Zobacz Szkolny Program Profilaktyki w formacie PDF: Szkolny Program Profilaktyki 2015/2016


Załącznik nr 2 do uchwały RR z dnia 23 września 2015r.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA W CZAPURACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2015 – 2016

edumed

OBSZARY W RAMACH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 1. Motywacja do podejmowania wysiłku.

 2. Zdrowy styl życia.

 3. Bezpieczeństwo w szkole, w ruchu drogowym i w kontaktach z osobami obcymi.

 4. Działania antydyskryminacyjne i przeciwdziałanie zjawisku agresji.

 5. Edukacja medialna i konsumenckie ABC.

METODY PRACY
Metody pracy przewidziane dla realizacji programu profilaktyki dla uczniów klas O -III:
 1. Zabawy integracyjne;
 2. Gry i zabawy ruchowe;
 3. Zajęcia sportowe;
 4. Scenki, psychodramy, krąg uczuć;
 5. Wycieczki tematyczne;
 6. Wyjazdy do kina, teatru;
 7. Pogadanki, prelekcje;
 8. Prace plastyczne, artystyczne, literackie;
 9. Spotkania z ciekawymi ludźmi;
 10. Spotkania i zajęcia praktyczne z pracownikami służby zdrowia, poradni psychologiczno – pedagogicznej, policjantami.
 11. metody pracy przewidziane dla realizacji programu profilaktyki dla   uczniów klas IV – VI:
 12. Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych przedmiotów;
 13. Pogadanki, prelekcje;
 14. Projekcje filmów tematycznych;
 15. Rozmowy z pracownikami służby zdrowia, poradni psychologiczno – pedagogicznej, policjantem;
 16. Spotkania z rodzicami;
 17. Gry i zabawy interakcyjne;
 18. Warsztaty poznawczo – doskonalące;
 19. Spotkania z ciekawymi ludźmi;
 20. Zajęcia w kółkach zainteresowań
 21. Zajęcia sportowe;
 22. Organizowanie wycieczek i wyjazdów do kina i teatru.

 PRZEWIDYWANE EFEKTY ZAJĘĆ

FORMY EWALUACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH.

Ewaluacja projektu będzie polegała na systematycznym monitorowaniu zaplanowanych zadań. Informacje niezbędne do ewaluacji pozyskamy przez:

 • Rozmowy i wywiady z uczniami i rodzicami
 • Obserwację uczniów w różnych sytuacjach
 • Wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń nauczycieli
 • Analizę dokumentów szkolnych /dzienniki, protokoły, plany pracy/
 • Ankiety prowadzone wśród uczniów i rodziców
 • Analizę wytworów pracy uczniowskiej i ich zaangażowanie w działania

MOTYWACJA DO PODEJMOWANIA WYSIŁKU

Cele operacyjne – przewidywane efekty

Uczeń:

 • regularnie uczęszcza do szkoły
 • zna techniki uczenia i stara się wykorzystywać je w trakcie nauki
 • stara się osiągać jak najlepsze wyniki w nauce
 • rozwija swoje pasje i zainteresowania poprzez udział w zajęciach organizowanych przez szkołę
 • stara się pracować nad swoim zachowaniem

Nauczyciele:

 • stwarzają okazje do stosowania przez uczniów znanych technik uczenia
 • monitorują realizację obowiązku szkolnego uczniów
 • stwarzają uczniom okazje do udziału w projektach, konkursach, imprezach
 • stosują elementy oceniania kształtującego
 • organizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną z wykorzystaniem świetlicy szkolnej

Lp.

