STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ ARKADEGO FIEDLERA W CZAPURACH

DZIAŁ I 

Rozdział 1

Informacje ogólne o szkole

§1. 1. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach zwana dalej Szkołą jest placówką publiczną.

 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego. Realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
 1. Siedzibą szkoły i oddziałów przedszkolnych jest budynek przy ulicy Poznańskiej 78 w Czapurach, 61-160 Poznań.
 2. Organem prowadzącym jest Gmina Mosina z siedzibą, Plac 20 Października 1.
 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
 4. Ilekroć w statucie mowa jest o „szkole” należy przez to rozumieć 8letnią Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Czapurach.
 5. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach.
 6. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach:
 • pieczęć urzędową: „Szkoła Podstawowa w Czapurach”;
 • stemple prostokątne:
 1. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
 2. Dyrektor szkoły.
 3. Szkoła jest jednostką budżetową.
 4. Obwód szkoły obejmuje:
 • Czapury;
 • Wiórek;
 • Babki;
 • Głuszyna Leśna i Kubalin.
 1. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I -VIII w zakresie szkoły podstawowej oraz w „zerówce” w zakresie wychowania przedszkolnego.
 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.
 3. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.
 5. Cykl kształcenia trwa 8 lat.
 6. Nauka w szkole odbywa się na dwie zmiany.
 7. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
 • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;
 • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59) oraz przez Burmistrza Gminy Mosina.
 2. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych.

DZIAŁ II

Rozdział 1

Cele i zadania szkoły

 • §2. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo – profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 1. Głównymi celami szkoły są:
 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 1. Do zadań szkoły należy:
 • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 • zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 • kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 • realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 • dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
 • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 • organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 • umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 • sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 • skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 • wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;
 • podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;
 • zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia – w ramach kontraktu z NFZ;
 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
 • przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
 • kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 • rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 • zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
 • zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 • współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Puszczykowie lub innymi poradniami w zakresie konsultacji z nauczycielami i rodzicami, wymiany doświadczeń, prowadzenia terapii, diagnozowania potrzeb dzieci, w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 • kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 • zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 • stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
 • prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 • ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
 • egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
 • organizacja na życzenie rodziców nauki religii, etyki lub religii i etyki.
 1. Zadaniem Szkoły Podstawowej jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:
 • sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
 • sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
 • poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
 • kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
 • rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 • praca w zespole i społeczna aktywność;
 • aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
 • §3. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.
 • §4. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły.
 • §§5. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.
 • §6. 1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:
 • szkolny zestaw programów nauczania;
 • Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb wszystkich członków społeczności szkolnej
 • Wewnątrzszkolny system doradztwa – zawodowego.
 1. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły oraz wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i  każdego nauczyciela.

Rozdział 2

Sposoby realizacji zadań w szkole

 • §7. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.
 1. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka.
 • §8. 1. Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole.
 • Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:
 1. uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;
 2. są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
 3. wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
 • Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i  możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i  lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów;
 • Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny;
 • Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego lub program kształcenia w danym zawodzie opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian;
 • Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania ogólnego” dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
 • Program nauczania zawiera:
 1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
 2. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej;
 3. kształcenia ogólnego;
 4. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;
 5. opis założonych osiągnięć ucznia;
 6. propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
 • Wniosek, o którym mowa w ust. 5 dla programów, które będą obowiązywały na etap edukacyjny od kolejnego roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego;
 • Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w pkt. 6, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole;
 • Opinia, o której mowa w pkt. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów;
 • Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 21 dni, nie później niż do 25 sierpnia;
 • Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor Szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie przedmiotu, oznaczenie klasy i rok dopuszczenia do użytku. np. 34/EW/I -III/09-10 Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych każdego roku szkolnego;
 • Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku.
 1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
 2. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza dyrektor szkoły.
 3. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
 • z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;

lub

 • bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.
 • §9. Zasady dopuszczania do użytku w szkole podręczników i materiałów ćwiczeniowych:
 1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole.
 2. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.
 3. Zespoły, o których mowa w ust. 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
 • jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;
 • jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 1. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:
 • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;
 • materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.
 1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę może ustalić w szkolnym zestawie podręczników  inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.
 2. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 3. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 6.
 4. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących w oddziale uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.
 5. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie szkolaczapury.pl oraz na drzwiach wejściowych do szkoły.
 • §10. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej:
 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
 2. Ilekroć mowa o:
 • podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;
 • materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
 • materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 1. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).
 3. Zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych do nauki religii, etyki oraz innych zajęć dodatkowych nie objętych dotacją celową dokonują rodzice.
 4. Biblioteka nieodpłatnie:
 • wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;
 • zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną ;
 • przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
 1. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach.
 2. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami bibliotecznymi, w których wpisane są numery wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń kwitują uczniowie/ rodzice / prawni opiekunowie.
 3. Uczeń przechowuje podręczniki i materiały edukacyjne w szkole. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ materiały edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.
 4. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
 5. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
 • czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
 • czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. w przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
 • uczniowie są zobowiązani są do obłożenia wypożyczonych podręczników;
 • zabrania się, pisania i rysowania w podręcznikach;
 • uczeń wykonuje zadania w materiałach ćwiczeniowych;
 • z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
 • podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych latach będą wypożyczane innym uczniom.
 1. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
 • uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
 • w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.
 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego i stanowi dochód budżetu państwa.
 3. Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).
 • §11.1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczo-profilaktycznym.
 1. Program Wychowawczo -profilaktyczny opracowuje się po jego rocznej ewaluacji i dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na dany rok szkolny z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.
 2. Programy, o których mowa w § 11 ust. 1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.
 3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-profilaktycznym, rozumianą jak w ust. 3, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 4. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo-profilaktycznego i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię kwitują przedstawiciele Rad Oddziałowych danej klasy pod przedstawionym planem pracy wychowawczej danego oddziału.
 5. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
 6. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.
 • §12. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
 • realizacje przyjętego w szkole Programu Wychowawczo-profilaktycznego;
 • rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
 • realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;
 • działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
 • promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
 • prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;
 • prowadzenie profilaktyki uzależnień.
 • §13. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą i pedagogiczno-psychologiczną:
 • nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:
 1. organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
 2. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
 3. organizację wycieczek integracyjnych,
 4. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa szkolnego,
 5. udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub innego nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły,
 6. współpracę z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
 7. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 8. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
 • nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
 • nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
 1. umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną,
 3. dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,
 4. rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,
 5. wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,
 6. indywidualizację procesu nauczania.
 • nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Rozdziale 4 statutu szkoły.
 • §14.1. W szkole powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
 1. Do zadań koordynatora należy:
 • integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów;
 • popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;
 • opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów;
 • prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów;
 • rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;
 • podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.
 • §15. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
 • realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 88 niniejszego statutu;
 • pełnienie dyżurów nauczycieli – regulamin dyżurów i harmonogram pełnienia dyżurów ustala we współpracy z zespołem nauczycieli dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.40 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
 • opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
 • przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;
 • obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 • umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
 • odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 • oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 • prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 • kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
 • umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
 • oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 • zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 • ogrodzenie terenu szkoły;
 • zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień oraz pomieszczeń gospodarczych;
 • wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.
 • wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności wytypowanych sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 • dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;
 • zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;
 • przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących,
 • objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer.
 • §16. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.
 • §17. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa Regulamin dyżurów nauczycieli.
 • §18.Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.
 • §19.Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.
 • §20. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:
 • w czasie przerw i podczas zajęć edukacyjnych, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych;
 • pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:
 1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach;
 2. pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania;
 3. wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach;
 4. udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej;
 5. zgłaszania Dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków.
 • opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów;
 • w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem sali Gimnastycznej oraz Regulaminem korzystania z boiska;
 • szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
 • 21. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole. Pracownicy niepedagogiczni zgłaszają wszelkie uwagi i sytuacje konfliktowe z dziećmi i rodzicami wychowawcy klasy lub Dyrektorowi szkoły.

Rozdział 3

Organizacja , formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • §22. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom na zasadach określonych w rozporządzeniu.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
 • rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 • rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;
 • stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym;
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:
 • niepełnosprawności ucznia;
 • niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania i emocji;
 • szczególnych uzdolnień;
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • choroby przewlekłej;
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • niepowodzeń edukacyjnych;
 • zaniedbań środowiskowych;
 • trudności adaptacyjnych;
 1. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:
 • rodzice ucznia;
 • uczeń;
 • dyrektor szkoły;
 • nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
 • pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;
 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
 • asystent edukacji romskiej;
 • pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy lub ucznia;
 • pracownik socjalny;
 • asystent rodziny;
 • kurator sądowy;
 • organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. w przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.
 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
 • nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
 • specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności:
 1. pedagog szkolny,
 2. psycholog szkolny,
 3. logopeda,
 4. terapeuta,
 5. inni specjaliści (surdopedagog, tyflopedagog).
 • pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.
 • §23. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:
 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia;
 • zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się;
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym;
 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia;
 • porady i konsultacje;
 • warsztaty;
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 • §24. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom:
 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, planuje i koordynuje pomoc w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. Wychowawca zakłada dla ucznia Kartę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w której wpisane są formy, okres udzielania pomocy, efekty oraz wnioski dotyczące pracy z dzieckiem.
 3. Wymiar godzin poszczególnych form oraz okres udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 4. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane dyrektor szkoły zawiadamia rodziców w formie pisemnej.
 5. Rodzic wyraża zgodę na świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.
 6. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.
 7. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i sposobie rozwiązania problemu zawiera informację o:
 • rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;
 • występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia lub jego szczególnych uzdolnieniach;
 • działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole, formach, okresie i efektach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
 • wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania u ucznia.
 • §25. 1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań;
 • ocena efektywności udzielonej pomocy i formułowanie wniosków dotyczących dalszej pracy z uczniem;
 • nauczyciele prowadzą w szczególności:
 1. obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, w tym w przypadku klas IIII deficytów i zaburzeń sprawności językowej oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań oraz szczególnych uzdolnień,
 2. wspomaganie uczniów w wyborze kierunków kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.
 3. Do obowiązków wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów należy:
 • informowanie innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem;
 • planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem;
 • współpraca z rodzicami ucznia oraz innymi podmiotami (poradnie, asystent rodziny, pracownik socjalny, kurator);
 • przy planowaniu pomocy należy uwzględnić wnioski dotyczące dalszych działań w celu poprawy funkcjonowania ucznia.
 1. Do zadań i obowiązków pedagoga i psychologa szkolnego należą:
 • organizowanie własnej pracy poprzez:
 1. planowanie zadań na dany rok szkolny,
 2. ustalenie zasad współpracy w środowisku szkoły,
 3. współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,
 4. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;
 • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • podejmowanie działań wychowawczych i  profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców w szczególności:
 1. zapobieganie patologiom i uzależnieniom,
 2. przeciwdziałanie agresji,
 • promocja zdrowia;
 • wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
 1. Do zadań i obowiązków logopedy w zakresie wspierania uczniów należy w szczególności:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu, szkoły,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
 • prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 • rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w szkoły;
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu, szkoły,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 4

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

 • §26. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym.
 • §27. 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
 • zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń zawartych w orzeczeniach i możliwości organizacyjnych szkoły;
 • zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły;
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
 1. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • §28. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.
 1. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
 2. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 3. W szkole, gdy kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:
 • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów;

lub

 • w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta;

lub

 • pomoc nauczyciela;

z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

 1. W szkole, gdy kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt. 4 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo:
 • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

lub

 • specjalistów;

lub

 • w przypadku klas I-III szkoły podstawowej – asystenta;

lub

 • pomoc nauczyciela;

z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zwany dalej „programem”, określa:
 • zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych, przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb – na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym, w tym w przypadku:
 1. ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,
 2. ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,
 3. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym;
 • formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 • działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 • zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań;
 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań;
 • w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie;
 • w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, – wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.
 1. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem.
 2. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
 3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:
 • do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie w szkole albo;
 • 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 2. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.
 3. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
 • na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, lub pomoc nauczyciela;
 • na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
 1. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami.
 2. Wielospecjalistyczne oceny, uwzględniają w szczególności:
 • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;
 • w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów lub pomocy nauczyciela;
 • przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie – także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.
 1. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen.
 2. Dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.
 3. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię:
 • wielospecjalistycznych ocen,
 1. Nauczyciele, o których mowa w pkt. 4 i 5:
 • prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;
 • prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 • uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
 • udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 1. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w pkt 4 i 5, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

Rozdział 5

Indywidualne nauczanie

 • §29. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
 1. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.
 3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w klasach I-III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.
 5. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
 6. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
 7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami (wychowanie fizyczne, język obcy).
 8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
 9. Wniosek, o którym mowa w pkt. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i adnotacją do dziennika indywidualnego nauczania za zgodą dyrektora szkoły.
 10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.
 11. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi:
 • dla uczniów klasy I‑III – od 6 do 8. prowadzonych w co najmniej 2 dniach;
 • dla uczniów klasy IV‑VIII – od 8 do 10, prowadzonych w co najmniej 3 dniach.
 1. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;
 • udział w posiedzeniach zespołu opracowującego IPET;
 • prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły;
 • podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;
 • systematyczne prowadzenie dziennika zajęć indywidualnego nauczania.
 1. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców odnotowywane są w dzienniku nauczania indywidualnego.
 2. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji indywidualnego nauczania w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie indywidualnego nauczania wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.
 3. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania na wniosek rodziców wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły w przypadku zawieszenia indywidualnego nauczania jest zobowiązany powiadomić poradnię psychologiczno‑pedagogiczną, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.
 4. Uczeń podlegający indywidualnemu nauczaniu podlega klasyfikacji i promowaniu na zasadach określonych w WSO.

