REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWEJ NAGRODY ZA WYNIKI W NAUCE UCZNIOM

Szkoły Podstawowej Arkadego Fiedlera w Czapurach

 1. Szkoła może przyznać jednorazowo uczniowi nagrodę za wyniki w nauce.
2. Przyznanie nagrody ma na celu w szczególności:
 • motywowanie uczniów szkoły do wysiłku na rzecz poszerzania własnej wiedzy i umiejętności,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,
 • promowanie uczniów osiągających wysokie efekty w nauce i zachowaniu,
 • wyzwalanie aktywności poznawczej i społecznej,
 • kreowanie pozytywnych wzorców osobowościowych,
 • stwarzanie warunków materialnych dla rozwijania uzdolnień i zainteresowań.
3. Nagroda za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który w okresie poprzedzającym jego przyznanie:
 • uzyskał wysoką średnią w nauce,
 • otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania,
 • aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, jest inicjatorem i organizatorem działań na rzecz szkoły i środowiska,
 • bierze udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych,
 • godnie reprezentuje szkołę.
4. Nagrody są przyznawane przez Szkolną Komisję Stypendialną i zatwierdzane uchwałą Rady Pedagogicznej podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej.
5. Nagrody są przyznawane dwa razy w roku:
 • po Radzie Pedagogicznej Klasyfikacyjnej śródrocznej podczas uroczystego apelu społeczności szkolnej za wyniki w nauce osiągnięte w I półroczu,
 • podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego za wyniki w nauce osiągnięte w danym roku szkolnym.
6. Nagroda jest finansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
7. Rada Rodziców może współfinansować nagrodę za wyniki w nauce.
8. Nagrody za wyniki w nauce wypłacane są jednorazowo w formie pieniężnej.

 

Regulamin opracowała Komisja Stypendialna

Czapury dnia, 26.09.2017 r.