ETAP EDUKACYJNY IV- VII

 1. Radzenie sobie przez uczniów w sytuacjach trudnych i stresowych
 2. Przeciwdziałania agresji psychicznej i fizycznej
 3. Tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka
 4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w szkole i w kontaktach z osobami obcymi
 5. Ratownictwo medyczne
 6. Zdrowy styl życia
 7. 100 rocznicą odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów
 8. Rozwijaniem kompetencji cyfrowych uczniów – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 1. Zdrowie – edukacja zdrowotna

CELE OPERACYJNE – przewidywane efekty

Uczeń:

 • stosuje zasady zachowań prozdrowotnych
 • zachowuje higienę osobistą
 • zachowuje aktywność fizyczną
 • zna swoje mocne i słabe strony
 • rozwija poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi
 • przygotowuje się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w szkole i w domu.

 

Lp. Treści Formy realizacji Termin
1.      Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego. ●        Konkurs: Przepis na zdrowe śniadanie. Drugie półrocze
●        Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej- ,,Bieg po zdrowie” Drugie półrocze
●        Umieszczanie przez uczniów zdrowych przepisów w klasowym kąciku  kulinarnych Cały rok
●        przygotowanie w word zestawu dziennego zdrowego posiłku z informacją o ilości kalorii Cały rok
●        Realizacja godzin wychowawczych nt.: Bezpieczna droga do szkoły, Chcę być zdrowy, Przyczyny i skutki nałogów, Bawimy się bezpiecznie wg planu wychowawczego klasy
●        Europejski Dzień Walki z Otyłością 22 maja 2018
●        Realizacja projekty Trzymaj formę! Cały rok
●        Dzień walki z AIDS 3.12.2019
●        Tydzień higieny jamy ustnej 15 – 19 października 2018
●        Pogadanki na lekcjach wychowawczych i  przyrody , WDŻ oraz z p. pielęgniarką nt. higieny osobistej i dbania Cały rok szkolny
●        Omówienie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku 5 – 17 lat oraz piramidy żywieniowej Cały rok
●        Światowy Dzień Zdrowia 6 kwietnia
2.      Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. ●        “Poznaj samego siebie” – cykl zajęć profilaktycznych Cały rok
●        Zajęcia „Sposoby radzenia sobie ze  stresem .” luty
3.      Kształtowanie nawyków i postaw proekologicznych ●        udział w akcji Sprzątania świata 24 wrzesień 2018
●        Rajd szkolny do Jezior – poznajemy Wielkopolski Park Narodowy 27.09.2018r
●        Światowy Dzień Ziemi 22.04.2018

 

●        Wycieczka  organizowana przez Aquanet 19 i 21 luty
●        akcja dokarmiania zwierzyny leśnej październik
1.      Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. mocnych i słabych stron ●        test „Moje mocne strony”, test „Zainteresowania i skłonności”

●        test zdolności komunikacyjnych i organizacyjnych

●        kwestionariusz predyspozycji zawodowych

 

Cały rok
2.      Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania. ●        Realizacja programu ”Poznaj samego siebie” kl. VII Cały rok
●        Realizacja programu Żyj w zgodzie z innymi cały rok
●        realizacja tematów związanych z talentami podczas lekcji religii cały rok
3.      Ratownictwo medyczne ●        Szkolne Koło PCK cały rok

 

 1. Relacje – kształtowanie postaw społecznych

CELE OPERACYJNE – przewidywane efekty

Uczeń:

 • włącza się w akcje i inicjatywy organizowane na terenie szkoły
 • wyraża swoje opinie przestrzegając obowiązujących zasad
 • zaspakaja swoje potrzeby w sposób akceptowany społecznie
 • akceptuje zmiany w środowisku społecznym,
 • potrafi poprosić o pomoc, także rówieśników, wykazuje troskę o innych i działa na ich rzecz.