Rozdział 6

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

 • §30. 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki. Uczeń ubiegający się o indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki powinien wykazać się:
 • wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
 • oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu lub przedmiotów na koniec półrocza lub roku szkolnego.
 1. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 2. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
 3. Uczeń może realizować indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
 4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki lub indywidualnym programem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki lub indywidualny programu nauki mogą wystąpić:
 • uczeń – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
 • rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
 • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
 3. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
 4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Dyrektor Szkoły zezwala na indywidualny tok nauki, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 6. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 7. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
 8. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny tok nauki, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
 9. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
 10. Rodzic ucznia decyduje o wyborze jednej z następujących form indywidualnego toku nauki:
 • uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego indywidualnym tokiem nauki oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
 • zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
 1. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.
 2. Rezygnacja z indywidualnego toku nauki oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
 3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
 4. Kontynuowanie indywidualnego toku nauki jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 5. Decyzję w sprawie indywidualnego toku nauki każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.
 6. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w indywidualnym toku nauki.
 7. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

Rozdział 7

Pomoc materialna uczniom

 • §31. 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
 • diagnozowanie, we współpracy z wychowawcami klas sytuacji socjalnej ucznia;
 • poszukiwanie możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;
 • organizację zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.
 1. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:
 • rodzicami;
 • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
 • ośrodkami pomocy społecznej;
 • organem prowadzącym;
 • innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc materialna jest organizowana w formie:
 • zwolnień z opłat za ubezpieczenie;
 • bezpłatnych obiadów;
 • stypendiów socjalnych;
 • pomocy rzeczowej lub żywnościowej;
 • innych, w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły.
 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 • §32. Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej.
 • §33. 1. Każdy uczeń/rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 1. Szkoła pomaga uczniom/rodzicom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, towarzystwie ubezpieczeniowym.
 • §34. Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od następstw od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.

DZIAŁ III

Rozdział 1

Organy szkoły i ich kompetencje

 • §35. Organami szkoły są:
 1. Dyrektor Szkoły;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.
 • §36. Każdy z wymienionych organów w § 35 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.
 • §37. Dyrektor szkoły:
 1. kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 3. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 4. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
 • §38. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 • §39. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa Prawo Oświatowe i inne przepisy szczegółowe.
 • §40. 1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:
 • kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący
 • powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
 • opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w Szkole;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 • dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 • podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku szkolnego;
 • ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;
 • dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;
 • opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej;
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim;
 • stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
 • udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 Działu II statutu szkoły;
 • organizuje wspomaganie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom indywidualne nauczanie na zasadach określonych w  Dziale II, rozdziale 5 statutu szkoły;
 • kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50% zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 • powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, zespoły problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, techniki, zajęć komputerowych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
 • udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;
 • występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej;
 • występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia(prawnymi opiekunami);
 • inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 • opracowuje ofertę realizacji w szkole co najmniej jednej godziny zajęć wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
 • stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach;
 • na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;
 • wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
 • powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających;
 • ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
 1. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
 • opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe do 10 kwietnia organowi prowadzącemu;
 • przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
 • określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;
 • informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;
 • odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;
 • zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury – 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły;
 • zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
 • dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 • egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
 • opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
 • dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;
 • za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
 • organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
 • powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
 • odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
 • nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
 • powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
 • dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane szczegółowe kryteria oceniania;
 • decyduje o skierowaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
 • organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole;
 • opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
 • dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
 • przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
 • występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
 • udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Postępowania Administracyjnego;
 • załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 • wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 • wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 • przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
 • dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i powołuje Komisję Socjalną;
 • określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
 • odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
 • współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 1. Sprawuje opiekę nad uczniami:
 • tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządami Uczniowskimi;
 • powołuje Komisję Stypendialną;
 • egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
 • organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.
 • §41. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
 • §42. 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach jest kolegialnym organem szkoły.
 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.
 3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez informację w dzienniku elektronicznym Librus. w przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących:
 • uchwala regulamin swojej działalności;
 • podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły;
 • podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;
 • może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
 • może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;
 • zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 • podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
 • ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji opiniujących:
 • opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 • wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii w trakcie nauki w szkole podstawowej;
 • opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;
 • opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 • opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 • opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • opiniuje projekt finansowy szkoły;
 • opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
 • opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 • wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 • opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 • opiniuje formy realizacji 1 godziny wychowania fizycznego;
 • opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;
 1. Rada Pedagogiczna ponadto:
 • przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;
 • może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
 • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
 • głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
 • ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 • uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 • rozpatruje wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 • ma prawo składania wniosku wspólnie z Radami Rodziców i Samorządem Uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;
 • może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
 • wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
 • wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 • zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie komputerowej. Papierową i elektroniczną księgę protokołów przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z regulaminem prowadzenia protokolarza.
 5. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:
 • określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;
 • stwierdzenie prawomocności obrad;
 • odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
 • listę obecności nauczycieli;
 • przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;
 • przebieg głosowania i jej wyniki;
 • podpis przewodniczącego i protokolanta.
 1. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej.
 2. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.
 3. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu na co najmniej 1 dzień przed terminem kolejnego zebrania.
 4. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.
 5. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • §43. 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły
 3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.
 4. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 5. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
 • zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
 1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
 2. znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolnego systemu oceniania”,
 3. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
 5. określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
 • Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 1. Programu Wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 3. opiniowanie projektów planów  finansowych składanych przez dyrektora szkoły;
 4. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 5. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania,
 6. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców,
 7. opiniowanie formy realizacji 1 godziny wychowania fizycznego,
 8. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
 9. opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych, w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.
 10. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.
 11. Rada Rodziców może:
 • wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 • występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
 • delegować swoich dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
 • delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 1. Rada Rodziców, spośród swego grona, przeprowadza wybory rodziców, do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 • szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;
 • zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
 1. Tryb wyboru członków rady:
 • wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
 • datę wyboru do Rady Rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;
 • wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:
 1. wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,
 2. w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły,
 3. do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
 4. komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,
 5. wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,
 6. karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy,
 7. niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,
 8. członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów,
 9. organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest Dyrektor Szkoły,
 10. skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.
 11. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
 • §44. 1. w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin.
 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
 • opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.
 1. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawach szkolnych każdemu organowi szkoły.
 2. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.
 3. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Szkoły – pracę nauczycieli Szkoły, dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.
 4. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.
 5. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę:
 • wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach Samorządu wnioskodawcy, przedkładają Dyrektorowi Szkoły;
 • Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów, może to zadanie zlecić opiekunowi Samorządu;
 • jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu;
 • wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;
 • regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w Szkole stosuje się odpowiednio;
 • §45. 1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 1. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września.
 2. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 3. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 4. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
 6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci.
 8. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej.
 • §46. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 1. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:
 • znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, Programu Wychowawczo – profilaktycznego szkoły;
 • zgłaszania do Programu Wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej;
 • współudziału w pracy wychowawczej;
 • znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje dyrektor szkoły po zebraniu rady pedagogicznej;
 • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców i w przypadkach wymagających ich znajomości;
 • uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka – jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, przez dziennik elektroniczny lub pisemnie o frekwencji ucznia);
 • uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka – porad udziela wychowawca, pedagog i psycholog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna;
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły dyrektorowi szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.
 1. Rodzice mają obowiązek:
 • dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;
 • zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce;
 • interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 • przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,
 • dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;
 • dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;
 • interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;
 • współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;
 • pokrywania szkód umyślnie, spowodowanych przez dziecko;
 • uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.
 • §47. 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
 • przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 • dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 • o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 1. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. w skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego, jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

DZIAŁ IV

Rozdział 1

Organizacja nauczania

 • §48. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:
 • Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;
 • W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
 3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia,
 6. porad i konsultacji,
 7. warsztatów.
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 • zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
 3. zajęcia w szkole prowadzone są:
 • w systemie klasowo-lekcyjnym, w klasach IV-VIII, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
 • czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel (nauczyciele) według ustalonego przez siebie planu, dostosowując każdego dnia czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. Wskazane jest takie organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, aby w każdym dniu wystąpiły zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy czas powinien wynosić co najmniej 3 godziny;
 • w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
 • w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, informatyki, religii, etyki, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia techniczne;
 • indywidualnego nauczania;
 • w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
 • w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: techniki i  wychowania fizycznego (2 godziny);
 • w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze, zielone szkoły.
 • Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust. 2.
 1. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych:
 • uczniowie klas IV -VIII w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego dokonują wyboru form realizacji jednej godziny wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub szkoły;
 • zajęcia, o których mowa w pkt 3 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:
 1. zajęć sportowych,
 2. zajęć rekreacyjno-zdrowotnych,
 3. zajęć tanecznych,
 4. aktywnych form turystyki.
 5. Na zajęciach obowiązkowych z informatyki i zajęć komputerowych w klasach IV – VIII, dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
 6. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych do 24 uczniów.
 7. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 8. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców.
 9. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (przyroda, fizyka, chemia, technika) dokonuje się podziału na grupy na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.
 • §49. 1. Organizacja nauki religii i etyki oraz WDŻ-u.
 • Uczniom szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii, etyki lub religii i etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Wniosek, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.
 • W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych.
 • W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
 • Udział ucznia w zajęciach religii i etyki jest dobrowolny. Zajęcia stają się dla ucznia obowiązkowe po pisemnej zgodzie wyrażonej przez rodziców (opiekunów prawnych). Podczas zajęć sprawdzana jest obecność, wstawiane oceny i prowadzona dokumentacja zgodnie z zasadami przyjętymi w szkole dla wszystkich przedmiotów. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.
 • Oceny z religii i etyki nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
 • §50. 1. Uczniom danego oddziału lub grupy międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 19 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
 1. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach – uczeń taki jest zwolniony z uczestnictwa w zajęciach. Obecność pozostałych uczniów na lekcjach wychowania do życia w rodzinie jest obowiązkowa.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
 • §51. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:
 • w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły, na wniosek rodzica ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte w statucie szkoły -Rozdział V – Wewnątrzszkolny system oceniania.
 • w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia do domu z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 • uczeń nabiera prawa do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.
 • §52. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem zwalnia ucznia z nauki drugiego języka nowożytnego. w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 • §53. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły.
 • §54. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
 • §55. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
 • §56. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.
 • §57. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień nauki.
 • §58. Przerwy lekcyjne trwają 5 i 10 minut oraz dwie po 15 lub 20 minut w zależności od organizacji zajęć.
 • §59. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział 2

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

 • §60. 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie elektronicznej (e-dziennik).
 1. W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację:
 • dziennik pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentujący realizację zajęć:
 1. indywidualnego nauczania i rewalidacyjnych – forma papierowa,
 2. dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych – forma elektroniczna,
 3. logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne i innych terapeutycznych – forma papierowa;
 • dziennik świetlicy szkolnej – forma papierowa;
 • dziennik pedagoga – forma elektroniczna;
 • dziennik psychologa – forma elektroniczna;
 • dziennik bibliotekarza – forma papierowa;
 1. Dziennik pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach zajęć indywidualnego nauczania i rewalidacji zawiera:
 • stronę tytułową;
 • nazwę realizowanych zajęć;
 • informacje o uczniach: nazwisko i imię, data urodzenia/wiek, klasa, dane kontaktowe do rodziców (prawnych opiekunów), podstawa objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, uwagi;
 • wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia;
 • wykaz tematów poszczególnych zajęć, data oraz podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach
 • ocena efektywności prowadzonych zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: imię i nazwisko dziecka, klasa, wiek, rok szkolny, wnioski i zalecenia do dalszej pracy, podpis prowadzącego,
 1. Dziennik świetlicy szkolnej zawiera:
 • plan pracy świetlicy na dany rok;
 • imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają;
 • tematy przeprowadzonych zajęć;
 • w dzienniku odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć;
 • przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem;
 • dodatkowym dokumentem uzupełniającym dziennik pracy świetlicy jest zbiór kart zgłoszeń do świetlicy, który zawiera:
 1. informacje o uczniach,
 2. informacje o sposobie odbioru dziecka ze świetlicy,
 3. wykaz osób odbierających dziecko ze świetlicy,
 4. godziny pobytu dziecka w świetlicy,
 5. zgodę na samodzielny powrót do domu o określonej godzinie,
 6. wykaz uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym,
 7. wykaz dzieci biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 8. Dziennik działalności dydaktycznej, wychowawczej prowadzony w formie elektronicznej zawiera:
 • listę dzieci;
 • stronę tytułową;
 • spis treści;
 • wybrane informacje o uczniu;
 • uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • szczególne wydarzenia z życia klasy;
 • pochwały, wyróżnienia;
 • oceny zachowania ucznia –ocena śródroczna;
 • zestawienie proponowanych ocen zachowania – ocena śródroczna;
 • oceny zachowania ucznia – roczna;
 • zestawienie proponowanych ocen zachowania – oceny roczne;
 • przewidywane oceny klasyfikacyjne i roczne;
 • tematyka zebrań z rodzicami;
 • lista obecności na zebraniach;
 • indywidualne kontakty z rodzicami/prawnymi opiekunami;
 • uwagi nauczycieli;
 1. Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji.
 2. Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do prowadzenia innej dokumentacji swojej pracy np. w ramach awansu zawodowego, kontaktów z rodzicami itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dokumentacja prowadzona przez nauczyciela opisana w par. 60 jest własnością szkoły.
 4. Oprogramowanie e-dziennika oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.
 5. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
 6. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa „Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach”.