Cele szczegółowe

Formy realizacji

1.       Zapoznanie z technikami uczenia. ·         Warsztaty dla nauczycieli, uczniów – współpraca z PPP w Puszczykowie
2.       Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych ·         Organizowanie zajęć nt. umiejętności radzenia sobie ze stresem, problemami, nieśmiałością
3.       Monitorowanie uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne ·         Zdiagnozowanie problemu niskiej frekwencji na wybranych zajęciach dodatkowych
Monitoring realizacji obowiązku szkolnego ·         Premiowanie uczniów za wysoką frekwencję
4.       Rozwijanie wyobraźni i kreatywności i logicznego myślenia ·         Konkursy szkolne i międzyszkolne, lekcje muzealne, występy, zajęcia świetlicowe, projekty edukacyjne, gazetki, plakaty, zajęcia twórcze
·         Prezentowanie na lekcjach wychowawczych zainteresowań i pasji uczniów
·         Promowanie sukcesów uczniów na forum klasy i szkoły
·         Udział uczniów w zajęciach kółek logicznego myślenia i zabaw matematycznych
·         Szkolny Dzień Gier Planszowych
·         Projekt „Mistrzowie kodowania”
·         Nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową Mosińskim Towarzystwem Szachowym
5.       Rozwijanie zdolności, zainteresowań dzieci. ·         Udział w projektach szkolnych i pozaszkolnych; np. dotyczących twórczego pisania; poezji; filmu; wsparcie ze strony rodziców.
·         Organizowanie w szkole różnych akcji, festynów.
·         Udział w różnych formach aktywności pozalekcyjnej ( kluby sportowe, domy kultury, zajęcia pozalekcyjne)
·         Dzień Głośnego Czytania
·         „Jesienne spotkanie” – konkurs recytatorski grupy młodszej (0‑III)
·         Konkurs czytelniczy dla klas II – IV ,,Najlepszy znawca baśni”
·         Konkurs przyrodniczo – ortograficzny
·         Szkolny konkurs mitologiczny dla klas IV – VI
·         Konkurs plastyczno – literacki „Moja pierwsza książka z biblioteki”
·         Warsztaty baśniowe
6.       Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej ·         Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, warsztaty, zajęcia ze specjalistami, pomoc koleżeńska, dodatkowe zajęcia w ramach pracy świetlicy
·         Kółka zainteresowań
·         Współpraca z PPP w Puszczykowie – diagnoza
7.       Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami na temat pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ·         Rozmowy indywidualne
8.       Indywidualizacja procesu nauczania i kryteriów oceniania. ·         Stosowanie wzmocnień pozytywnych,
·         Dostrzeganie nawet najmniejszych sukcesów, wobec uczniów z trudnościami w nauce lub zachowaniu – projekt „Mój sukces”
·         Wprowadzanie elementów oceniania kształtującego
9.       Uczeń posiada poczucie własnej wartości ·         Posiadanie wiedzy na temat swoich mocnych i słabych stron (stworzenie arkuszy swoich mocnych i słabych stron, wykonanie własnego herbu, stworzenie reklamy samego siebie)
·         Projekt Bohater Tygodnia
·         Samoocena uczniów z zachowania

ZDROWY STYL ŻYCIA

Cele operacyjne – przewidywane efekty

Uczeń:

 • Unika zachowań będących zagrożeniem dla niego i innych
 • Potrafi powiedzieć „ nie ”
 • Zna asertywne sposoby odmawiania
 • Aktywnie spędza czas wolny
 • Zna zasady pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Posiada wiedzę nt. Prawidłowego żywienia
 • Dba o higienę osobistą i otoczenia

Nauczyciele:

 • Zwracają uwagę na posiłki spożywane przez dzieci
 • Organizują dwa razy w półroczu zdrowe śniadania na lekcjach wychowawczych
 • Prowadzą pogadanki na lekcjach wychowawczych nt. dbania o higienę osobistą
 • Nauczyciele w O – III organizują regularne spacery z dziećmi
 • Nauczyciele w O – III prowadzą lekcje wychowania fizycznego na świeżym powietrzu w miarę możliwości
 • Wychowawcy IV – VI prowadzą zajęcia w ramach programu Znajdź właściwe rozwiązanie (
 • Biorą udział w konkursach organizowanych w ramach realizacji programu Trzeźwy Umysł
 • Biorą udział w szkoleniu nt, dopalaczy i narkotyków

Rodzice:

 • Biorą udział w spotkaniu nt. zdrowego odżywiania dzieci
 • Znają zasady zdrowego odżywiania
 • Biorą udział w spotkaniu nt. dopalaczy i narkotyków
 • Znają zagrożenia związane z uzależnieniem od tych środków

Lp.

