wyłącznej kompetencji Rady
Rodziców.
4. Prezydium ze swego grona wybiera:
a. Przewodniczącego,
b. Wiceprzewodniczącego,
c. Skarbnika,
d. Sekretarza.
REGULAMIN RADY RODZICÓW SP CZAPURY
6
5. Uchwały Prezydium Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym przy obecności
przynajmniej połowy składu Prezydium, zwykłą większością głosów. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia Prezydium są protokołowane
zgodnie z § 12 ust. 14, a protokoły przechowywane w dokumentacji Rady.
6. Prezydium Rady Rodziców może zaprosić do udziału w swoich posiedzeniach Dyrektora Szkoły lub
inne osoby.
§14
Członkowie funkcyjni Prezydium
1. Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy:
a. kierowanie pracami Rady Rodziców,
b. współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w
dostosowywaniu zadań i celów Rady Rodziców do konkretnych potrzeb uczniów i Szkoły,
c. dokonywanie podziału zadań i obowiązków miedzy członków Prezydium Rady,
d. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy,
e. zwoływanie i prowadzenie zebrań Prezydium Rady Rodziców,
f. kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców,
g. przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i
Samorządowi Uczniowskiemu,
h. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.
2. Zadaniem Sekretarza Rady Rodziców jest:
a. opracowanie i realizacja harmonogramu spotkań Rady Rodziców,
b. przygotowywanie zebrań Prezydium Rady Rodziców,
c. nadzorowanie terminowości wykonania prac Rady Rodziców,
d. sporządzanie protokołów z zebrań Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców,
e. prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców oraz zapewnienie jej prawidłowego
przechowywania,
f. zapewnienie technicznych warunków pracy Prezydium (przygotowywanie materiałów do
pracy Prezydium, odpowiedniej ilość kopii propozycji uchwał, harmonogramu spotkań itp.).
3. Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest:
a. nadzorowanie całokształtu spraw związanych z działalnością kasowo-finansową Rady
Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b. organizowanie – wspólnie ze skarbnikami Rad Oddziałowych – wpływów finansowych na
działalność Rady Rodziców,
c. nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów oraz prawidłową, celową i
zgodną z przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami realizacją wydatków,
d. opracowanie – w porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców – projektów planów
finansowych i nadzór nad ich prawidłową realizacją,
e. sprawdzanie na bieżąco dokumentów i dowodów rachunkowo-kasowych oraz zatwierdzanie
ich do wypłaty,
f. składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz wykonania planów
finansowych Rady Rodziców.
REGULAMIN RADY RODZICÓW SP CZAPURY
7
§ 15
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym pracę Prezydium.
2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na zebraniu plenarnym Rady Rodziców Szkoły w trybie przyjętym
dla wyborów Prezydium.
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu dokonuje wyboru przewodniczącego.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
5. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do corocznego przeprowadzenia kontroli:
a. działalności poszczególnych organów Rady Rodziców pod względem zgodności z
niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Rady Rodziców i Prezydium,
b. działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców w zakresie zgodności z przepisami.
6. Na wniosek Przewodniczącego lub Skarbnika, bądź na pisemny wniosek złożony, przez co najmniej
10 rodziców lub z własnej inicjatywy przeprowadza kontrole doraźne.
7. Wyniki kontroli działalności organów Rady Rodziców Komisja Rewizyjna przedstawia na
posiedzeniach plenarnych Rady Rodziców Szkoły.
8. Komisja Rewizyjna opiniuje roczne sprawozdanie finansowe i wnioskuje w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydium za dany rok szkolny na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców
Szkoły.
§ 16
Zarządzanie funduszem Rady Rodziców
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących
źródeł:
a. składek wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły,
b. darowizn osób prywatnych i instytucji,
c. wpływów z instytucji i organizacji społecznych,
d. innych źródeł.
2. Środki finansowe zgromadzone w funduszu Rady mogą być przeznaczone na:
a. dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
b. dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym,
c. udzielanie jednorazowej pomocy finansowej uczniom Szkoły, których dotychczasowa trudna
sytuacja materialna uległa gwałtownemu pogorszeniu w wyniku wyjątkowych wypadków
losowych,
d. zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,
e. nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach,
f. inne cele wynikające z zadań Rady Rodziców.