Rozdział 3

Organizacja wychowania i opieki

 • §61. Szkolny system wychowania.
 1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna proponuje i zatwierdza szczegółowy Program wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb.
 2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program Wychowawczo-profilaktyczny Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
 3. Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:
 • pracy nad sobą;
 • bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
 • wychowania do wartości;
 • bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
 • rozwoju samorządności;
 • dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;
 • budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;
 • tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.
 1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń:
 • zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;
 • szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
 • umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz  świecie;
 • zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
 • posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
 • jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
 • zna, rozumie i realizuje w życiu:
 1. zasady kultury i obycia,
 2. zasady skutecznego komunikowania się,
 3. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
 4. akceptowany społecznie system wartości;
 • chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń;
 • umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
 • jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
 1. W oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe plany na dany rok szkolny. Plan pracy wychowawczej powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
 • poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
 • przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
 • wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
 • pomoc w tworzeniu systemu wartości;
 • strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
 1. adaptacja,
 2. integracja,
 3. przydział ról w klasie,
 4. określenie praw i obowiązków w klasie, szkole;
 • budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
 1. wspólne uroczystości klasowe, szkolne, wycieczki,
 2. edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
 3. kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców i  uczniów,
 4. wspólne narady wychowawcze,
 5. tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,
 6. aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,
 7. szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”;
 • strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;
 • promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia.
 • §62. 1.W szkole stwarza się warunki do funkcjonowania wolontariatu zwanego dalej szkolnym wolontariatem.
 1. Szkolny wolontariat ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 2. Uczestnikiem szkolnego wolontariatu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica (opiekuna ustawowego) na działalność wolontariacką. W działalność wolontariacką mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców (ustawowych opiekunów), którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela.
 3. Cele działania szkolnego wolontariatu:
 • zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
 • angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 • promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 • organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
 • tworzenie przestrzeni dla służby wolontariackiej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
 • pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontariatu w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 • promowanie idei wolontariatu;
 • prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
 • angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
 1. Wolontariusze:
 • wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
 • wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
 • warunkiem udziału w szkolnym wolontariacie jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
 • uczestnik szkolnego wolontariatu podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu obowiązującego w szkole;
 • uczestnicy szkolnego wolontariatu mogą podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
 • uczestnik szkolnego wolontariatu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
 • uczestnik szkolnego wolontariatu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
 • szkolne działania wolontariackie są monitorowane i dokumentowane w formie ustalonej przez nauczycieli przy ścisłej współpracy z osobami lub instytucjami, na rzecz których wolontariusz działa;
 • nauczyciele inspirują uczniów i promują uczniowskie propozycje i inicjatywy związane z wolontariatem;
 • uczniowie biorący udział w szkolnym wolontariacie swoim postępowaniem starają się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
 • każdy wolontariusz zobowiązany jest przestrzegać zasad moralnych;
 1. Koordynator wolontariatu:
 • szkolnym wolontariatem opiekuje się nauczyciel zwany dalej koordynatorem wolontariatu szkolnego, który zgłosił akces do opieki nad szkolnym wolontariatem i uzyska akceptację dyrektora szkoły;
 • koordynator wolontariatu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc rodziców;
 • do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród uczniów wolontariusza-koordynatora.
 • szkoła prowadzi dziennik aktywności wolontariackiej. Wpisów do dziennika aktywności wolontariackiej dokonują koordynatorzy akcji wolontariackich, pełnoletnie osoby korzystające z wolontariatu oraz nauczyciele i wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce.
 1. Formy działalności:
 • działania na rzecz środowiska szkolnego;
 • działania na rzecz środowiska lokalnego;
 • udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:
 • świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania;
 • na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń;
 • na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu do dziennika aktywności wolontariackiej;
 • jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje dyrektor szkoły. w przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia;
 • do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 • Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń;
 • Wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
 • Wolontariuszowi przysługują bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania;
 • Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z koordynatorem wolontariatu lub innym nauczycielem szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Nagradzanie wolontariuszy.
 • nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności;
 • wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariacką i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniani;
 • formy nagradzania:
 1. pochwała dyrektora na szkolnym apelu,
 2. przyznanie dyplomu,
 3. wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,
 4. pisemne podziękowanie dla rodziców,
 5. wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.
 6. Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa Regulamin Wolontariatu.
 7. W szkole obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego Światowy Dzień Wolontariusza.
 • §63. System doradztwa zawodowego.
 1. Założenia doradztwa zawodowego:
 • koordynacja działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
 • pomoc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej;
 • pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych, były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami uczniów;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci oraz motywacji do nauki;
 • kształtowanie umiejętności i postaw do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci;
 • umożliwianie poznawania interesujących uczniów zawodów;
 • kształtowanie gotowość do wyborów edukacyjnych np. drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych, wyboru kółek zainteresowań, wyboru lektur i czasopism;
 1. Cel główny – pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.
 2. Cele szczegółowe:
 • w klasach I – IV szkoły podstawowej:
 1. wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,
 2. zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać,
 3. uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości,
 4. zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu,
 5. poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia?,
 6. rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości;
 • w klasach V-VIII szkoły podstawowej:
 1. odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji,
 2. motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu,
 3. rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,
 4. wdrażanie uczniów do poznania samego siebie,
 5. wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,
 6. kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
 7. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,
 8. wyrabianie szacunku dla samego siebie,
 9. poznanie możliwych form zatrudnienia,
 10. poznanie lokalnego rynku pracy,
 11. poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 12. poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,
 13. diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych,
 14. poznawanie różnych zawodów,
 15. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 16. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
 • wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz uczniów szkoły;
 • rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;
 • gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze szkoły;
 • wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego;
 • w zakresie współpracy z rodzicami:
 1. podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
 2. doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 3. przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,
 4. indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.
 5. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:
 • zajęć grupowych w klasach VII – VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym;
 • pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach wychowawczych;
 • spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów;
 • wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących;
 • konkursy;
 • udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej;
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • giełdy szkół ponadpodstawowych, targi edukacyjne;
 • obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych;
 • korzystanie z publikacji, wykorzystywanie wyszukiwarek internetowych w celu pozyskania informacji o zawodach np. „Informator o zawodach”;
 • zakładka informacyjna na stronie internetowej szkoły (np. broszury dla rodziców, broszury dla uczniów);
 • wywiady i spotkania z absolwentami;
 1. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:
 • pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej;
 • poznawanie siebie, zawodów;
 • analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia;
 • indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły;
 • pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;
 • konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;
 • przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.
 1. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia;
 • wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
 1. rynku pracy,
 2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 3. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
 4. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 5. alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
 6. programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
 7. porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych;
 • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 • kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 • współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
 1. tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
 2. realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w Programie Wychowawczo – profilaktycznym szkoły.
 • systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.;
 • gromadzenie w bibliotece szkolnej i  aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);
 • stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych z doradztwem zawodowym);
 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:
 • wychowawców i nauczycieli przedmiotu;
 • pedagoga i psychologa szkolnego;
 • bibliotekarzy;
 • szkolnego lidera doradztwa zawodowego (nauczyciel doradztwa zawodowego),
 • pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej);
 • rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych;
 • §64. Współpraca z rodzicami.
 1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.
 2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest poprzez:
 • pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez:
 1. organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,
 2. zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych z wychowaniem dziecka;
 • doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:
 1. organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,
 2. przekazywanie informacji przez korespondencję, e- dziennik, e-maile, telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne;
 • dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez:
 1. zadawanie interaktywnych zadań domowych,
 2. edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w nauce;
 • pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:
 1. zachęcanie do działań w formie wolontariatu,
 2. inspirowanie rodziców do działania,
 3. wspieranie inicjatyw rodziców,
 4. wskazywanie obszarów działania,
 5. upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców;
 • włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji;
 • koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów dzieci przez:
 1. ustalanie form pomocy,
 2. pozyskiwanie środków finansowych,
 3. zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,
 4. angażowanie uczniów w życie lokalnej społeczności.
 • §65. Świetlica szkolna.
 1. Dla dzieci oddziału przedszkolnego i uczniów z klas I-III, a w szczególnych przypadkach także IV-VIII, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.
 2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
 3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.
 5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach.
 6. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej przez rodziców (prawnych opiekunów) kierowanej do kierownika świetlicy w terminie do 14 września.
 7. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę po zasięgnięciu opinii rodziców uczniów.
 8. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.
 9. Do zadań świetlicy należy:
 • wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
 • umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;
 • upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
 • przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • wyrabianie u uczniów samodzielności;
 • stwarzanie wśród uczestników nawyków uczestnictwa w kulturze,
 • przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;
 1. Świetlica realizuje swoje zadania według Planu Pracy Świetlicy obowiązującego w danym roku szkolnym. Uczniowie mają czas i możliwość odrobienia zadań domowych, przy merytorycznym wsparciu wychowawców.
 2. Świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą.
 3. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas 0-III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.
 4. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 5. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje wyznaczony pracownik świetlicy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem.
 6. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z Planem Pracy Świetlicy, podzielonym na tygodniowe rozkłady zajęć, zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
 7. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.
 8. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione na Karcie zgłoszenia lub osobnym dokumentem z datą i podpisem rodzica/opiekuna prawnego.
 9. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu, jeżeli uczeń ma ukończone 7 lat.
 10. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy. o przypadkach pozostawania dziecka w świetlicy po zakończeniu jej działania informowany jest dyrektor szkoły, który podejmuje dalsze kroki przewidziane w regulaminie świetlicy.
 11. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa Regulamin Świetlicy zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

Rozdział 4

Organizacja szkoły

 • §66. Baza szkoły.
 1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada lub wykorzystuje:
 • sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem i dostępem do Internetu;
 • bibliotekę szkolną;
 • pracownię komputerową z dostępem do Internetu;
 • boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią;
 • gabinet pedagoga i logopedy;
 • gabinet pielęgniarki i psychologa;
 • świetlicę szkolną.
 • 67. Organizacja nauczania w szkole.
 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni.
 5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4, mogą być ustalone:
 • w dni, w których w szkole odbywają się egzaminy przeprowadzane w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
 • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,
 • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
 1. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.7 , dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
 4. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 dyrektor może zaproponować rodzicom w szkole zorganizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie papierowych komunikatów i na stronie www szkoły.
 5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
 • temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
 • wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.
 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 10 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.
 3. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 10 kwietnia każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych związków zawodowych.
 4. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:
 • liczbę oddziałów poszczególnych klas;
 • liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 • liczbę pracowników ogółem;
 • liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 • liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
 • ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • liczbę godzin świetlicowych.
 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 3. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 4. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu szkoły.
 5. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 6. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 7. Liczba uczniów w klasach I-III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 8. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I-III dyrektor szkoły dokonuje:
 • podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców

