REKRUTACJA UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

(roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)
Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego 2016/2017 (pdf - do pobrania)
I. ZASADY REKRUTACJI:
 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy trwa od 29 lutego do 31 marca 2016r. (pierwszy termin).
 2. O zasadach i terminach rekrutacji dyrektor informuje w formie:
 • komunikatu na stronie internetowej szkoły,
 • ogłoszenia na tablicy informacyjnej szkoły,
 • drzwi otwartych zorganizowanych w dniu 2 marca 2016r. o godzinie 17:30,
 1. Szkoła organizuje w roku szkolnym 2016/2017 jeden oddziała przedszkolny.
 2. Do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czapurach (w pierwszym terminie) przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Mosina urodzeni w 2010 roku na podstawie wypełnionego wniosku (załącznik nr 2), złożonego osobiście i podpisanego przez obu rodziców (prawnych opiekunów) do 31 marca 2016r..
 3. Rodzic wraz z wnioskiem powinien w sekretariacie szkoły okazać:
 • własny dokument tożsamości,
 • skrócony akt urodzenia dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
 • inne dokumenty np. związane z prawną opieką nad dzieckiem, niepełnosprawnością dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc (maksymalnie 25), pierwszeństwo mają kandydaci spełniający następujące kryteria:
(1) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są łącznie pod uwagę następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą,
(2) na drugim etapie postępowanie rekrutacyjnego (w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami):
 • kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły – 10 pkt. (załącznik nr 3),
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły, do której składany jest wniosek – 8 pkt.,
 • oboje rodziców pracuje – 6 pkt.,
 • w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek, itp. wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt,
 • kandydat zamieszkuje w okolicy graniczącej z obwodem szkoły na terenie gminy Mosina – 1 pkt.
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dla kandydatów spoza obwodu szkoły dyrektor przeprowadza w drugim terminie od 15 kwietnia do 25 kwietnia 2016r. postępowanie uzupełniające.
 1. W postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów na podstawie wypełnionego wniosku (załącznik nr 2), złożonego osobiście i podpisanego przez obu rodziców (prawnych opiekunów) do 25 kwietnia 2016r..
 2. Rodzic wraz z wnioskiem powinien okazać:
 • własny dokument tożsamości,
 • skrócony akt urodzenia dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
 • inne dokumenty np. związane z prawną opieką nad dzieckiem, niepełnosprawnością dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
 • oświadczenia o zamieszkaniu dziecka (załącznik nr 3).
 1. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego (5 kwietnia 2016r.) rodzice potwierdzają do 11 kwietnia 2016r. wolę przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (postępowanie uzupełniające – 9 maja 2016r.).
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego nastąpi w dniu 14 kwietnia 2016r. (postępowanie uzupełniające – 12 maja 2016r.).
II. WYKAZ WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW (do pobrania):
 1. Załącznik nr 2 – wniosek do oddziału przedszkolnego,
 2. Załącznik nr 3 – Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu dziecka,
III. HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MOSINA:
Lp.
Czynności rekrutacyjne
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

(wniosek)

Termin w postępowaniu uzupełniającym

(wniosek)

1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 29 lutego 2016r.- 31 marca 2016 do godz. 13:00 15 kwietnia 2016r.- 25 kwietnia 2016 do godz. 13:00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 poz.2156 z późn. zm.). do 4 kwietnia 2016 do 28 kwietnia 2016
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 5 kwietnia 2016 do godz. 13:00 od 29 kwietnia 2016 do godz. 15:00
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 11 kwietnia 2016r. – 22 kwietnia 2016r. do godz. 13:00 do 9 maja 2016 do godz. 15:00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 14 kwietnia 2016r. do godz. 13:00 do 12 maja 2016 do godz. 13:00
III. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
Rodzaj czynności
Termin
Złożenie  przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. w  terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Sporządzenie  przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. w terminie  5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Złożenie przez rodzica kandydata do dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
w terminie  7 dni od dnia otrzymania odwołania
IV. DODATKOWE INFORMACJE:
 1. W czerwcu z inicjatywy nauczyciela‑wychowawcy szkoła zorganizuje dla rodziców uczniów oddziału przedszkolnego zebranie informacyjne dotyczące roku szkolnego 2016/2017. Dyrektor o dokładnym terminie spotkania poinformuje w formie:
 • komunikatu na stronie internetowej szkoły,
 • ogłoszenia na tablicy informacyjnej szkoły,
 • telefonicznie
 1. Szkoła organizuje opiekę świetlicową dla wszystkich uczniów korzystających z dowozu gminnego, uczniów oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Szkoła może zorganizować dla dzieci dożywianie w formie cateringu. O objęciu dziecka dożywianiem decyduje spełnienie wszystkich poniższych warunków:
 • czas pobytu dziecka w szkole obejmuje obowiązkowe zajęcia dydaktyczne i opiekę świetlicą trwające łącznie co najmniej 7 godzin,
 • dziecko przebywa w szkole co najmniej do godziny 15:30,
 • złożenie wniosku i opłaty w sekretariacie szkoły,