REKRUTACJA UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

(roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)

 

ZASADY REKRUTACJI:

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy trwa od 23 lutego do 16 marca 2021r.
 2. O zasadach i terminach rekrutacji dyrektor informuje w formie:
  • komunikatu – na stronie internetowej szkoły,
  • ogłoszenia – na szkolnej tablicy informacyjnej,
 3. W roku szkolnym 2021/2022 szkoła organizuje dwa oddziały przedszkolne  w liczbie nie większej niż 25 uczniów na oddział.
 4. Do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czapurach przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Mosina, urodzeni w 2015 roku na podstawie wypełnionego wniosku (załącznik nr 7), złożonego osobiście i podpisanego przez obojga rodziców (prawnych opiekunów) do 16 marca 2021r.
 5. Wniosek z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego www.mosina.przedszkola.vnabor.pl, wraz z załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu gminy Mosina lub w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, który znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.
 6. Rodzic wraz z wnioskiem powinien w sekretariacie szkoły okazać:
  • własny dokument tożsamości,
  • skrócony akt urodzenia dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
  • oświadczenia (pkt. 7),
  • inne dokumenty np. związane z prawną opieką nad dzieckiem, niepełnosprawnością dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
  • dla osób niezameldowanych oświadczenie o zamieszkaniu dziecka (załącznik nr 10),
 7. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc (maksymalnie 50) obowiązują następujące kryteria:
  • na pierwszym etapie brane są łącznie pod uwagę następujące kryteria:
   • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie),
   • niepełnosprawność kandydata,
   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą,
  • na drugim etapie brane są łącznie pod uwagę następujące gminne kryteria wraz z ich wartością:
   • rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują zadania lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów;
   • rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 punkty;
   • rodzice/opiekunowie prawni kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca – 2 punkty;
   • rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 3 punkty
   • dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt.
 8. Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w pkt. 7.2 , są oświadczenia rodziców załączone do wniosku (załącznik nr 8)
 9. W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym przez kilku kandydatów jednakowej liczby punktów, o kolejności przyjęcia decyduje odpowiednio: wskazanie przedszkola jako pierwszy wybór, a następnie wcześniejsza data urodzenia kandydata.
 10. W przypadku braku przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 11. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego (23 marca 2021r.) rodzice potwierdzają do 30 marca 2021r. wolę przyjęcia dziecka do szkolnego oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 9).
 12. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego nastąpi 01 kwietnia 2021r. do godziny 15:00.
 13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza dla dzieci spoza gminy w terminie od 12 kwietnia do 28 kwietnia 2021r. postępowanie uzupełniające.
 14. W postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów na podstawie wypełnionego wniosku (załącznik nr 7), złożonego osobiście i podpisanego przez obu rodziców (prawnych opiekunów) do 28 kwietnia 2021r.
 1. W terminie uzupełniającym rodzice składają w sekretariacie szkoły wraz w wnioskiem dokumenty wskazane w pkt. 6.
 2. Decyzje związane z tworzeniem oddziału przedszkolnego, doborem do nich dzieci i przydziałem wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły.

WYKAZ WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW – do pobrania w sekretariacie, na stronie www.szkolaczapury.pl lub na stronie www.mosina.przedszkola.vnabor.pl

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,

DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MOSINA:

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek)

Termin w

postępowaniu uzupełniającym

(wniosek)

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 23.02.2021r.

do 16.03.2021 r.

do godz. 13:00

od 12.04.2021r.

do 28.04.2021r.

do godz.13:00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) do 22.03.2021r. do 29.04.2021r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 23.03.2021r. do godz. 13:00 do 30.04.2021r.

do godz. 15:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 30.03.2021r.

do godz. 13:00

do 07.05.2021r.

do godz. 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 01.04.2021r.

do godz. 15:00

do 12.05.2021r.

do godz. 13:00

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Rodzaj czynności

Termin

Złożenie  przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W  terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Sporządzenie  przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W terminie  5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Złożenie przez rodzica kandydata do dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Szkoła może zorganizować dla rodziców uczniów oddziałów zerówkowych zebranie informacyjne dotyczące roku szkolnego 2021/2022, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Dyrektor o dokładnym terminie spotkania poinformuje w formie:

 • komunikatu – na stronie internetowej szkoły,
 • ogłoszenia – na tablicy informacyjnej szkoły,
 1. Szkoła organizuje opiekę w świetlicy szkolnej dla uczniów oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, tylko w przypadkach kiedy potrzebują takiego wsparcia ze względu na popołudniową pracę zawodową swoich rodziców.
 2. Szkoła organizuje opiekę w świetlicy szkolnej dla wszystkich uczniów korzystających z dowozu gminnego.
 3. Szkoła organizuje dożywianie w formie cateringu (obiady) w stołówce szkolnej. O objęciu dziecka dożywianiem decyduje uiszczenie opłaty na konto firmy cateringowej.