lub

 • zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału.
 1. W przypadkach, jak w ustępie 22 pkt 2, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 2. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 23.
 3. Liczebność uczniów w klasach IV-VIII określa organ prowadzący szkołę.
 4. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.
 • §68. Działalność innowacyjna i eksperymentalna.
 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.
 2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
 3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
 4. Innowacje wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
 6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.
 7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
 • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
 • opinii Rady Rodziców.
 • §69. 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 1. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony szkolny opiekun praktyk.
 • 70. 1. Biblioteka szkolna jest:
 • interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie i kraju;
 • ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
 1. Z biblioteki szkolnej i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej mogą korzystać uczniowie oraz ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły, oraz inne osoby na podstawie dowodu osobistego.
 2. Czytelnik korzystający z biblioteki szkolnej zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu biblioteki i regulaminu Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).
 3. Organizacja biblioteki szkolnej:
 • bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia:
 1. pomieszczenia i ich wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,
 2. środki finansowe na działalność biblioteki,
 3. obsadę personelu zgodnie z obowiązującymi normami, standardami i kwalifikacjami,
 4. zarządza kontrolę zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. hospituje i ocenia pracę nauczyciela‑bibliotekarza,
 6. zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,
 • do obowiązków nauczycieli i wychowawców należy:
 1. współpraca z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb oraz zainteresowań czytelniczych uczniów,
 2. współuczestniczenie w realizacji lekcji bibliotecznych oraz edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,
 3. współudział w tworzeniu warsztatu informacyjnego,
 4. znajomość zbiorów biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu,
 5. zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,
 6. pomoc w uzupełnianiu zbiorów i w selekcji zbiorów,
 7. współudział w zakresie przestrzegania postanowień regulaminu biblioteki (np. pomoc w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zagubione lub zniszczone).
 • lokal biblioteki składa się z pomieszczenia – wypożyczalni, w którym gromadzi się, ewidencjonuje, opracowuje i wypożycza zbiory;
 • biblioteka szkolna posiada komputer z oprogramowaniem MOL oraz stały dostęp do Internetu.
 • w bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe dostępne dla uczniów i nauczycieli z dostępem do Internetu i drukarki;
 • biblioteka szkolna jest miejscem gromadzenia następującego rodzaju zbiorów: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, lektury wg ustalonego przez szkołę kanonu, literatura popularnonaukowa, beletrystyka, przedmiotowe programy nauczania, czasopisma dla nauczycieli i uczniów, płyty CD i DVD, przepisy oświatowe i inne, pomoce dydaktyczne i inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania, wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i dydaktyki poszczególnych przedmiotów nauczania, wydawnictwa związane z regionem;
 • Prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w bibliotece a także wypożyczane na zajęcia;
 • Finansowanie wydatków biblioteki:
 1. podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły,
 2. planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły,
 3. działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców;
 • Czas pracy biblioteki:
 1. biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,
 2. dni i godziny udostępniania zbiorów ustalane są w zależności od liczby godzin ujętych w arkuszu organizacji pracy szkoły.
 3. Funkcje biblioteki szkolnej.
 • biblioteka ma za zadanie zaspakajać zgłaszane przez czytelników potrzeby czytelnicze i informacyjne;
 • biblioteka pełni funkcję kulturalno-rekreacyjną poprzez:
 1. uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego,
 2. pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych,
 3. gromadzenie materiałów dotyczących życia kulturalnego i społecznego,
 4. gromadzenie i udostępnianie zbiorów dotyczących regionu i wsi,
 5. współpracę z innymi bibliotekami: Miejską Biblioteką Publiczną w Mosinie i Filią w Czapurach.
 6. Zadania, obowiązki i uprawnienia nauczyciela bibliotekarza
 • nauczyciel bibliotekarz na równi z innymi nauczycielami uczestniczy w dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły. Jest członkiem Rady Pedagogicznej.
 • Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania zbiorów biblioteki poprzez:
 1. wypożyczanie indywidualne do domu,
 2. udostępnianie księgozbioru podręcznego, oraz czasopism w czytelni,
 3. wypożyczanie materiałów bibliotecznych na lekcje,
 4. wypożyczanie książek uczniom, nauczycielom, pozostałym pracownikom szkoły, rodzicom,
 5. wypożyczanie podręczników;
 • Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do obsługi czytelnika i rozwijania kultury czytelniczej poprzez:
 1. udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych
 2. stwarzanie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 3. tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, i doskonalenie umiejętności uczniów korzystania z warsztatu informacyjnego,
 4. indywidualną pomoc uczniom w korzystaniu z różnego typu wydawnictw,
 5. udzielanie pomocy przy wyborach czytelniczych,
 6. przygotowywanie uczniom i nauczycielom materiałów na określony temat,
 7. opieka nad Centrum Multimedialnym – pomoc uczniom w obsłudze urządzeń technicznych, poszukiwanie materiałów;
 • Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do podnoszenia stanu czytelnictwa i wiedzy czytelniczo-medialnej poprzez:
 1. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
 2. organizowanie imprez czytelniczych, konkursów, akcji promujących czytelnictwo,
 3. współpracę z rodzicami uczniów, ze szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowań,
 4. stosowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,
 5. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 6. inspirowanie kultury czytelniczej uczniów poprzez rozbudzanie i rozwijanie ich indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań czytelniczych,
 7. organizowanie okolicznościowych wystaw, prelekcji, spotkań z pisarzami i twórcami;
 • Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi nauczycielami oraz rodzicami w zakresie:
 1. wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej,
 2. informowania nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowania analiz czytelnictwa na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
 3. informowania nauczycieli o nowościach bibliotecznych,
 4. pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych,
 5. konsultacji przy zakupie nowości i lektur,
 6. przygotowania materiałów na lekcje,
 7. gromadzenia materiałów repertuarowych,
 8. ustalania listy lektur i terminów ich omawiania,
 9. wypożyczania i przekazywania uczniom bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
 10. udzielania pomocy nauczycielom przedmiotów, wychowawcom klas, kółkom zainteresowań w ich codziennej pracy, w doskonaleniu się i pracy twórczej,
 11. udostępnianie rodzicom uczniów literatury i innych materiałów z zakresu wychowania w rodzinie, przezwyciężania kłopotów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych,
 12. udzielanie informacji dotyczących czytelnictwa ich dzieci i współpracy w poznawaniu ich preferencji czytelniczych,
 13. popularyzowania nowoczesnych możliwości medialnych usprawniających szybkie dotarcie do różnorodnych informacji dostępnych w bibliotece i innych źródłach informacji;
 • Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:
 1. w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,
 2. wspierając działalność kulturalną Biblioteki Miejskiej w Mosinie i filii w Czapurach,
 3. współuczestnicząc w lekcjach bibliotecznych, konkursach, spotkaniach organizowanych w innych bibliotekach;
 • Nauczyciel bibliotekarz koordynuje pracę organizacyjno-techniczną biblioteki poprzez:
 1. gromadzenie zbiorów – zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami,
 2. organizację udostępniania zbiorów,
 3. odpowiedzialność za stan i wykorzystywanie zbiorów, ewidencję zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
 4. planowanie pracy biblioteki oraz składanie półrocznego i rocznego sprawozdania zawierającego ocenę stanu czytelnictwa,
 5. prowadzenie dziennej, okresowej i rocznej statystyki wypożyczeń,
 6. dbałość o wyposażenie i estetykę biblioteki,
 7. selekcję zbiorów, czyli usuwanie materiałów zbędnych i zniszczonych,
 8. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej – dziennika pracy biblioteki, księgi inwentarzowej, rejestru ubytków,
 9. uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
 10. inwentaryzację i zabezpieczanie zbiorów,
 • §71. Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej.
 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy obsługi szkoły za zasadach ogólnie przyjętych.
 2. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu biblioteki
 3. Udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki.
 4. W bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, spokoju i porządku.
 5. W czasie przebywania w bibliotece nie wolno spożywać posiłków.
 6. Księgozbiór wypożyczalni jest udostępniany uczniom do domu.
 7. Z księgozbioru podręcznego oraz zbiorów specjalnych można korzystać tylko w czytelni, zbiory te udostępnia nauczyciel bibliotekarz.
 8. Użytkownicy mają wolny dostęp do półek.
 9. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, każdą na okres nie przekraczający 1 miesiąca, zwrot powinien nastąpić niezwłocznie po przeczytaniu.
 10. Uczeń przygotowujący się do olimpiad, konkursów itp. ma prawo wypożyczyć jednorazowo więcej niż trzy książki.
 11. Wypożyczoną książkę należy obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi ewentualne uszkodzenia,
 12. Wypożyczone zbiory należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem
 13. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócić taką samą książkę lub inną o tej samej lub wyższej wartości, po uprzednim porozumieniu się z bibliotekarzem.
 14. Przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza.
 15. Czytelnicy, odchodzący ze szkoły, zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką.
 • §72. 1. Korzystanie z Internetowego centrum informacji multimedialnej (ICIM):
 • ICIM czynne jest w godzinach pracy biblioteki;
 • korzystanie z komputerów jest bezpłatne;
 • z ICIM mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły;
 • ICIM składa się ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i drukarki;
 • z komputerów korzystamy tylko w obecności bibliotekarza lub innego dyżurującego nauczyciela.
 1. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych.
 • stanowiska komputerowe są miejscem:
 1. realizacji zadań indywidualnych, opartych na wyszukiwaniu informacji w Internecie, opracowywaniu własnych dokumentów,
 2. użytkowania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece,
 3. zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela;
 • komputery służą wyłącznie do celów edukacyjnych np. pisania artykułów, referatów, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.;
 • komputery uruchamia i wyłącza bibliotekarz;
 • użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania;
 • każdy uczeń korzysta tylko z przydzielonego mu stanowiska;
 • przy stanowisku mogą znajdować się dwie osoby;
 • uczeń zobowiązany jest podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie;
 • uczniowie mogą używać własnych płyt CD oraz pendrive za zgodą opiekuna Internetowego centrum informacji multimedialnej (ICIM). Przy korzystaniu z płyty lub pendrive uczeń ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym. Może przy tym skorzystać z pomocy bibliotekarza;
 • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi;
 • Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiedzialność ponosi użytkownik. w przypadku, gdy jest nieletni, jego rodzice lub opiekun;
 • Pod żadnym pozorem nie wolno użytkownikom:
 1. samodzielnie uruchamiać, przyłączać sprzętu i dotykać okablowania,
 2. dokonywać samowolnych zmian w strukturze danych na dyskach komputerów,
 3. instalować i usuwać oprogramowania,
 4. zmieniać ustawienia sprzętu, systemu (w tym pulpitu, folderów itp.) i zainstalowanych programów,
 5. naruszać zasobów innych użytkowników sieci,
 6. podejmować działania mogące spowodować zakłócenia pracy sieci komputerowej,
 7. przynosić i rozpowszechniać nielegalne oprogramowanie,
 8. korzystać z komputerów w celach zarobkowych, wykonywać czynności naruszające prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 • Z drukarki korzysta się w uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela bibliotekarza;
 • Użytkownik korzystający z Internetowego centrum informacji multimedialnej (ICIM) zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku na stanowisku pracy.
 • §73. Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy.
 1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.
 2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
 • planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;
 • koordynowania działań w szkole;
 • zwiększenia skuteczności działania;
 • ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;
 • doskonalenia umiejętności indywidualnych;
 • zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
 • doskonalenia współpracy zespołowej;
 • wymiany doświadczeń między nauczycielami;
 • wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji;
 • ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności w wykonywaniu zadań;
 • zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli;
 1. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.
 2. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.
 3. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.
 4. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.
 5. Przewodniczącego stałego i doraźnego (problemowego, zadaniowego) zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu. Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie.
 6. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje dyrektor, a w przypadku kontynuacji pracy zespołu – przewodniczący w terminie do 30 sierpnia każdego roku szkolnego.
 7. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły w terminie do 14 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły.
 8. Zebrania są protokołowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.
 9. Przewodniczący przedkłada na Radzie Pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego sprawozdanie z prac zespołu.
 10. W ostatnim tygodniu września odbywa się zebranie wszystkich przewodniczących zespołu. Na zebraniu dokonuje się koordynacji działań, uzgodnień, ustala się zakres współpracy i plan działań interdyscyplinarnych. Zebranie zwołuje dyrektor szkoły.
 11. Nauczyciel zatrudniony w szkole jest zobowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.
 12. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.
 13. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.
 14. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.
 • §74. Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania.
 1. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:
 • zespół przedmiotowy;
 • zespół do spraw świetlicy szkolnej;
 • zespół wychowawczo-profilaktyczny;
 • zespół ds. badań i ewaluacji wewnętrznej;
 • zespół ds. promocji szkoły;
 1. Zadania zespołów.
 • Zadania zespołów przedmiotowych:
 1. opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych przedmiotów,
 2. korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia,
 3. ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych po każdym roku szkolnym,
 4. ewaluacja przedmiotowych systemów oceniania,
 5. wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych przedmiotach uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 6. opracowanie harmonogramu badań efektywności kształcenia i osiągnięć uczniów,
 7. analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy,
 8. dobór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia,
 9. opiniowanie planów nauczania w cyklu edukacyjnym,
 10. opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i metodycznych,
 11. wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie scenariuszy zajęć,
 12. wewnętrzne doskonalenie,
 13. dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego,
 14. doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie,
 15. ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie,
 16. organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych,
 17. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych,
 18. inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli;
 • zadania zespołu do spraw świetlicy szkolnej:
 1. zapewnienie właściwej opieki uczniom przed lekcjami i po lekcjach,
 2. opracowanie Planu Pracy Świetlicy oraz planu godzinowego wychowawców świetlicy
 3. ewaluacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb Karty zgłoszenia i Regulaminu świetlicy,
 4. udzielenie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zwłaszcza przez współdziałanie z nimi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia,
 5. zgłaszanie i uzasadnianie wniosków o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu do wyposażenia świetlicy,
 6. wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, zajęcia pokazowe, omawianie scenariuszy zajęć,
 7. wewnętrzne doskonalenie,
 8. dbanie o porządek i bezpieczeństwo uczniów,
 9. proponowanie zmian organizacyjnych pracy świetlicy,
 10. dokumentowanie pracy i osiągnięć świetlicy,
 11. ewaluacja pracy świetlicy,
 • zadania zespołu wychowawczo-profilaktycznego:
 1. opracowywanie i ewaluacja Programu Wychowawczo-profilaktycznego na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów, wniosków rodziców i propozycji uczniów, a także analizy sytuacji wychowawczej w szkole,
 2. przedstawianie sprawozdań z realizacji Programu Wychowawczo-profilaktycznego na radach analitycznych po półroczu i na zakończenie roku szkolnego,
 3. analizowanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych,
 4. doskonalenie wewnętrzne zgodnie z potrzebami nauczycieli,
 5. wymiana doświadczeń, przykładów „dobrej praktyki”,
 6. planowanie i realizacja działań antydyskryminacyjnych, promujących prawa dziecka, zdrowe odżywianie, ochronę środowiska,
 7. koordynacja działań profilaktycznych,
 8. udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza w relacjach wychowawca – rodzic,
 • Zadania zespołu ds. badań i ewaluacji wewnętrznej:
 1. opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej,
 2. przygotowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej,
 3. przygotowanie narzędzi do badań ewaluacyjnych,
 4. dokonywanie jakościowej i ilościowej analizy wyników badań,
 5. współpraca z innymi nauczycielami podczas ewaluacji wewnętrznej,
 6. przygotowanie sprawozdania z wyników ewaluacji ze szczególnym wskazaniem wniosków i rekomendacji,
 • Zespół ds. Promocji Szkoły:
 1. promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
 2. upowszechnianie osiągnięć szkoły, sukcesów uczniów i nauczycieli,
 3. przekazywanie rzetelnych i obszernych informacji o szkole,
 4. kreowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku szkoły,
 5. promocja zewnętrzna szkoły,
 6. rozwijanie aktywności szkoły na zewnątrz,
 7. dostarczanie informacji osobom odpowiedzialnym za prowadzenie: witryny internetowej szkoły, kroniki szkolnej,
 8. eksponowanie osiągnięć placówki,
 9. dbałość o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny szkoły (tablice na szkolnych korytarzach),
 10. eksponowanie osiągnięć szkoły i uczniów na korytarzach szkolnych.
 • §75. 1. Pomoc medyczną zapewnia w szkole pielęgniarka szkolna.
 1. Do zadań pielęgniarki szkolnej należy:
 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem;
 • organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;
 • prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;
 • czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według obowiązujących wzorów.
 1. Pielęgniarka szkolna może wykonywać również inne czynności w ramach posiadanych przez siebie kwalifikacji, stosownie do zakresu opieki nad uczniami.

Rozdział 5

Oddział przedszkolny

 • §76. 1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.
 1. Nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym zatrudniani są według zasad obowiązujących w placówkach nieferyjnych.
 2. Oddział przedszkolny w szczególności:
 • realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • §77. 1. Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
 1. Oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 8.00 do 13.00, zatwierdzonych przez organ prowadzący.
 2. Oddział przedszkolny czynny jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku bezpłatnie przez 5 godzin dziennie.
 3. Dopuszcza się możliwość dłuższego, odpłatnego pobytu dziecka w placówce. Wysokość opłaty ustala organ prowadzący.
 4. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględnia przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 5. Termin przerwy wakacyjnej dla oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.
 6. O terminie przerwy wakacyjnej rodzice zostają poinformowani z co najmniej sześciomiesięcznym uprzedzeniem.
 7. W okresie przerwy wakacyjnej dzieciom zapewnia się opiekę w dyżurującym oddziale przedszkolnym w innej szkole.
 8. W miesiącu wakacyjnym, w którym placówka prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci z innych szkół.
 9. W okresie dyżuru pełnionego przez oddział przedszkolny rodzice dokonują zgłoszenia dziecka na piśmie w terminie wyznaczonym przez dyrektora w macierzystej placówce.
 10. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 11. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest wg przyjętego przedszkolnego programu nauczania umożliwiającego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 12. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić 30 minut.
 13. Sposób prowadzenia przez nauczyciela oddziału przedszkolnego dokumentacji regulują odrębne przepisy.
 14. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 15. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od zgody organu prowadzącego.
 16. Oddział przedszkolny organizuje w ciągu roku szkolnego trzy stałe spotkania z rodzicami.
 • §78. Bezpieczeństwo dzieci.
 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, w szczególności poprzez:
 • sprawowanie przez nauczycieli, którym powierzono dzieci, opieki nad nimi,
 • przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka przez rodziców pod opiekę nauczycieli,
 • zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 1. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły, w trakcie organizowanych wycieczek, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora oraz – w razie potrzeby – za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
 2. Obowiązki opiekunów podczas organizowanych wycieczek określają odrębne przepisy.
 • §79. 1. Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego nie są podawane żadne leki.
 1. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczyciela lub dyrektora placówki.
 2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w oddziale przedszkolnym do jego niezwłocznego odebrania.
 • §80. 1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 5 do 6 lat.
 1. Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
 • §81. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 • §82. 1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego prowadzona jest zgodnie z regulaminem naboru do oddziału przedszkolnego.
 1. Zasady, kryteria i terminy rekrutacji ustalane są co roku przez organ prowadzący i dostępne są na stronie internetowej szkoły i organu prowadzącego oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.
 2. Niepodpisanie przez rodziców w wyznaczonym terminie oświadczenia potwierdzającego wolę kontynuacji rocznego przygotowania przedszkolnego jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.
 • §83. 1. Nieusprawiedliwiona, co najmniej 50% nieobecność dziecka w miesiącu podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym jest równoznaczna z niespełnianiem obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 1. Niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • §84. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego:
 1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane jest przez Rodziców lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.
 2. Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej.
 3. Rodzice obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczycielce, wyklucza się pozostawienie samych dzieci przed budynkiem lub w szatni.
 4. Dzieci przyprowadzane do zerówki szkolnej przed godziną 8.00 pozostają pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 5. Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi.
 6. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających.
 7. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie szkoła informuje o tym fakcie policję, a za jej pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej.
 • §85. Rodzic zobowiązuje się do:
 • powiadomienia o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu nieobecności dziecka;
 • złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka obejmującej co najmniej 25 % dni w miesiącu kalendarzowym.
 • §86. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek:
 • Poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych.
 • Poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych.
 • Włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie.
 • Stosowania się do przyjętych zasad ustalanych przez nauczyciela a obowiązujących całą grupę.
 • §87. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma w szczególności prawo do:
 1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, edukacyjnego i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny  pracy umysłowej.
 2. Pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole i zajęć organizowanych poza szkołą, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź  psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności.
 3. Korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Życzliwego i podmiotowego traktowania.
 5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
 6. Uzyskania pomocy w przezwyciężeniu trudności i niepowodzeń, w tym pomocy specjalistycznej.
 7. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej zgodnie z Konwencją Praw Dziecka i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ.