Cele szczegółowe

Formy i metody realizacji

1.       Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania ·         Zwracanie uwagi na drugie śniadania uczniów – wspólne spożywanie posiłków, organizowanie zdrowych śniadań na lekcjach wychowawczych
·         Tydzień Zdrowego Żywienia
·         Przedstawienie profilaktyczne „Franio Niejadek”
·         Spotkania z dietetykiem „Mój dietetyk”, gdyż dzieci z domu wynoszą nawyki żywieniowe
·         Spotkanie o tematyce prozdrowotnej dla oddziału przedszkolnego
·         Udział klas II w ogólnopolskim programie „Zdrowie-Nietrudne”
·         Udział w programach „Szklanka mleka w szkole” oraz „Owoce w szkole”
·         Projekt „Jabłkowo – Marchewkowy”·         Dzień marchewkowo – jabłkowy – podsumowanie projektu
·         Zakup do świetlicy zabawek – warzywa i owoce
·         Konkurs „Moje zdrowe śniadanie”:kl. I – III plastycznykl. IV – VI pisemna wersja
·         Przygotowanie stałej rubryki w gazetce szkolnej, gdzie uczniowie będą prezentowali zdrowe przepisy
2.       Kształtowanie nawyku dbania o higienę osobistą uczniów ·         prowadzenie akcji informacyjnej o zapobieganiu i leczeniu wszawicy, dokonywanie profilaktycznych przeglądów czystości
·         Tydzień Higieny Jamy Ustnej
·         Pogadanki na lekcjach wychowawczych i   przyrody
3.       Dbanie o higienę pracy i życia w szkole ·         Wietrzenie pomieszczeń
·         Regularne spacery w oddziale przedszkolnym, kl. I – III
·         Prowadzenie lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu w miarę możliwości
·         Międzynarodowy Dzień Ciszy
·         Organizowanie przerw na boisku szkolnym
4.       Kampania informacyjna rodziców ·         Spotkania ze specjalistami nt. zdrowego odżywiania dzieci
5.       Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia ·         Organizowanie praktycznych działań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy : (konkurs plastyczny, spotkania z pielęgniarką, lekarzem, strażakiem); współpraca z OSP w Głuszynie
·         Organizacja zajęć związanych z pierwszą pomocą przedmedyczną
·         Wizyty na w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach
6.       Podejmowanie świadomychi odpowiedzialnych decyzji związanych z uzależnieniami ·         Zajęcia dla kl. VI „Moja świadomość zagrożeń”
·         Realizacja sanepidzkiego programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” kl. IV – VI
·         Realizacja sanepidzkiego programu „Nie pal przy mnie proszę” kl. I – III
·         Szkolenie nauczycieli z zakresu uzależnień od dopalaczy i narkotyków
·         Dzień bez papierosa
·         Kampania informacyjna dla rodziców nt, dopalaczy i narkotyków
·         Przedstawienie profilaktyczne „Niwelator problemów”
·         Współpraca z GKRPA – realizacja Programu Trzeźwy Umysł
7.       Uczeń chroni swoje środowisko ·         Światowy Dzień Zwierząt
·         Dokarmianie zwierzyny leśnej
·         Realizacja sanepidzkiego programu „Czyste powietrze wokół nas’’
·         Udział w akcji Sprzątania Świata

 BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE, W RUCHU DROGOWYM I W KONTAKTACH Z OSOBAMI OBCYMI

Cele operacyjne – przewidywane efekty

Uczeń:

 • Unika zachowań będących zagrożeniem dla niego i innych
 • Potrafi powiedzieć „ nie ”
 • Zna zasady ruchu drogowego
 • Wie jak zachować się w czasie alarmu
 • Zna zagrożenia związane z Internetem