 

Lp. Treści Formy realizacji Termin
1.      Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy. ●        cykl zajęć „INTEGRACJA I KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ZESPOLE” cały rok
●        realizacja programu “Żyj w zgodzie z innymi “ Cały rok
●        Realizacja na lekcji wychowawczej zagadnień związanych z kształtowaniem postaw prospołecznych wg. planu wychowawczego klasy
●        szkolenie nauczycieli on- line Diagnoza przemocy rówieśniczej. Kurs dla profesjonalistów (www.edukacja.fdds.pl) I półrocze
2.      Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych. (wolontariat) ●        akcje charytatywne i inicjatywy zgłaszane przez uczniów w ramach Klubu Wolontariusza cały rok
●        włączanie się w akcje humanitarne Fundacji Redemproris Missio
●        Włączanie się w akcje na rzecz społeczności lokalnej Wiejskiego Stowarzyszenie Integracyjnego WIESTIN cały rok / wg potrzeb
●        „Inny nie znaczy gorszy” – lekcje o tolerancji na podstawie filmu edukacyjnego I półrocze
●        przedstawienie profilaktyczne “Zagubione sumienie” II półrocze
3.      Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażania własnych opinii, przekonań i poglądów. ●        realizacja zajęć “Nie daj się” – program Chronimy Dzieci cały rok
●        Wybór Samorządu Uczniowskiego, realizacja planu Samorządu Cały rok
●        Realizacja wybranych zajęć z cyklu na temat komunikacji interpersonalnej. październik

 

 1. Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

CELE OPERACYJNE – przewidywane efekty

Uczeń:

 • rozwija swoje zainteresowania i pasje
 • jest świadomy swoich praw
 • dokonuje wyboru właściwych wartości i postaw
 • potrafi wyrażać swoje emocje
 • aktywnie uczestniczy w kulturze
 • stara się aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej
 • współuczestniczy w pielęgnowaniu tradycji, uczestniczy w wydarzeniach kulturowych i politycznych
Lp. Treści Formy realizacji Termin
1.      Popularyzacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego. ●        udział w “Szkolnym Klubie Sportowym” Cały rok
●        udział uczniów w “Szkolnym Kole Teatralnym” Cały rok
●        Kólko biblijne “Biblijni odkrywcy” działające na terenie parafii cały rok
●        udział uczniów w projektach eTwinning, konkursach językowych, językowo-plastycznych, gminnym konkursie ANGLOMAT, „Archimedes” Cały rok
●        Szkolne Koło Wolontariatu

●        Szkolne koło PCK

cały rok
●        Rywalizacja podczas rozgrywek międzyszkolnych cały rok
●        Udział w turniejach piłki nożnej oraz gry “pochodnia” w trakcie roku szkolnego cały rok
●        Realizacja projektów sanepidowskich Cały rok
●        udział w konkursach “Mistrz tabliczki mnożenia”, “Mistrz logicznego myślenia”, “Archimedes”, ”Kangur”, “Bóbr”, “Godzina kodowania” Cały rok
●        diagnoza spędzania czasu wolnego przez uczniów II półrocze
●        Wyjazdy uczniów do teatrów poznańskich (spektakle –  “Narodowy Teatr Edukacji” Cały rok
●        Udział uczniów w konkursach literackich: Turniej Białych Piór, konkursy recytatorskie, Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego, Ortograficzne Potyczki, Olimpiada z języka polskiego Cały rok
●        Udział uczniów w projekcie edukacyjnym Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego “Lepsza Szkoła”, (j polski, historia) Cały rok
●        -całoroczne diagnozowanie postępów uczniów, porównywanie ich osiągnięć z wynikami klas z całej Polski Cały rok
2.      Rozwijanie szacunku dla

kultury i dorobku narodowego – wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych uczniów.