DZIAŁ V

Rozdział 1

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 • §88. Zadania nauczycieli.
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
 • dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
 • prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. przez wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 • tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
 • wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 1. posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii,
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a–c , który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 5. posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym.
 • bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
 • uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;
 • zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;
 • udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
 • informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, zawodach;
 • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
 • współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
 • indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez, ODN lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
 • aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów zawartych w Kodeksie Pracy;
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem dokumentów w wersji papierowej;
 • kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 • dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
 • uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole.
 1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
 • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
 • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 • §89. Zadania wychowawców klas.
 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
 • bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
 • rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
 • wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 • ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów z rówieśnikami;
 • pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
 • organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z innymi nauczycielami
 • realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
 • czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
 • utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
 • rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
 • wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
 • systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
 • wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami, życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
 • podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
 • tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, rajdów, wyjazdów na „ zielone szkoły”;
 • tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi;
 • wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
 • współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
 • udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
 1. Wychowawca klas IV-VIII ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca ma prawo ustanowić przy współpracy z Radą oddziałową własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
 2. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
 • prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;
 • sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
 • wypisuje świadectwa szkolne;
 • wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz oświatowych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
 • §90. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:
 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. w czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
 • punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
 • aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania.
 • przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
 • dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
 • zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
 • egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
 • natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
 1. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły.
 2. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
 4. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
 5. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
 6. Nauczyciele uczący w klasach IV-VIII zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
 7. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
 8. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych, obowiązującej w Szkole.
 9. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
 • ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
 • podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
 • w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora Szkoły;
 • nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
 1. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
 • zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 • sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 • z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 • zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
 • §91. 1. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni z kodeksu pracy na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 1. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
 2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
 • przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 • wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 • udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
 • złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
 • złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora Szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.
 • §92. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Szkoły.
 • §93. 1. w Szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.
 1. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.
 • §94. w szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.
 • §95. w Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

DZIAŁ VI

Rozdział 1

Obowiązek szkolny

 • §96. 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 • §97. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
 1. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • §98. Odroczenie obowiązku szkolnego.
 1. Odroczenia obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej do której zostało przyjęte dziecko.
 2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.
 3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.
 • §99. Inne formy spełniania obowiązku szkolnego.
 1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek rodzica(prawnego opiekuna).
 2. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny formie, jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
 • §100. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • §101. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej.
 • §102. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
 1. dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
 4. informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.

Rozdział 2

Prawa i obowiązki uczniów

 • §103. Uczeń ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami pracy umysłowej, którą winien uwzględniać tygodniowy rozkład zajęć.
 • opieki wychowawczej, tym samym oczekiwania od dorosłych pracowników szkoły pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów w sprawach rodzinnych, osobistych i koleżeńskich.
 • zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 • ochrony i poszanowania godności.
 • swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
 • korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.
 • uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych zgodnie ze swymi zdolnościami i zainteresowaniami, oraz do reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych itp..
 • korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
 • wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową, zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole, zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących wszystkich spraw związanych z życiem szkoły.
 • indywidualnego toku nauki po spełnieniu odpowiednich warunków.
 • §104. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły w szczególności:
 • godnie reprezentować szkołę – swoim postępowaniem nie powinien godzić w dobre imię szkoły;
 • poznawać historię szkoły, a także postać jej patrona;
 • dbać o schludny wygląd. Uczeń winien być czysty i dbać o estetykę ubrania;
 • przestrzegać obowiązującego stroju odświętnego podczas uroczystości szkolnych i państwowych oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz:
 1. dziewczęta – biała bluzka i ciemna spódnica,
 2. chłopcy – biała koszula, ciemne spodnie;
 • uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, sumiennie wykonywać przyjęte lub przydzielone zadania, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, rozwijać swe zdolności i zainteresowania oraz punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia i właściwie zachowywać się w ich trakcie;
 • usprawiedliwiać nieobecność w szkole w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zakończenia absencji;
 • w danym dniu zwolnienia z zajęć szkolnych może udzielić dyrektor lub wychowawca na pisemną prośbę rodziców;
 • chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad współżycia społecznego – zachowanie ucznia nie może zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu oraz kolegów:
 1. ze względu na bezpieczeństwo dziewczęta nie noszą do szkoły długich kolczyków,
 2. uczniowie nie przynoszą do szkoły wartościowych przedmiotów i ostrych narzędzi,
 3. na lekcjach i przerwach nie używają telefonów komórkowych, dyktafonów, odtwarzaczy mp3 itp. Uczeń podczas pobytu w szkole ma obowiązek wyłączyć posiadany sprzęt. Sprzęt może zostać włączony i używany na terenie szkoły tylko za zgodą nauczyciela.
 • właściwie odnosić się (z szacunkiem) do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów;
 • dbać o ład, porządek i higienę osobistą oraz wspólne dobro: wyposażenie (sprzęt, meble, urządzenia), pomoce i przybory szkolne:
 1. przed rozpoczęciem zajęć uczniowie ustawiają się przed izbą lekcyjną i oczekują na nauczyciela, który wprowadza ich do klasy,
 2. w czasie przerw między lekcjami uczniowie przebywają na wyznaczonym korytarzu lub boisku szkolnym,
 3. po zakończonych lekcjach uczniowie pozostawiają w porządku i czystości salę lekcyjną, w której przebywali,
 4. przebywać w czasie zajęć szkolnych na terenie szkoły i nie opuszczać jej bez zgody nauczyciela,
 • §105. 1. Uczniowie mogą otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:
 • bardzo dobre wyniki w nauce;
 • pracę społeczną;
 • działalność wolontariacką;
 • wzorową postawę w szkole i poza nią;
 • wybitne osiągnięcia;
 • dzielność i odwagę;
 1. Ustala się następujące rodzaje nagród:
 • pochwała wpisana do dziennika elektronicznego;
 • pochwała wychowawcy klasy przyznana za;
 1. długotrwałą pomoc koleżeńską,
 2. pracę na rzecz klasy,
 3. indywidualne inicjatywy, realizowanie ciekawych pomysłów, np. przygotowanie konkursu, przeprowadzenie zajęć itp.;
 • pochwała dyrektora szkoły w obecności całej społeczności szkolnej przyznawana w szczególności za:
 1. indywidualne inicjatywy, realizowanie ciekawych pomysłów (np. działania charytatywne, akcje społeczne, prowadzenie debaty uczniowskiej);
 2. najwyższy wynik na egzaminie przeprowadzanym w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 • dyplom wręczany w szczególności za:
 1. udział w konkursie szkolnym i międzyszkolnym;
 2. udział w zawodach sportowych;
 • list pochwalny do rodziców w szczególności za:
 1. bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie na koniec etapu edukacyjnego;
 2. efektywne pełnienie funkcji w klasie;
 • nagroda rzeczowa, finansowa;
 • wpis na świadectwie szkolnym zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • tytuł absolwenta szkoły.
 1. Ustala się następujące rodzaje nagród w edukacji wczesnoszkolnej:
 • „Mistrz ortografii” – pisze poprawnie dyktanda sprawdzające z zakresu obowiązującego w danej klasie (dyplom i statuetka na forum szkoły);
 • „Wzorowy uczeń” – uczeń, który uzyskał bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie (nagroda i dyplom na forum klasy);
 • „Miłośnik książek” – umie korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej, wyróżnia się dużą ilością książek przeczytanych w ciągu roku szkolnego(dyplom i statuetka na forum szkoły).
 1. Nagrody przyznaje dyrektor z inicjatywy własnej, na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.
 2. Nagrody mogą być finansowane z budżetu szkoły, rady rodziców lub innych źródeł.
 • §106. 1. Za nieprzestrzeganie zasad określonych w Statucie szkoły, zarządzeń dyrektora, poleceń wychowawców i nauczycieli oraz ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego stosuje się następujące kary ustne lub pisemne:
 • upomnienie wychowawcy klasy;
 • nagana wychowawcy klasy;
 • upomnienie dyrektora szkoły;
 • nagana dyrektora szkoły;
 • zakaz udziału w dyskotece szkolnej lub innej imprezie;
 • zakaz udziału w zajęciach, imprezach pozalekcyjnych lub wycieczkach;
 • pozbawienie pełnienia funkcji;
 • zakaz reprezentowania szkoły.
 1. Przesłankami do zastosowania kar jest jakiekolwiek naruszenie porządku wynikające z poleceń nauczycieli, dyrektora, Statutu lub innych przepisów obowiązującego prawa, w szczególności: za naruszenie godności osobistej innych osób, naruszanie ustalonego porządku, uniemożliwiające prowadzenie statutowych zadań szkoły, a nadto:
 • opuszczanie terenu szkoły w czasie określonym przez dzienny rozkład zajęć ucznia;
 • palenie papierosów, bójki uczniowskie, nagminne opuszczanie zajęć lekcyjnych;
 • niewłaściwe zachowanie podczas wspólnych wyjść, wycieczek, zajęć edukacyjnych i przerw;
 • nagminne używanie wulgaryzmów;
 • niszczenie mienia szkolnego oraz osobistego koleżanek i kolegów;
 • korzystanie z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych niezgodne z zasadami opisanymi w Statucie;
 • zachowania zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu;
 • niewywiązywanie się ze zobowiązań na rzecz klasy i szkoły;
 • dyskryminowanie koleżanek lub kolegów z jakiegokolwiek powodu;
 • powtarzające się niewłaściwe zachowania wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych uczniów.
 1. O rodzaju zastosowanej kary decydują okoliczności naruszenia, w szczególności takie jak: stopień winy, stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa innych uczniów lub nauczycieli, uciążliwość skutków, rozmiar ewentualnej szkody, powtarzalność dokonywanych naruszeń.
 2. Dyrektor szkoły zawiadamia policję w przypadku czynów o znamionach przestępstwa, w szczególności takich jak:
 • kradzież;
 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby;
 • inne przypadki łamania przepisów obowiązującego prawa w szczególności prawa karnego i prawa wykroczeń.
 1. O każdej zastosowanej karze informowani są niezwłocznie rodzice ucznia.
 2. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu, wnieść pisemny sprzeciw do dyrektora szkoły.
 3. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy ucznia i Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego.
 4. Uczeń może zwrócić się w terminie 3 dni od orzeczenia kary do samorządu uczniowskiego lub Rady Pedagogicznej z prośbą o uzyskanie poręczenia. z chwilą uzyskania poręczenia wykonanie kary może zostać zawieszone na okres próby, którego czas trwania w porozumieniu z pedagogiem szkolnym określa wychowawca klasy.
 5. W przypadku naruszenia praw dziecka rodzice ucznia składają pisemną skargę do dyrektora szkoły.
 6. Dyrektor, w wyjątkowych sytuacjach (np. trudności adaptacyjne dziecka, problemy środowiskowe, potrzeba zmiany środowiska szkolnego), może wystąpić do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

DZIAŁ VII

Zasady oceniania osiągnięć zajęć edukacyjnych, zachowania, klasyfikowania oraz promowania uczniów (Wewnątrzszkolny System Oceniania)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne (WSO)

 • §107. 1 Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w regulaminie ucznia.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
 • udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.
 1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

Rozdział 2

Ogólne zasady oceniania zajęć edukacyjnych (WSO)

 • §108. 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 1. Ustala się następujące sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach ich dzieci:
 • wpis do dziennika elektronicznego;
 • zebranie z rodzicami;
 • drzwi otwarte;
 • kontakt telefoniczny odnotowany przez wychowawcę lub nauczyciela w dzienniku elektronicznym;
 • list polecony do rodziców ucznia.
 1. Za ocenianie w dzienniku elektronicznym, zeszytach przedmiotowych odpowiedzialni są nauczyciele przedmiotu, zaś za stopnie w dzienniczku ucznia, uczeń.
 2. Uczeń zna kryteria oceniania oraz formy i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (wiedza, umiejętności) z każdego przedmiotu.
 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców, obiektywne i stanowią informację o spełnianiu wymagań programowych zgodnie z przyjętymi kryteriami wymagań na poszczególne stopnie.
 4. Ocenione formy pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na zasadach, o których mowa w § 112.
 5. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.
 6. Ocenianie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie i rozłożone rytmicznie w czasie.
 7. Ocenianie uczniów powinno obejmować następujące formy:
 • formy ustne;
 • formy pisemne;
 • formy praktyczne;
 • aktywność.
 1. Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną na podstawie co najmniej 3 ocen bieżących uwzględniających co najmniej trzy różne formy oceniania o, których mowa w pkt. 9.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 3. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności w formie pracy klasowej i sprawdzianu odbywa się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wg następujących zasad:
 • w danym dniu może odbywać się tylko 1 taka forma pracy podlegająca ocenie a w ciągu tygodnia nie więcej niż 3;
 • sprawdzian i  pracę klasową nauczyciel sprawdza w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie;
 • kartkówki nauczyciel sprawdza i ocenia w czasie nie dłuższym niż tydzień;
 • odpowiedzi ustne oceniane są na danej lekcji;
 • każdy uczeń ma prawo do poprawienia pracy klasowej i sprawdzianu.
 1. Przedmiotowe systemy oceniania określają:
 • szczegółowe warunki, formy i sposoby oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
 • szczegółowe sposoby poprawy uzyskanych wyników z poszczególnych form i sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Rozdział 3

Dostosowanie wymagań i zwolnienia uczniów z zajęć edukacyjnych (WSO)

 • §109. 1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia umożliwiając sprostanie tym wymaganiom, na podstawie:
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania;
 • opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej, publicznej lub niepublicznej;
 • rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów tej szkoły;
 • opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Zwolnienie z ćwiczeń fizycznych nie musi oznaczać zwolnienia z obecności ucznia na tych zajęciach. Obecność ucznia podczas zajęć wychowania fizycznego jest wskazana, aby uczeń zapoznał się z treściami podstawy programowej tego przedmiotu.

