Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (pdf)

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Szkole Podstawowej w Czapurach, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury, e-mail: sekretaria232@wp.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Pan Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. firmie informatycznej (NOMIS), firmie ubezpieczeniowej (PZU lub AXA), biurom podróży, Urzędowi Miejskiemu w Mosinie, na stronę www i BIP szkoły oraz innym podmiotom zgodnie ze Statutem Szkoły.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach z dnia 2 kwietnia 2018 r.

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach (pdf)

Podstawa prawna:

 1. Konwencja Praw Dziecka.
 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2017 poz. 2213).
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922).
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.).

Celem monitoringu jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i placówki.
 2. Ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów.
 3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.
 4. Ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) W szkole i jej otoczeniu.
 5. Ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych.
 6. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 1. Szkoła Podstawowa w Czapurach posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
 2. Monitor i rejestrator znajduje się w gabinecie dyrektora szkoły.
 3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
 • zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,
 • niszczenia mienia szkoły,
 • niszczenia urządzeń na przystanku,
 • przywłaszczania,
 • konfliktowych, np. bójek,
 • podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.
 1. Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym nośniku informacji przez rejestrator i przechowywane do 7 dni.
 2. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym przez minimum 7 dni.
 3. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora szkoły i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły lub wychowawcę/nauczyciela.
 4. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 5. Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

 1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
 2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. – godzina, dzień, miesiąc, rok.
 3. Protokół przekazania przechowywany jest w gabinecie dyrektora.
 4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
 5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników szkoły (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
 6. Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.
 7. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

Przepisy końcowe:

 1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor szkoły.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
 4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 2.04.2018 r.