●        Realizacja międzyprzedmiotowego projektu edukacyjnego “ W hołdzie dla Niepodległej” z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego Cały rok szkolny
●        Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów poprzez aktywny udział w obchodach świąt narodowych i państwowych: Narodowe Święto odzyskania Niepodległości”, “Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych”, “święto Konstytucji 3 Maja” 11 Listopada,

1 marca,

3 maja

●        Udział uczniów w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Akcji “BohaterON” Październik 2018
●        Realizacja na godzinach wychowawczych tematów kształtujących postawy patriotyczne: Miejsca Pamięci narodowej w okolicy, Czy jestem patriotą, poznajemy symbole Narodowe wg. planu
3.      Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji. ●        Cykl zajęć “Poznaj samego siebie” cały rok
●        cykl zajęć „INTEGRACJA I KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ZESPOLE” cały rok
●        Realizacja programu “Żyj w zgodzie z innymi” Cały rok
●        Realizacja programu “ Jak cię widzą tak cię piszą” program wychowawczy
●        Realizacja projektu czytelniczego “Nie bądź bezwartościowy” z Cała Polska Czyta Dzieciom wrzesień- grudzień
4.      Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze ●        Wycieczki klasowe Cały rok
●        Projekt “ Moja wakacyjna przygoda” kl. VII wrzesień/październik
 1. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

CELE OPERACYJNE – przewidywane efekty

Uczeń:

 • w sposób świadomy korzysta z technologii informacyjnych
 • wykazuje się wiedzą dotyczącą środków uzależniających
 • przestrzega bezpiecznych zachowań w sieci oraz w kontaktach z osobami obcymi
 • wie, do kogo i do jakich instytucji może się zwrócić o pomoc w trudnych sytuacjach
 • radzi sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi (poznaje techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych i wykorzystuje je)
 • zna swoje prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.
Lp. Treści wychowawcze i profilaktyczne Formy realizacji Termin
1.      Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu –

podstawy negocjacji

i mediacji, przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

●        Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami-warsztaty styczeń
●        realizacja programu Żyj w zgodzie z innymi w kl. V i VI cały rok
●        “Przemoc u dzieci” – co jej sprzyja, jak z nią walczyć. Ulotki informacyjne dla rodziców I półrocze
2.      Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach. ●        realizacja zajęć “Nie daj się” – program Chronimy Dzieci cały rok
●        zapoznanie uczniów z numerami TOPR i GOPR oraz wskazanie sytuacji do ich użycia podczas wypoczynku na wakacjach
●        przedstawienie profilaktyczne „Zagubione sumienie” II półrocze
3.      Rozwijanie postaw

opartych na odpowiedzialności

za dokonywane

wybory i postępowanie

●        realizacja programu Trzeźwy Umysł kwiecień 2019
●        realizacja programu “Bieg po zdrowie” cały rok
●        Zajęcia w kl. VII – Rozumiem i wybieram jak korzystać z zasobów Internetu Cały rok
●        zapoznanie nauczycieli z prezentacją kampanii „Dopal dopalaczom.

●        Wolni od narkotyków – kreatywni w życiu”

I półrocze
4.      Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci ●        Zajęcia w kl. VII – Rozumiem i wybieram jak korzystać z zasobów Internetu II półrocze
●        udział uczniów w projekcie “Młodzicyfrowi.pl” – diagnoza wzorów korzystania ze smartfonów Październik 2018
●        diagnoza uczniów kl. IV i V – fonoholizm I półrocze
●        szkolenie uczniów on – line www.edu.fdds.pl II półrocze
●        Bezpieczeństwo uczniów w internecie – szkolenie on-line nauczycieli II półrocze
●        Tydzień Bezpiecznego Internetu II półrocze
●        Kultura w sieci, poznanie ciekawych stron internetowych

 ETAP EDUKACYJNY I‑III

 1. Radzenie sobie przez uczniów w sytuacjach trudnych i stresowych
 2. Przeciwdziałania agresji psychicznej i fizycznej
 3. Tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka
 4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w szkole i w kontaktach z osobami obcymi
 5. Ratownictwo medyczne
 6. Zdrowy styl życia
 7. 100 rocznicą odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów
 8. Rozwijaniem kompetencji cyfrowych uczniów – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 1. Zdrowie – edukacja zdrowotna

CELE OPERACYJNE – przewidywane efekty

Uczeń:

 • wykazuje się znajomością zasad zdrowego odżywiania
 • uczestniczy w działaniach na rzecz przyrody
 • rozumie czym jest zdrowie, dlaczego należy o nie dbać i w jaki sposób to robić

 

Lp.