Rozdział 4

Tryb zaliczania zajęć z „wychowania do życia w rodzinie (WSO)

 • §110. 1. Począwszy od klasy czwartej w ramach zajęć lekcyjnych realizowane są zagadnienia „Wychowania do życia w rodzinie”.
 1. Uczniowie, których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie”, zobowiązani są do udziału we wszystkich zajęciach, a ewentualna nieobecność musi być usprawiedliwiona.
 2. Jeśli uczeń uczestniczył w ponad połowie zajęć, otrzymuje zaliczenie z tych zajęć w postaci wpisu w dzienniku lekcyjnym „uczestniczył” albo „uczestniczyła”.
 3. Zajęcia te nie podlegają ocenie i nie maja wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

Rozdział 5

Obowiązki nauczyciela w procesie oceniania uczniów (WSO)

 • §111. 1. Każdy nauczyciel na początku każdego roku szkolnego, w terminie do 30 września, informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania:
 1. w klasach 1-3 rodzicom podaje się sposoby oceniania oraz szczegółowe kryteria oceniania i wymagania na poszczególne poziomy oczekiwań (przedmiotowy system oceniania), oraz elementy informacji zwrotnej stosowanej oceny kształtującej, co odnotowane zostaje w dzienniku elektronicznym po pierwszym zebraniu z rodzicami;
 2. w klasach IV-VIII rodzicom podaje się szczegółowe kryteria ocen i wymagania z poszczególnych przedmiotów (przedmiotowe systemy oceniania), co odnotowane zostaje w dzienniku elektronicznym po pierwszym zebraniu z rodzicami;
 3. w klasach IV-VIII uczniowie o kryteriach ocen i wymaganiach informowani są na zajęciach z danego przedmiotu, co odnotowane zostaje w formie notatki w zeszycie przedmiotowym i dzienniku elektronicznym w okienku tematu lekcji danego przedmiotu,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Wychowawca klas na początku każdego roku szkolnego, w terminie do 30 września informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 • warunkach i sposobie oraz kryteriach ustalania oceny zachowania;
 • zasadach (regulaminie) punktowej oceny zachowania ucznia (dotyczy klas 4-6), w szczególności o tym:
 1. kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania,
 2. co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie,
 3. jaka jest możliwość zmiany ustalonej oceny rocznej zachowania w przypadku naruszenia zasad respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane i udostępniane są w formie:
 • ustnej na pierwszym zebraniu z rodzicami w miesiącu wrześniu;
 • załącznika przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-dziennika
 • indywidulanych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą;
 • informacji na stronie http://szkolaczapury.pl/szkola/dokumenty-szkolne/wewnatrzszkolny-system-oceniania/.

Rozdział 6

Rodzaje ocen szkolnych (WSO)

 • §112. 1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:
 • bieżące;
 • klasyfikacyjne:
 1. śródroczne – na koniec pierwszego półrocza;
 2. roczne – na zakończenie roku szkolnego.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców:
 • każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali;
 • sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom w szkole lub przekazywane do domu w terminie do 7 dni od zgłoszenia tego faktu przez rodzica lub ucznia w formie ustalonej przez nauczyciela.
 1. Nauczyciel ustnie uzasadnia wystawioną ocenę bieżącą, śródroczną i roczną:
 • uzasadnienie wskazuje na dobrze opanowaną wiedzę lub umiejętność, braki w nich oraz sposoby ich poprawy przez ucznia;
 • jeżeli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie ustne za niewystarczające, może złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie. Nauczyciel sporządza uzasadnienie i przekazuje je do sekretariatu szkoły w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku;
 • uzasadnienie ocen bieżących za różne formy pracy ucznia obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi kryteriów wobec jego pracy: co uczeń zrobił źle, co uczeń ma poprawić, w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę, jak ma pracować dalej;
 • uzasadnienie oceny śródrocznej i rocznej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny: jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował, a jakie musi jeszcze opanować (§113).

Rozdział 7

Skala ocen z zajęć edukacyjnych (WSO)

 • §113. 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według skali:
 • stopień celujący – 6
 • stopień bardzo dobry – 5
 • stopień dobry – 4
 • stopień dostateczny  – 3
 • stopień dopuszczający – 2
 • stopień niedostateczny – 1
 1. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje się ocenianie opisowe z zachowaniem zasad informacji zwrotnej oceniania kształtującego. Każda bieżąca forma sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana jest komentarzem ustnym. Większe formy pisemne zawierają pisemną recenzję, uwzględniającą obowiązkowo cztery elementy:
 • wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;
 • odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności;
 • przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę;
 • wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.
 1. Uczeń ma prawo dokonywać poprawy określonej w wymaganiach edukacyjnych umiejętności na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania.
 2. W trakcie roku szkolnego dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli dowolnych symboli w dokumentacji pedagogicznej. Rodzaj stosowanej symboliki w zapisach w dzienniku lekcyjnym jest znany uczniom i rodzicom.
 3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.
 4. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi (sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez przedmiotowe systemy oceniania).
 5. W klasie trzeciej nauczyciele mogą stosować oceny bieżące (sumujące) wyrażone w skali od 1 do 6 lub skalą procentową (szczegółowe zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej określa jej przedmiotowy system oceniania).
 6. W klasie trzeciej mogą być dodatkowo wprowadzane oceny sumujące czyli wyrażone za pomocą cyfr od 1 do 6 lub skalą procentową.
% możliwych do uzyskania punktów ocena
100 celująca 6
99-90 bardzo dobra 5
89-75 dobra 4
74-51 dostateczna 3
50-31 dopuszczająca 2
30-0 niedostateczna 1

 

 1. W klasach IV-VIII przy ocenie prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania procentów możliwych do uzyskania punktów na ocenę:
% możliwych do uzyskania punktów ocena
100-98 celująca 6
97-90 bardzo dobra 5
89-75 dobra 4
74-50 dostateczna 3
49-30 dopuszczająca 2
29-0 niedostateczna 1
 1. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach IV-VIII są:
 • praca klasowa:
 1. obejmuje materiał co najmniej jednego działu,
 2. zapowiadana jest z tygodniowym wyprzedzeniem,
 3. czas trwania minimum 1 godzina lekcyjna;
 • sprawdzian:
 1. obejmuje materiał z więcej niż trzech ostatnich tematów,
 2. zapowiadany jest z tygodniowym wyprzedzeniem,
 3. czas trwania: 20 – 25 minut;
 • kartkówka:
 1. obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów lekcji;
 2. może być niezapowiedziana;
 • odpowiedź:
 1. obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów lekcji;
 2. może być niezapowiedziana;
 • praca domowa;
 • praca i aktywność na lekcji;
 • dodatkowo oceniane są:
 1. różne formy aktywności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (udział w dodatkowych zajęciach, konkursach, zawodach),
 2. samodzielne wykonywanie prac plastycznych, prac praktycznych, twórcze rozwiązywanie problemów, wykonania muzyczne;
 3. przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu,, książki, przyborów, stroju sportowego).
 4. Ustala się następujące ogólne kryteria wymagań na poszczególne stopnie:
 • ocenę celującą:
 1. otrzymuje uczeń, który posiadł pełną wiedzę przewidzianą wymaganiami podstawy programowej w danej klasie,
 2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktyce,
 3. wykonuje zadania dodatkowe (projekty, referaty), poszukując informacji z różnych źródeł,
 4. proponuje niekonwencjonalne rozwiązania,
 5. rozwiązuje zadania nietypowe, o wysokim stopniu trudności lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym), ogólnopolskim względnie posiada inne porównywalne osiągnięcia;
 • ocenę bardzo dobrą:
 1. otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określone podstawą programową danej klasy oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 2. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne zawarte w podstawie programowej,
 3. potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,
 4. wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł informacji,
 5. osiąga sukcesy w szkolnych konkursach;
 • ocenę dobrą;
 1. otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu dobrym podstawę programową,
 2. poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
 3. potrafi korzystać ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela;
 • ocenę dostateczną:
 1. otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu dostatecznym podstawę programową zawartych w minimum programowym,
 2. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
 3. potrafi korzystać z różnych źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela;
 • ocenę dopuszczającą;
 1. otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu minimalnym podstawę programową, ale powstałe braki nie przekraczają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
 2. uczeń rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne przy wsparciu nauczyciela;
 • ocenę niedostateczną:
 1. otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową w danej klasie, a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela.

Rozdział 8

Ocenianie w klasach 1-3 (WSO)

 • §114. 1. Bieżące ocenianie i dokumentowanie osiągnięć uczniów w nauce w klasach 1-3 realizowane jest w formie:
 • ustnej (podczas zajęć uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, co osiągnął oraz wskazówki co poprawić, udoskonalić i nad czym jeszcze popracować);
 • pisemnej w zeszycie i ćwiczeniach ucznia;
 • elektronicznej w e-dzienniku.
 1. Dokumentowanie osiągnięć uczniów w klasach 1-3 w dzienniku elektronicznym realizowane jest w formie:
 • oceny opisowej:
 1. wybór przez nauczyciela pozycji powyżej oczekiwań – gdy uczeń wykazuje się wiedzą lub umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową,
 2. wybór przez nauczyciela pozycji zgodnie z oczekiwaniami – gdy uczeń opanował wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową,
 3. wybór przez nauczyciela pozycji poniżej oczekiwań – gdy uczeń ma trudności z opanowaniem wiadomości i umiejętności objętych podstawą programową.
 • oceny kształtującej zawierającej obowiązkowo cztery elementy (informacja zwrotna):
 1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
 3. przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, swoje umiejętności i wiadomości,
 4. wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.
 • oceny sumującej w skali 1-6 tylko w klasach 3.
 • do każdej oceny edukacyjnej w dzienniku elektronicznym nauczyciel ma możliwość wstawienia dodatkowego komentarza.
 1. Pisemnymi formami pracy ucznia podlegającymi ocenie w klasach 1-3 są:
 • prace samodzielne;
 • karty pracy;
 • kartkówka, sprawdzian – badanie poziomu umiejętności;
 • test kompetencji na zakończenie klasy III,
 1. Ocenie w klasach I – III mogą podlegać również inne aktywności uczniów:
 • ustne i pisemne wypowiedzi ucznia;
 • przygotowanie do zajęć;
 • praca na lekcji (indywidualna i w grupie);
 • praca domowa;
 • aktywność na zajęciach;
 • zeszyty, ćwiczenia i karty pracy;
 • prace plastyczno-techniczne;
 • aktywność ruchowa i muzyczna.
 1. W ocenianiu w edukacji wczesnoszkolnej bierze się pod uwagę postawy ucznia, jego zaangażowanie, wysiłek i możliwości.
 2. Na pierwszym zebraniu z rodzicami nauczyciele informują rodziców i uczniów o sposobach dokumentowania i prowadzenia obserwacji osiągnięć edukacyjnych i zachowania, co jest odnotowywane w dzienniku elektronicznym.

