Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera przyjmuje skargi i wnioski w środy w godzinach od 13:00 do 14:00.
W celu uszczegółowienia wizyty lub zmiany wyznaczonego terminu proszę zgłaszać przybycie w dni robocze pod nr tel. 61 8939 567 do godziny 14:00. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły skargę lub wniosek może przyjąć wicedyrektor szkoły lub pedagog szkolny codziennie w godzinach swojej pracy.


Zgodnie z treścią § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Zgodnie z treścią § 8 ust.1 przywołanego rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w trybie i na zasadach określonych w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.).
O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę.


Dyrektor szkoły informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096). Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać:

  • imię i nazwisko osoby, od której pochodzi,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.