Nauczyciele:

 • Zapoznają uczniów z Regulaminem Ucznia i Wycieczek oraz z drogą ewakuacji
 • Prowadzą pogadanki na lekcjach wychowawczych nt. Bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, odpowiedniego zachowania na przystanku i w środkach lokomocji
 • Prowadzą rozmowy dotyczące bezpiecznych zachowań w sieci oraz nt. Bezpiecznych zachowań w kontaktach z osobami obcymi
Lp. Cele szczegółowe Formy i metody realizacji
1.       Dbanie o bezpieczeństwo w szkole ·         Zapoznanie uczniów z Regulaminem Ucznia i Regulaminem Wycieczek
·         Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole – ankieta dla uczniów, rodziców, nauczycieli
·         Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacji i zasadami zachowania podczas zagrożenia (zrobienie próbnego alarmu)
2.       Dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym ·         Realizacja wychowania komunikacyjnego na lekcjach techniki w klasach czwartych.
·         Spotkanie z policjantami z KMP Poznań oraz z Policją z Wydziału Ruchu Drogowego z Mosiny
·         Pogadanki na lekcjach wychowawczych dotyczące bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, odpowiedniego zachowania na przystanku i w środkach lokomocji.
·         Apele nt. bezpieczeństwa organizowane przez Mały Samorząd
3.       Zwracanie uwagi uczniów i rodziców na bezpieczne zachowania w sieci ·         Przedstawienia profilaktyczne przygotowane przez uczniów szkoły
·         Dzień Bezpiecznego Internetu
4.       Kształtowanie nawyku bezpiecznych zachowań w kontaktach z osobami obcymi ·         Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i unikania niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń zwłaszcza w kontakcie z osobami obcymi –lekcje wychowawcze

DZIAŁANIA ANTYDYSKRYMINACYJNE I PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU AGRESJI

Cele operacyjne – przewidywane efekty

Uczeń:

 • Potrafi rozwiązywać konflikty bez używania przemocy
 • Zna sposoby rozładowania złości
 • Uczniowie potrafią porozumiewać się ze sobą mimo różnic fizycznych i psychicznych
 • Nawiązuje prawidłowe relacje w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
 • Wie, do kogo udać się w szkole w sytuacjach trudnych
 • Zna swoje prawa i obowiązki
 • Bierze udział w organizowanych akcjach prospołecznych na terenie szkoły
 • Przestrzega zasad Fair Play
 • Uczeń jest tolerancyjny wobec innych kultur, ras, odmienności
 • Zgłasza swoją kandydaturę do samorządu uczniowskiego i PCK
 • Zgłasza swoje inicjatywy w SU i PCK

Nauczyciele:

 • Realizują programy profilaktyczne przewidziane w poszczególnych klasach w ramach edukacji społecznej i lekcji wychowawczych
 • Organizują w klasach grupy wsparcia w celu pomocy w nauce
 • Wychowawcy organizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną w klasach
 • Biorą udział w raz ze swoimi klasami w imprezach szkolnych o tematyce przeciwdziałania agresji i antydyskryminacyjnej, zapewniają swoim uczniom opiekę podczas imprez
 • Współpracują z pedagogiem, instytucjami w celu wsparcia uczniów w sytuacjach trudnych

Lp.