Rozdział 9

Klasyfikacja śródroczna i roczna oraz promowanie uczniów (WSO)

 • §115. 1. Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania odbywa się dwa razy w roku szkolnym przez:
 • klasyfikację śródroczną organizowaną w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych przed feriami zimowymi nie później jednak niż do 31 stycznia a dzień jej realizacji (rada klasyfikacyjna) kończy pierwsze półrocze;
 • klasyfikację roczną organizowaną w przedostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zakończoną rozdaniem świadectw.
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
 2. Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego okresu.
 3. W klasach IV-VIII występuje „wagowy system ocen”:
 • ocena śródroczna, roczna jest średnią wszystkich ocen bieżących obliczonych wg średniej ważonej;
 • każda ocena cząstkowa z przedmiotu musi posiadać w dzienniku elektronicznym swoją specyfikację w postaci określonej wagi;
 • każdy nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania ustala wagę ocen bieżących z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu;
 • przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki gdzie należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej a ocena śródroczna lub roczna nie musi wynikać ze średniej ważonej. Szczegółowy sposób uzyskania ocen klasyfikacyjnych określają przedmiotowe systemy oceniania z tych przedmiotów.
 1. O przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz ocenie nagannej zachowania wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców na 30 dni przed terminem zebrania klasyfikacyjnej rady pedagogicznej poprzez wpis do dziennika elektronicznego oraz karty informacyjnej i wyegzekwowaniu potwierdzenia otrzymania tej informacji od rodziców. W przypadku, nieobecności ucznia wychowawca klasy powiadamia rodziców o ocenach negatywnych listem poleconym (decyduje data nadania listu).
 2. W klasach IV-VIII nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na 7 dni przed terminem zebrania klasyfikacyjnej rady pedagogicznej w formie:
 • elektronicznej – zapis ocen w wyznaczonym miejscu w dzienniku elektronicznym;
 • papierowej – przekazanie uczniowi wykazu ocen – karta informacyjna.
 1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
 • warunkiem poprawy przewidywanej rocznej edukacyjnej oceny opisowej w klasach I-III oraz uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII jest złożenie przez ucznia lub rodziców pisemnej prośby do dyrektora szkoły w sprawie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana;
 • warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest:
 1. posiadanie frekwencji na zajęciach z danego przedmiotu nie niższej niż 80% (za wyjątkiem długotrwałej choroby),
 2. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach,
 3. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form pisemnych chyba, że uczeń nie miał możliwości napisania pracy klasowej lub sprawdzianu,
 4. uzyskanie z wszystkich form pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych chyba, że uczeń nie miał możliwości poprawy,
 5. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.
 • zastrzeżenia mogą być zgłoszone w ciągu 2 dni po przekazaniu informacji o przewidywanej ocenie opisowej w klasach 1-3 i ocenach przewidywanych w dzienniku elektronicznym w klasach IV-VIII i nie później niż na 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej;
 • dyrektor szkoły przekazuje prośbę nauczycielowi zajęć edukacyjnych, których dotyczy;
 • nauczyciel zajęć edukacyjnych wraz z wychowawcą klasy sprawdza spełnienie wymogów z punktu 2;
 • w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 2 prośba ucznia lub rodzica zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na prośbie przyczynę jej odrzucenia.
 • w przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z punktu 2) nauczyciel zajęć edukacyjnych zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie weryfikujące przewidywaną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, nie później niż na 2 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej;
 • postępowanie weryfikacyjne polega na zbadaniu poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, zakładanych w programie nauczania, przy pomocy testu sprawdzającego a stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania;
 • ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny przewidywanej, niezależnie od wyników weryfikacji, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy;
 • dokumentacja z weryfikacji zostaje dołączona do dokumentacji wychowawcy klasy;
 • o wynikach postępowania weryfikacyjnego nauczyciel przedmiotu informuje niezwłocznie dyrektora szkoły, ucznia i jego rodziców. Ocena ustalona w postępowaniu jest ostateczna;
 1. Klasyfikacja śródroczna w klasach 1-3, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia na 7 dni przed terminem zebrania klasyfikacyjnej rady pedagogicznej w formie przekazanego rodzicom załącznika C:
 • C1 – klasa pierwsza;
 • C2 – klasa druga;
 • C3 – klasa trzecia;
 1. Klasyfikacja roczna w klasach 1-3 szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w formie:
 • oceny opisowej, z wyjątkiem oceny z religii i etyki, która jest wyrażona cyfrowo, zgodnie ze skalą określoną w statucie szkoły;
 • załącznika C1, C2 i C3 – szczegółowy wykaz opanowanych przez ucznia treści podstawy programowej dla danego oddziału;
 • klasyfikacja roczna poprzedzona jest informują do ucznia i rodzica o przewidywanej ocenie w formie opisowej na 7 dni przed terminem zebrania klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 1. Rodzice mają obowiązek potwierdzenia śródrocznych i rocznych papierowych form ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. w przypadku, nieobecności ucznia wychowawca klasy powiadamia rodziców o ocenach przewidywanych listem poleconym (decyduje data nadania listu).
 2. Ostateczne oceny śródroczne i roczne należy wystawić w dzienniku elektronicznym na 4 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 3. Oceny uczniów przedstawione na posiedzeniu klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej ostatecznie zatwierdzane są uchwałą tego organu.
 4. Uczeń, który otrzymał ocenę śródroczną niedostateczną z danego przedmiotu, zobowiązany jest do uzupełnienia wiadomości i umiejętności nie później niż do 30 marca:
 • nauczyciel w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia poprzez:
 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 2. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 3. nauczanie indywidualne realizowane na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej,
 4. indywidualne zajęcia z pedagogiem,
 • rodzic stwarza uczniowi optymalne warunki uzupełnienia braków w szczególności:
 1. ustala i omawia z nauczycielem, pedagogiem szkolnym działania mające na celu pomoc uczniowi,
 2. systematycznie spotyka się lub kontaktuje poprzez dziennik elektroniczny lub dzienniczek ucznia z nauczycielem.
 • sposób sprawdzenia poziomu uzupełnionych braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia ustala nauczyciel danego przedmiotu, który może poprosić dyrektora o powołanie komisji;
 • w skład komisji wchodzi wychowawca, nauczyciel przedmiotu oraz dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
 • z przebiegu sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się pisemną informację, w której określa się poziom uzupełnienia powstałych braków;
 • w przypadku braku postępów a przede wszystkim zainteresowania ze strony ucznia poprawą oceny, nauczyciel utrzymuje śródroczną ocenę niedostateczną co może skutkować brakiem promocji do klasy programowo wyższej lub nieukończeniem szkoły podstawowej.
 1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania:
 2. w przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”;
 • uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w statucie szkoły;
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 • zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • tryb składania zastrzeżeń do oceny osiągnięć edukacyjnych ustalonej niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny oraz zasady przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego określa statut szkoły.

Rozdział 10

Promocja do klasy programowo wyższej (WSO)

 • §116. 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej a w wyjątkowy przypadkach:
 • uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1-3 szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału;
 • na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 1. Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
 2. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy:
 • sposób i formę przeprowadzenia egzaminu poprawkowego określa statut szkoły (rozdział 17);
 • Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. Ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły podstawowej.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także śródroczne i roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 4. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki, wpisuje się:
 • poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;
 • ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;
 • ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.
 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkimi, ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

Rozdział 11

Ocenianie zachowania – kryteria (WSO)

 • §117. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania zasad współżycia społecznego i norm etycznych. Ocena zachowania wyraża opinię na temat funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 2. Oceny klasyfikacyjne zachowania nie mają wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną począwszy od klasy 4 ustala się według następującej skali i kryteriów:
Skala ocen Kryterium (liczba punktów)
Wzorowe 180 i więcej
bardzo dobre 179-140
dobre 139-100
poprawne 99-70
nieodpowiednie 69-40
naganne 39 i mniej
 1. Oceną wyjściową zachowania jest ocena poprawna.
 2. Pochwały oraz informacje o nieodpowiednim zachowaniu uczniów są odnotowywane w dzienniku elektronicznym.
 3. Wymagania na poszczególne oceny zachowania.
 • wzorową ocenę zachowania powinien otrzymać uczeń, który spełnił poniższe kryteria:
 1. przykładnie spełnia wszystkie obowiązki szkolne wynikające z regulaminu ucznia,
 2. osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
 3. godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 4. samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
 5. szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły,
 6. propaguje dobre imię szkoły i społeczności szkolnej,
 7. bierze czynny udział w organizowaniu życia klasy, szkoły, środowiska,
 8. pomaga kolegom w nauce,
 9. systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne- ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione,
 10. jest punktualny,
 11. dba o kulturę życia codziennego,
 12. przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną, indywidualną,
 13. przestrzega regulaminu pracowni,
 14. dba o piękno mowy polskiej,
 15. na dane półrocze nie ma nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień, ma nie więcej niż 5 punków ujemnych.
 16. uczeń, który otrzymał ocenę poprawną, nieodpowiednią lub naganną zachowania na pierwsze półrocze, nie może uzyskać oceny wzorowej na koniec roku szkolnego.
 • bardzo dobrą ocenę zachowania powinien otrzymać uczeń, który spełnił poniższe kryteria:
 1. angażuje się w pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
 2. pomaga kolegom w nauce,
 3. reprezentuje szkołę na zewnątrz w zawodach sportowych, konkursach,
 4. dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom,
 5. sumiennie spełnia wszystkie obowiązki szkolne,
 6. wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie,
 7. przestrzega regulaminu ucznia,
 8. na dane półrocze nie ma nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych, ma nie więcej niż 2 nieusprawiedliwione spóźnienia, ma nie więcej niż 10 punków ujemnych.
 9. uczeń, który otrzymał ocenę nieodpowiednią lub naganną zachowania na pierwsze półrocze, nie może uzyskać oceny bardzo dobrej na koniec roku szkolnego.
 • dobrą ocenę zachowania powinien otrzymać uczeń, który spełnił w półroczu poniższe kryteria:
 1. przestrzega zasad kultury osobistej,
 2. bierze udział w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
 3. pomaga kolegom w nauce,
 4. systematycznie pracuje na lekcjach i odrabia zadania domowe,
 5. wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
 6. na dane półrocze ma nie więcej niż 6 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych, nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione spóźnienia, nie więcej niż 20 punktów ujemnych,
 7. przestrzega regulaminu ucznia,
 • poprawną ocenę zachowania powinien otrzymać uczeń, który:
 1. na dane półrocze ma nie więcej niż 15 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych, nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych spóźnień, nie więcej niż 40 punktów ujemnych,
 2. pracuje niesystematycznie,
 3. wypełnia tylko podstawowe obowiązki szkolne,
 4. nieświadomie narusza regulaminy szkolne,
 5. przejawia bierny stosunek wobec negatywnych zachowań,
 6. wykazuje uchybienia w zachowaniu,
 7. narusza normy współżycia społecznego,
 8. nie angażuje się w życie klasy i szkoły.
 • nieodpowiednią ocenę zachowania powinien otrzymać uczeń, który:
 1. na dane półrocze ma nie więcej niż 20 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych, ma więcej niż 5 nieusprawiedliwionych spóźnień, ma nie więcej niż 80 punktów ujemnych,
 2. lekceważy obowiązki szkolne i działania nauczyciela,
 3. jest arogancki i wulgarny w czynach i w mowie,
 4. nagminnie łamie regulaminy szkolne i zasady współżycia społecznego,
 5. przejawia brak zainteresowania klasą i szkołą,
 6. łamie ogólnie przyjęte normy społeczne,
 7. nie dba o mienie szkoły,
 8. dopuszcza się czynów kradzieży, wandalizmu, agresji na terenie szkoły i poza nią,
 9. jego postępowanie jest szkodliwe dla innych.
 • naganną ocenę zachowania powinien otrzymać uczeń, który:
 1. na dane półrocze ma więcej niż 20 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych, ma więcej niż 80 punktów ujemnych,
 2. rażąco lekceważy obowiązki szkolne i działania nauczyciela,
 3. jest arogancki i wulgarny w czynach i w mowie, wobec kolegów i pracowników szkoły,
 4. nagminnie łamie regulaminy szkolne i zasady współżycia społecznego i została wobec niego wyczerpana większość kar zawartych w statucie szkoły,
 5. przejawia całkowity brak zainteresowania klasą i szkołą, a wszelkie próby zmiany tej sytuacji nie przynoszą skutku,
 6. jego postępowanie jest szkodliwe i niebezpieczne dla innych,
 7. niszczy mienie szkoły,
 8. wchodzi w konflikt z prawem na terenie szkoły i poza nią.
 9. Zachowanie w szkole i poza szkołą, które uniemożliwia uzyskanie oceny wzorowej i bardzo dobrej, dobrej i poprawnej bez względu na uzyskaną liczbę punktów:
 10. palenie papierosów,
 11. spożywanie alkoholu,
 12. spożywanie środków odurzających,
 13. pobicie zagrażające zdrowiu,
 14. wandalizm (niszczenie mienia),
 15. znęcanie,
 16. Szczegółowe zasady na poszczególne oceny zachowania opisuje Regulamin Punktowej Oceny Zachowania w klasach IV-VIII.

Rozdział 12

Ocenianie zachowania – tryb i zasady ustalania (WSO)

 • §118. 1. Tryb i zasady ustalania śródrocznych i rocznych ocen zachowania ucznia:
 • wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania;
 • ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasie IV-VIII ustala wychowawca klasy na podstawie karty punktowej oceny zachowania (załącznik D), po zasięgnięciu opinii nauczycieli (załącznik B) oraz ocenianego ucznia (załącznik A – karta samooceny ucznia). Szczegółowe zasady oceniania opisuje regulamin punktowej oceny zachowania;
 • w klasach 1-3 spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia i wywiązywanie się z obowiązków szkolnych są zbierane poprzez bieżącą obserwację a wyniki są odnotowane w dzienniku elektronicznym za pomocą systemu ustalonego w zespole nauczycieli, na tej podstawie oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia ustalana jest śródroczna ocena zachowania w formie załącznika C a przy klasyfikacji rocznej, roczna opisowa ocena zachowania uzupełniona załącznikiem C stanowiącym uszczegółowioną informację zwrotną skierowaną do ucznia i jego rodzica.
 • na 30 dni przed datą rady klasyfikacyjnej wychowawca zobowiązany jest powiadomić ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie zachowania nieodpowiedniej lub nagannej, chyba, że przewinienie kwalifikujące do tych ocen nastąpiło po tym terminie;
 • na 14 dni przed ustaloną datą rady klasyfikacyjnej nauczyciele uczący w danej klasie przedstawiają wychowawcy propozycje ocen zachowania (załącznik B), a jeżeli proponują ocenę zachowania nieodpowiednią lub naganną czynią to na 30 dni przed datą rady klasyfikacyjnej chyba, że przewinienie kwalifikujące do tych ocen nastąpiło po tym terminie;
 1. na 14 dni przed datą rady klasyfikacyjnej na lekcjach wychowawczych:
  1. uczniowie wypełniają kartę samooceny zachowania (załącznik A),
  2. wychowawca sumuje punkty z karty oceny zachowania (załącznik D),
 • z przewidywaną oceną zachowania zapoznają się wszyscy uczący w danej klasie nauczyciele, co potwierdzają swoim podpisem;
 • uwzględniając opinie nauczycieli, uczniów oraz ocenę wynikającą z uzyskanych przez ucznia punktów wychowawca ustala przewidywaną według skali i kryteriów ocenę zachowania, którą podaje do wiadomości rodziców ucznia na 7 dni przed datą rady klasyfikacyjnej;
 • roczną ocenę zachowania ustala się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w obu półroczach;
 • ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem procedur odwoławczych;
 • oceny zachowania uczniów przedstawione przez wychowawcę na posiedzeniu klasyfikacyjnej rady pedagogicznej ostatecznie zatwierdzane są uchwałą tego organu;
 1. Załączniki A, B, C, D przechowywane są w segregatorze wychowawcy klasy przez jeden etap edukacyjny.
 2. Zmiana oceny zachowania w innych terminach:
 • ocena zachowania ustalona przez wychowawcę może być zmieniona, jeżeli w czasie między dniem wystawienia oceny, a końcem półrocza lub roku szkolnego uczeń dopuści się szczególnie rażącego wykroczenia i naruszy tym samym drastycznie zasady ustalone w regulaminie ucznia;
 • o fakcie zmiany oceny zachowania, nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić rodziców ucznia;
 • wychowawca informuje Radę Pedagogiczną o zaistniałym incydencie i konieczności obniżenia oceny zachowania na jej nadzwyczajnym posiedzeniu;
 • w przypadku rażącego naruszenia zasad zachowania po zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej a przed otrzymaniem przez ucznia świadectwa możliwe jest obniżenie oceny zachowania po konsultacji z rodzicami i nadzwyczajnym zebraniu Rady Pedagogicznej.