Treści

Formy realizacji

Termin

1.        Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej ●        Udział w ogólnopolskim programie “Śniadanie daje moc” Cały rok
●        Światowy Dzień Zdrowia 6 kwietnia
●        Spędzanie możliwie dużo czasu na zabawach sportowych na świeżym powietrzu cały rok
●        Dzień “Śniadanie daje moc” 8 listopada
●        Europejski Dzień Walki z Otyłością 22 maja 2019
●        jedzenie wspólnych śniadań w kulturalnych, higienicznych warunkach, pamiętanie o myciu rąk cały rok
●        lekcje ciszy – dbamy o swój słuch cały rok
2.        Ratownictwo medyczne. ●        realizacja programu “Ratujemy i uczymy ratować” II półrocze
3.        Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; ●        Dokarmianie zwierzyny leśnej Październik
●        Światowy Dzień Ziemi 26 kwietnia 2019
●        Rajd szkolny do Jezior – Poznajemy Wielkopolski Park Narodowy 26.09.2018r
●        św. Franciszek – patron ekologów październik 2018
●        warsztaty plastyczne z wykorzystaniem przedmiotów z recyklingu marzec 2019

 

 1. Relacje – kształtowanie postaw społecznych

CELE OPERACYJNE – przewidywane efekty

Uczeń:

 • podejmuje działania na rzecz słabszych i potrzebujących
 • przestrzega zapisów Regulaminu Ucznia
 • zna swoje prawa
 • w sytuacjach trudnych reaguje w sposób akceptowalny społecznie
 • przestrzega norm i zasad obowiązujących w danej grupie, czy klasie, zna zasady kulturalnego zachowania się
 • zaspakaja swoje potrzeby w sposób akceptowany społecznie
 • szanuje mienie wspólne
 • potrafi poprosić o pomoc, także rówieśników, wykazuje troskę o innych i działa na ich rzecz.

Lp.

Treści

Formy realizacji

Termin

1.      Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej; ●        Realizacja programu “ABC Emocji” cały rok
●        Teatr profilaktyki “ Przyjaźni dar odwróci zły czar” II półrocze
2.      Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju; ●        Zapoznanie uczniów z Regulaminem Ucznia wrzesień
●        Projekt szkolny „Moje prawa” listopad/ grudzień

2018

 1. Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

CELE OPERACYJNE – przewidywane efekty

Uczeń:

 • uczestniczy w wydarzeniach szkolnych z zachowaniem przyjętych norm i zasad
 • w sytuacjach trudnych reaguje bez użycia agresji i przemocy
 • okazuje szacunek dla własnego państwa, wobec symboli narodowych i tradycji narodowych
 • jest tolerancyjny w stosunku do innych osób różniących się wyglądem, zainteresowaniami, statusem materialnym, niepełnosprawnych i starszych
 • ma poczucie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, wykazuje postawę prospołeczną

 

Lp.

Treści

Formy realizacji

Termin

1.      Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz w wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność; ●        Dzień Mamy i Taty (Dzień Rodziny) maj/czerwiec
●        Dzień Babci i Dziadka styczeń/luty
●        Lekcje związane z tematyką świąt kościelnych i tradycjami z nimi związanymi (Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało i inne)
●        występ uczniów klasy IIb z kolędą grudzień
●        podczas spotkania seniorów z Czapur /styczeń
●        Występy uczniów dla społeczności związane ze świętami narodowymi 11 Listopada