Cele szczegółowe

Formy i metody realizacji

1.       Kształtowanie komunikacji interpersonalnej, przeciw działanie zjawisku agresji ·         Warsztaty profilaktyczne nt. agresji psychicznej i fizycznej
·         Zajęcia warsztatowe w klasach, w których występuje problem odmienności fizycznej lub psychicznej, uwrażliwienie uczniów na ten problem, przekazanie im potrzebnej wiedzy w tym zakresie oraz możliwości pomocy rówieśnikom, antydyskryminacja i antymobbing:Realizacja programu „Lubię siebie” kl. IVRealizacja programu „Agresji nie” kl. VIRealizacja programu „Żyj w zgodzie z innymi” kl. V
·         Realizacja programu „Stop agresji i przemocy”
·         Realizacja programu ABC Emocji
·         Scenariusz zajęć „Stop agresji”
·         Ankieta dot. zachowań agresywnych w szkole
·         Dzień bez przemocy
2.       Kształtowanie postaw prospołecznych, empatii ·         Dzień Tolerancji
·         Dzień Życzliwości
·         Organizowanie paczek świątecznych
·         Zorganizowanie występów dzieci w Domu Opieki Pielęgniarskiej dla pensjonariuszy z okazji świąt Bożego Narodzenia , przekazywanie życzeń z okazji Świąt, innych okazji
·         Organizowanie w ramach wolontariatu: dożywianie zwierzyny leśnej, zbiórka dla schroniska psów
3.       Wprowadzanie zasad fair play i mądrego kibicowania ·         Uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych
·         Zwracanie uwagi na zasady sportowej rywalizacji
4.       Rozwijanie samorządności uczniów ·         Wybory samorządu połączone z kampanią wyborczą
·         Wybory do PCK
·         Zorganizowanie w klasach grup wsparcia : pomagamy sobie w nauce – klasy I – VI, pomoc w odrabianiu zadań domowych, ponoszenie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania
·         Aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych (akademie, apele, imprezy szkolne)
·         Zbiórka charytatywna – pomoc uczniom naszej szkoły mających trudną sytuację finansową, innym potrzebującym, uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych.
5. Rozpowszechnianie problematyki praw dziecka. ·         Organizacja Quizu nt. praw dziecka
·         Artykuły w gazetce szkolnej
6. Udzielanie wsparcia dzieciom w sytuacjach trudnych (uczeń wie do kogo i gdzie powinien zwrócić się o pomoc) ·         organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej – realizacja zaleceń zawartych w opiniach z PPP
·         Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i PPP w Puszczykowie
7. Integracja społeczności szkolnej ·         Pomoc koleżeńska, akcje szkolne, uroczystości szkolne·         Festyny·         Apele·         konkursy·         Rajd szkolny·         Święto Szkoły·         Rekolekcje szkolne

·         Imprezy integracyjne

·         Spotkania integracyjne

EDUKACJA MEDIALNA I KONSUMENCKIE ABC

Cele operacyjne – przewidywane efekty

Uczeń:

 • Potrafi dokonać wyboru odpowiednich programów
 • Zna zasady konsumenckie
 • Potrafi mądrze korzystać z zasobów internetowych
 • Uczeń wie co to jest plagiat i prawa autorskie
 • Sprawdza termin ważności produktów
 • Potrafi kontrolować wybory dokonywane pod wpływem reklamy

Nauczyciele:

 • Przeprowadzenie dwóch zajęć dot. Edukacji medialnej
 • Przeprowadzenie dwóch zajęć dot. Zasad konsumenckich
 • Zaktualizują strony adresów internetowych dla uczniów
 • Bibliotekarz przeprowadzi lekcje biblioteczne z zakresu bibliografii

Rodzice:

 • Biorą udział w kampanii informacyjnej dot. edukacji medialnej
Lp. Cele szczegółowe Formy i metody realizacji

1.

Edukacja medialna – wskazanie uczniom możliwości odbioru różnorodnych informacji medialnych i przygotowanie do samodzielnego i świadomego korzystania ze środków masowej komunikacji ·         Cykl zajęć z zakresu edukacji medialnej -edukacjamedialna.edu.pl
·         Kampania informacyjna dla rodziców

2.

Poznawanie zasad konsumenckich ·         Realizacja cyklu zajęć

3.

Wykorzystanie zasobów internetowych w nauce i w celu poszukiwania informacji , poznawania odmiennej kultury europejskiej, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami mieszkającymi w UE ·         Poznanie adresów stron internetowych dla uczniów
·         Przeprowadzenie lekcji bibliotecznej z zakresu bibliografii
·         Europejski projekt etwinning „Gifts of Autumn