Rozdział 13

Ocenianie zachowania – wyższa niż przewidywana (WSO)

 • §119. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 • warunkiem weryfikacji przewidywanej rocznej oceny opisowej zachowania w klasach I-III oraz uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania w klasach IV-VIII jest złożenie przez ucznia lub rodziców pisemnej prośby do dyrektora szkoły o zmianę przewidywanej oceny zachowania;
 • zastrzeżenia mogą być zgłoszone w ciągu 2 dni po przekazaniu informacji o przewidywanej ocenie opisowej zachowania w klasach I-III lub ocenach przewidywanych zachowania w dzienniku elektronicznym w klasach IV-VIII i nie później niż na 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej;
 • podstawą złożenia pisemnej prośby może być:
 1. niska frekwencja ucznia w szkole z powodu choroby,
 2. nie wywiązanie się przez ucznia tylko z jednego z kryterium oceny wyższej niż przewidywana tj. bardzo dobra lub wzorowa,
 3. spełnienie tylko jednego z kryteriów oceny nagannej, nieodpowiedniej lub poprawnej.
 • dyrektor szkoły przekazuje prośbę ucznia lub rodzica wychowawcy klasy;
 • wychowawca jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie weryfikacyjne przewidywanej rocznej oceny zachowania, nie później niż na 2 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej w oparciu o opinię pedagoga, nauczycieli uczących ucznia oraz przedstawicieli samorządu uczniowskiego:
 1. weryfikacja przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej dobrej lub bardzo dobrej może nastąpić jeżeli uczeń nie wywiązał się tylko z jednego z kryterium oceny wyższej niż przewidywana tj. bardzo dobra lub wzorowa,
 2. weryfikacja przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej poprawnej, nieodpowiedniej lub nagannej może nastąpić jeżeli uczeń spełnia tylko jedno z kryteriów oceny niż przewidywana,
 3. weryfikacja przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania może nastąpić w przypadku innych okoliczności tj. np. niska frekwencja ucznia w szkole spowodowana chorobą ucznia.
 • po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego oceny zachowania wychowawca informuje niezwłocznie o jego wyniku dyrektora szkoły, ucznia i jego rodziców – ocena ustalona w tym postępowaniu jest ostateczna;
 • ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny przewidywanej, niezależnie od wyników weryfikacji, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy;
 • dokumentacja z weryfikacji zostaje dołączona do dokumentacji wychowawcy klasy;
 • w przypadku dopuszczenia się kradzieży, wandalizmu, agresji lub innej kolizji z prawem nie przysługuje prawo odwołania się od oceny nieodpowiedniej lub nagannej.

Rozdział 14

Ocena zachowania – tryb odwoławczy (WSO)

 • §120. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny wg zasad:
 • zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia ustala roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
 • W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły – jako przewodniczący,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 4. pedagog szkolny,
 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 6. przedstawiciel rady rodziców.
 • Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny ustalonej przez wychowawcę.
 • Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem;
 • Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Rozdział 15

Zwalnianie z zajęć i usprawiedliwianie nieobecności uczniów w szkole (WSO)

 • §121. 1. Zwalnianie z zajęć i usprawiedliwianie nieobecności uczniów w szkole odbywa się w sposób:
 • uczeń może być wcześniej zwolniony z lekcji do domu tylko po przedstawieniu nauczycielowi zwolnienia w formie pisemnej i na zasadach:
 1. uczniowie mogą opuścić szkołę wcześniej niż wynika to z planu lekcji pod warunkiem posiadania zwolnienia napisanego przez rodzica w dzienniczku ucznia lub na oddzielnej kartce (nie dotyczy wychowania fizycznego). Zwolnienie lub kopia zwolnienia z dzienniczka ucznia powinna być pozostawiona u nauczyciela, wychowawcy lub w sekretariacie szkoły,
 2. zwolnienie powinno zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko ucznia,
  2. datę zwolnienia, godzinę lekcyjną lub nazwę przedmiotów, z których uczeń jest zwalniany,
  3. formułkę „proszę o zwolnienie syna/córki do domu”,
  4. czytelny podpis rodzica;
 • uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego bez wpisanej formuły – „do domu” nie ćwiczą, ale są obecni na lekcji pod opieką nauczyciela i pod żadnym pretekstem nie oddalają się samowolnie z miejsca wyznaczonego przez nauczyciela;
 • uczniowie mogą również opuścić szkołę wcześniej niż wynika to z planu lekcji po przesłaniu przez rodzica wcześniejszej informacji o zwolnieniu dziecka do wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu za pośrednictwem poczty elektronicznego dziennika;
 • decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje nauczyciel, który odebrał ze swojej poczty zwolnienie ucznia, w ostateczności decyzję taką może podjąć dyrektor szkoły;
 • uczniowie zwalniani są na odpowiedzialność rodzica;
 • jeżeli szkoła nie posiada informacji o wcześniejszym zwolnieniu, uczeń może być wcześniej zabrany do domu tylko osobiście przez rodzica lub innego wskazanego telefonicznie, opiekuna (w oddziale przedszkolnym, klasach 1-3 – inny opiekun powinien być wskazany w oświadczeniu). Osoba odbierająca dziecko ze szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór dziecka w zeszycie zwolnień, który znajduje się w sekretariacie szkoły.
 • po lekcjach dzieci z edukacji wczesnoszkolnej opuszczają szkołę samodzielnie lub pod opieką osób wymienionych w oświadczeniu złożonym przez rodzica u wychowawcy klasy lub opiekuna świetlicy na początku roku szkolnego;
 • w każdym przypadku zgłoszenia przez ucznia złego samopoczucia, uczeń może opuścić szkołę tylko w obecności rodzica lub wskazanego przez niego opiekuna;
 • każde wcześniejsze zwolnienie z lekcji nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym;
 • w przypadku nie spełnienia warunków zwolnienia, o których mowa w punkcie 1) uczeń pozostaje w szkole do zakończenia swoich zajęć dydaktycznych również dodatkowych;
 • dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej mogą opuścić wcześniej szkołę tylko pod opieką rodzica lub osób wymienionych w oświadczeniu złożonym u wychowawcy oddziału lub w świetlicy, na początku roku szkolnego i na zasadach opisanych w Regulaminie Świetlicy Szkolnej;
 • w oddziale przedszkolnym oraz w klasach edukacji wczesnoszkolnej zmiana opiekunów wymienionych w oświadczeniu może mieć miejsce tylko na pisemną prośbę rodzica, przekazaną wychowawcy, nauczycielowi uczącemu dziecko lub wychowawcy świetlicy;
 • dzieci poniżej 7 roku życia opuszczają szkołę zawsze pod opieką rodzica lub osób wymienionych w oświadczeniu;
 • zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodzica;
 1. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona niezwłocznie po powrocie do szkoły, nie później jednak niż w ciągu 3 dni, licząc od pierwszego dnia powrotu do szkoły; po tym terminie nieobecności mogą być uznawane przez wychowawcę za nieusprawiedliwione, zasada ta dotyczy również pojedynczych nieobecności;
 2. Rodzic usprawiedliwiając nieobecność ucznia jest zobowiązany podać dzień lub godzinę usprawiedliwianej nieobecności.

Rozdział 16

Egzamin klasyfikacyjny (WSO)

 • §122. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 1. Na prośbę ucznia lub jego rodzica złożoną na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej uczeń nieklasyfikowany:
 • z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;
 • z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. W przypadku braku zgody rady pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły podstawowej.
 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 • realizujący indywidualny tok nauki;
 • spełniający obowiązek szkolny poza szkołą np. w formie nauczania domowego.
 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności lub realizującego indywidulany toku nauki przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia;
 1. Dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności lub realizującego indywidulany toku nauki egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizował obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą w składzie:
 • dyrektor szkoły, albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, który uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia;
 • nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 1. Dla uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą, nie ustala się oceny zachowania oraz nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj.:
 1. plastyka,
 2. muzyka,
 3. zajęcia techniczne,
 4. wychowanie fizyczne;
 5. dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.
 1. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
 2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. Termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Dla egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego z powodu:
 • nieobecności w przedostatnim tygodniu roku szkolnego ale nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą lub indywidualnego toku nauczania na co najmniej 21 dnia przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć, z których przeprowadzono egzamin;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej;
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”.
 4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem:
 • gdy uczeń uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną może być ona zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;
 • gdy uczeń lub jego rodzice zgłosili zastrzeżenia do dyrektora szkoły, gdyż uznali, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Rozdział 17

Egzamin poprawkowy (WSO)

 • §123. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych, albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, po uprzednim złożeniu przez rodziców ucznia pisemnego wniosku do dyrektora szkoły.
 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, o którym informuje rodziców do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, według ustalonej w statucie skali ocen. w przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi lub specyficznymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin egzaminu poprawkowego;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, nie później niż do końca września.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, a korzystał już z promocji warunkowej na danym etapie edukacyjnym, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 4. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 5. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego (tryb odwoławczy). Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy dotyczące egzaminu sprawdzającego. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa Regulamin egzaminu poprawkowego.

Rozdział 18

Egzamin sprawdzający – tryb odwoławczy (WSO)

 • §124. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 1. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia po uzgadnianiu z uczniem oraz jego rodzicami terminu egzaminu, nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń;
 • W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły, albo wyznaczony przez niego nauczyciel – jako przewodniczący komisji,
 2. prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
 4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem warunku udzielenia zgody na ten egzamin (dwie oceny roczne niedostateczne).
 6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin sprawdzianu;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania sprawdzające;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu zadania praktycznego.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. w tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Rozdział 19

Egzamin ośmioklasisty (WSO)

 • §123. 1. Egzamin ośmioklasisty zwany dalej egzaminem przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny.
 1. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. Języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii.
 2. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Uczeń może wybrać tylko jeden język, którego uczy się w szkole jako obowiązkowy.
 4. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.
 5. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu.
 6. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.
 7. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i /lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 10. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 12. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 13. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem.
 14. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.
 15. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
 16. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.
 17. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 18. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 • §124. Wyniki egzaminu:
 1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
 2. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
 3. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 5. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 6. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 121 ust. 14 do dnia 31 sierpnia danego roku.
 7. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

Rozdział 20

Ukończenie szkoły podstawowej

 • §125. 1. Uczeń klasy VIII kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
 2. Ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.

Rozdział 21

Postanowienia końcowe (WSO)

 • §126. 1. Pełen tekst Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania jest do wglądu na życzenie osób zainteresowanych w bibliotece szkolnej, u pedagoga, wychowawców klas, w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły.
 1. Nikt nie może powoływać się na nieznajomość zasad systemu oceniania.
 2. Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości zebrań i nie kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, wychowawcą klasy, szkołą, do której uczęszcza ich dziecko oraz pedagogiem, nie mogą kwestionować oceny, powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych.

DZIAŁ VIII

Rozdział 1

Ceremoniał szkolny i symbole szkolne

 • §127. Szkoła posiada sztandar szkoły:
 • sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu Rady Pedagogicznej spośród prymusów szkoły i składa się z dwóch trzyosobowych składów;
 • uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy najstarszej wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniu;
 • skład osobowy pocztu sztandarowego:
 1. chorąży (sztandarowy) – jeden uczeń,
 2. asysta – dwie uczennice lub dwóch uczniów,
 • Kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy na czerwcowej Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzony;
 • Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego);
 • decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu;
 • poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. w trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
 • insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;
 • sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą w miarę możliwości organizacyjnych na zaproszenie innych szkół i instytucji;
 • podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);
 • podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;
 • sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;
 • oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;
 • sztandar oddaje honory:
 1. na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”,
 2. w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
 • §128. Szkoła posiada Godło i logo szkoły, który prezentuje uproszczony wizerunek Patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.
 • §129. 1. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się uroczyste apele szkolne z okazji ważnych świąt państwowych.
 1. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:
 • rozpoczęcie roku szkolnego;
 • pasowanie pierwszoklasistów;
 • zakończenie roku szkolnego.
 • §130 Szczegółowe zasady zachowania uczestników uroczystości szkolnych określa regulamin ceremoniału szkolnego.

Rozdział 2

Skargi i wnioski

 • §131. 1. w przypadku podejrzenia naruszenia praw ucznia, jego rodzice mogą wystąpić ze skargą lub wnioskiem.
 1. Skargę lub wniosek składa się na piśmie do dyrektora szkoły, który rozpoznaje ją bez zbędnej zwłoki.
 2. Warunki i sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach określają odrębne procedury.
 3. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozpatrzenia.
 4. Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, instytucje, dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.
 5. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub do organu prowadzącego szkołę. z prawem tym zapoznaje skarżącego dyrektor szkoły.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

 • §132. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 • §133. 1. Regulaminy określające działalność Szkoły nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem oraz przepisami ustawy o systemie oświaty, aktami wykonawczymi do niej oraz innymi regulacjami o charakterze szczegółowym.
 1. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej w niniejszym Statucie obowiązują odrębne przepisy.
 • §134. 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:
 • Dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej.
 • Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • Rady rodziców.
 • Organu prowadzącego szkołę.

oraz

 • co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 1. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna, może zasięgać w tej sprawie opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.
 3. Rada Pedagogiczna może wprowadzić do obiegu szkolnego statut w formie ujednoliconej.
 4. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie.
 • §135. 1. Statut jest dokumentem dostępnym dla społeczności szkolnej.
 1. Wychowawca klasy zapoznaje uczniów i ich rodziców z treścią Statutu na początku roku szkolnego oraz w razie jego zmiany.
 • §136. w sprawach nieuregulowanych w Statucie Szkoły zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe

 • §137. Dla uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydane przed 1 września 2017 roku, w  przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:
 • w orzeczeniu wskazano taką możliwość;

oraz

 • szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.