3 Maja

●        występ uczniów podczas “Święta Pyry” organizowanego przez Stowarzyszenie EiR 8 września
●          organizacja konkursu “Panna Pyrka” dla dzieci, uczestniczących w “Święcie Pyry” 8 września
●        Udział w międzynarodowym projekcie “Piękna nasza Polska cała” I półrocze
●        turniej wiedzy patriotycznej listopad
●        realizacja programu świetlicy, który uwzględnia święta narodowe i religijne z uwzględnieniem ich tradycji. cały rok
●        przygotowanie kartek świątecznych dla pensjonariuszy Domu Opieki w Czapurach i wizyta z kolędą grudzień
●        tradycje świąt katolickich (Boże Narodzenie, Wielkanoc, wspomnienia świętych) cały rok
2.      Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji, przeciwdziałanie zjawisku agresji ●        Zajęcia z wykorzystaniem filmów edukacyjnych w klasach. cały rok
●        Udział w akcjach humanitarnych Fundacji “Redemproris Missio” Cały rok
●        Kartki na Boże Narodzenie i z okazji Dnia Babci i Dziadka dla Pensjonariuszy Domu Opieki Grudzień

i styczeń

●        Teatr profilaktyki “ Przyjaźni dar odwróci zły czar”
●        Kształtowanie postaw podczas lekcji religii cały rok
●        Zbiórka charytatywna – pomoc uczniom naszej szkoły mających trudną sytuację finansową, innym potrzebującym, uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych

 

Grudzień
●        “Przemoc u dzieci” – co jej sprzyja, jak z nią walczyć. Ulotki informacyjne dla rodziców I półrocze
●        szkolenie nauczycieli on- line Diagnoza przemocy rówieśniczej. Kurs dla profesjonalistów (www.edukacja.fdds.pl) I półrocze
3.      Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia; ●        Wybory do Małego Samorządu – udział uczniów kl. III w pracach samorządu Październik
4.      Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań; ●        Udział w kółkach zainteresowań i zajęciach dodatkowych na terenie szkoły Zależne od przekazania funduszy przez Organ Prowadzący
●        Warsztaty kreatywne cały rok
●        Konkurs kaligraficzny 15 października
●     „Orzeł Biały –nasza duma” – konkurs wrzesień
●     plastyczny dla klas II w ramach projektu “W hołdzie dla Niepodległej”
●          Konkurs matematyczny dla klas II-III
●          “Czytanko na śniadanko” Cały rok
5.      Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach trudnych ●        Realizacja programu ABC Emocji Cały rok
●        Zabawy integracyjno – relaksujące cały rok
●        Zajęcia w klasach I-III ( na zastępstwach ) z wykorzystaniem tekstów i opowiadań terapeutycznych cały rok
●        Realizowanie elementów programu “Przyjaciele Zippiego” oraz programu profilaktyczno-wychowawczego “SAPER czyli jak rozminować agresję” cały rok
 1. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

CELE OPERACYJNE – przewidywane efekty

Uczeń:

 • zna i przestrzega zasad bezpiecznego korzystania z zasobów dostępnych w sieci, głównie poprzez promowanie internetowej etykiety
 • zna i przestrzega zasad bezpiecznych zachowań w kontaktach z obcymi
 • zachowuje bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły
 • wyrabia umiejętności klasyfikowania i wartościowania wiadomości zdobytych w Internecie
 • jest świadomy, iż anonimowość w sieci jest tylko pozorna
 • potrafi wskazać korzyści wypływające z właściwego korzystania z sieci

 

Lp.

Treści

Formy realizacji

Termin

1.      Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – bezpieczne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci ●        Lekcje o bezpieczeństwie – wg scenariusza www.edukacja.fdds.pl II półrocze
●        Udział w projekcie edukacyjnym “Fonolandia” – przeprowadzenie zajęć w ramach projektu cały rok
●        Dzień Bezpiecznego Internetu luty
●        Bezpieczeństwo uczniów w Internecie – szkolenie on-line nauczycieli II półrocze
2.      Kształtowanie bezpiecznych zachowań w szkole, w czasie wolnym oraz w ruchu drogowym. ●        Pogadanki z Policjantami nt. Bezpieczeństwa w ruchu drogowym październik
●        Akademia Puchatka – zajęcia z wykorzystaniem książeczki edukacyjnej cały rok
3.      Kształtowanie bezpiecznych zachowań w kontaktach z osobami obcymi ●        Przeprowadzenie cyklu zajęć na podstawie scenariusza “Chronimy dzieci” (www.edukacja.fdds.pl) Cały rok szkolny