Regulamin ucznia - pdf

REGULAMIN UCZNIA

I. Uczeń ma prawo do:
 • poznania Programów nauczania i wymogów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • rozwijania zainteresowań i zdolności,
 • uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,
 • opieki i życzliwego traktowania,
 • zapewnienia mu bezpieczeństwa i ochrony przed wszystkimi formami przemocy,
 • poszanowania godności oraz zachowania tajemnicy,
 • przedstawiania problemów wychowawcy, nauczycielom i dyrektorowi oraz uzyskania od nich pomocy,
 • wpływania na życie szkoły poprzez współpracę z Samorządem Uczniowskim,
 • uznania i zachowania tożsamości narodowej oraz swobody myśli i przekonań światopoglądowych i
  religijnych,
 • jawnego wyrażania opinii, jeśli nie narusza to dobra i godności innych osób,
 • korzystania bezpłatnie z autobusów komunikacji gminnej (pod warunkiem posiadania ważnej legitymacji szkolnej i zachowania zasad przewidzianych przez władze gminy).
II. Uczeń ma obowiązek:
 •  przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły i jego załącznikach,
 • posiadać ważną legitymację szkolną i dzienniczek ucznia,
 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w lekcjach,
 • przygotowywać się do lekcji i właściwie się na nich zachowywać,
 • uzupełniać braki w wiedzy i notatkach powstałe podczas nieobecności,
 • uczestniczyć w uroczystościach organizowanych w szkole,
 • przynosić na zajęcia wymagane przez nauczyciela przybory szkolne,
 • przynieść w ciągu 3 dni od zakończenia choroby pisemne usprawiedliwienie,
 • po dzwonku na lekcję stać pod klasą i spokojnie czekać na nauczyciela,
 • punktualnie przychodzić na wszystkie zajęcia,
 • wychodzić z klasy podczas przerw,
 • po wejściu do budynku zostawić kurtkę lub płaszcz w wyznaczonej szatni,
 • dbać o mienie szkoły i starać się utrzymywać na jej terenie porządek,
 • dbać o honor szkoły i godnie ją reprezentować na zewnątrz,
 • z szacunkiem odnosić się do symboli państwowych, szkolnych i religijnych,
 • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
 • być kulturalnym wobec innych, szanować ich dobre imię i własność,
 • używać języka kulturalnego, nie używać wulgaryzmów,
 • dbać o higienę osobistą i estetykę ubioru,
 • dostosować strój do wymogów szkoły (ubiór estetyczny, czysty, funkcjonalny, strój codzienny dowolny, ale nie ekstrawagancki, strój sportowy obowiązujący na lekcjach w-f zgodny z wymogami nauczycieli, strój galowy: dla dziewcząt – biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, dla chłopców – biała koszula i ciemne spodnie).
III. Zabrania się:
 • spożywać napojów i gum energetycznych, palić tytoniu, pić alkoholu ani używać narkotyków,
 • używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji i przerw (uczeń przynosi taki sprzęt na swoją odpowiedzialność, szkoła nie odpowiada za zniszczone, zgubione lub skradzione mienie),
 • nagrywać ani fotografować na terenie szkoły i boiska chyba, że służy to określonym celom dydaktyczno–wychowawczym,
 • samowolnie opuszczać teren szkoły przed zakończeniem zajęć,
 • farbowania włosów, malowania paznokci i stosowania makijażu,
 • ubierania się w sposób wyzywający (zbyt krótkie spódniczki, spodenki i bluzki, buty na wysokim obcasie).
IV. Uczeń może zostać nagrodzony i wyróżniony za:
 • bardzo dobre wyniki w nauce,
 • pracę społeczną,
 • wzorową postawę w szkole i poza nią,
 • wybitne osiągnięcia.
V. Uczeń może być nagrodzony w następujący sposób:
 • pochwałą wychowawcy klasy w obecności wszystkich uczniów klasy,
 • wpisem do dzienniczka ucznia, dziennika,
 • pochwałą dyrektora szkoły w obecności całej społeczności szkolnej,
 • dyplomem uznania,
 • listem pochwalnym do rodziców,
 • nagrodą rzeczową lub pieniężną (stypendium za wyniki w nauce i zachowanie)
VI. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły,
regulaminów i zarządzeń wewnętrznych:
 • upomnieniem wychowawcy w obecności całej klasy,
 • wpisem do dzienniczka ucznia, dziennika,
 • ustnym powiadomieniem rodziców o niewłaściwym postępowania dziecka,
 • naganą dyrektora szkoły,
 • zakazem udziału w zajęciach pozalekcyjnych, zawodach, wycieczkach i dyskotekach,
 • ponoszeniem przez rodziców kosztów naprawy udowodnionej uczniowi dewastacji.
VII. W przypadku rażącego naruszenia Statutu Szkoły,
uchwałą Rady Pedagogicznej uczeń może być ukarany:
 • zawieszeniem prawa reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 • na wniosek dyrektora szkoły przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.

Za działania pozytywne jak i negatywne uczeń otrzymuje punkty według zasad przewidzianych w Regulaminie Punktowej Oceny Zachowania.


 

Szczegółowe zasady przyznawania nagród i kar zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO-pdf)


Regulamin Ucznia został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach dnia 6. marca 2013r.