3. Podziału zgromadzonych na funduszu Rady środków dokonuje się w oparciu o plan finansowy,
tworzony na podstawie projektu przedstawionego przez Prezydium Rady Rodziców.
4. Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy rady rodziców stają się własnością szkoły i
podlegają inwentaryzacji.
5. Podstawą wydatkowania środków zgromadzonych w funduszu Rady Rodziców są:
a. uchwały Prezydium Rady,
REGULAMIN RADY RODZICÓW SP CZAPURY
8
b. pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem składane przez:
– Dyrektora Szkoły,
– Rady Oddziałowe,
c. pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem i opinią Dyrektora Szkoły składane przez:
– wychowawców klas i pozostałych nauczycieli,
– pedagoga szkolnego,
– Samorząd Uczniowski.
6. Wysokość dobrowolnej składki miesięcznej ustala Rada Rodziców na wniosek Prezydium na
początku każdego roku szkolnego.
7. Jeśli do Szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców (opiekunów prawnych),
składka wnoszona jest w wysokości na jedno dziecko.
8. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą opłatę na działalność Rady Rodziców od
określonej w ust.6
9. W uzasadnionych wypadkach Rada Rodziców może niektórym rodzicom obniżyć wysokość opłaty.
10. W szczególnych przypadkach rada Rodziców może zwolnić niektórych rodziców od uiszczania
opłaty.
11. Zbieraniem funduszy pochodzących z dobrowolnych składek zajmują się skarbnicy Rad
Oddziałowych i sekretariat szkoły.
12. Do dysponowania funduszem Rady upoważnione jest Prezydium Rady.
13. Środki funduszu gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym Rady Rodziców.
14. Na rachunku bankowym Rady Rodziców mogą być gromadzone i przechowywane środki związane z
działalnością Szkoły inne niż fundusz Rady Rodziców, o których przeznaczeniu decydują
dysponenci tych środków.
15. Osobami podpisującymi dokumenty bankowe są: Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz
upoważnieni członkowie Prezydium.
16. W imieniu Rady Rodziców dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj
członkowie Prezydium łącznie spośród: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i
Skarbnika.
17. Dokumenty księgowe muszą być przed zaksięgowaniem sprawdzone przez Skarbnika pod
względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone pod względem merytorycznym przez
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
Rozdział 3
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 17
1. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady Rodziców uprawniony
jest Przewodniczący Rady Rodziców bądź upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący lub
Sekretarz.
2. Rada Rodziców posługuje się pieczęciami o treści:
REGULAMIN RADY RODZICÓW SP CZAPURY
9
oraz
3. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami oświatowymi i
Statutem Szkoły.
4. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem oświatowym
lub interesem Szkoły, Dyrektor Szkoły zawiesza ich wykonywanie i bezzwłocznie, nie później niż w
ciągu 7 dni, ma obowiązek uzgodnić z Prezydium Rady Rodziców tok postępowania w sprawie
będącej przedmiotem uchwały.
5. W razie braku uzgodnień, o których mowa w ust. 4 Dyrektor Szkoły lub Rada Rodziców przekazuje
sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu szkołę lub Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
§ 18
1. Regulamin Rady Rodziców przyjmowany jest przez Radę Rodziców Szkoły.
2. Przyjęcie regulaminu następuje zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej
członków.
3. Zmiany w Regulaminie wymagają trybu określonego w ust. 1 i 2.
4. Propozycje zmian Regulaminu mogą być zgłaszane przez:
a. Prezydium Rady,
b. Rady Oddziałowe,
c. Rodziców (opiekunów prawnych), reprezentowanych, przez co najmniej 30 osób,
d. Dyrektora Szkoły.
§19
Regulamin Rady Rodziców, skład Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej umieszczane są na
stronie internetowej SP w Czapurach – www.szkolaczapury.pl
§20
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwałą przez Radę Rodziców
Czapury, wrzesień 2013
Przewodniczący
Rady Rodziców
Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej
w Czapurach