REKRUTACJA UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

(roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)

ZASADY REKRUTACJI:

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałym na terenie gminy trwa od 25 lutego do 15 marca 2019r.
 2. O zasadach i terminach rekrutacji dyrektor informuje w formie:
 • komunikatu na stronie internetowej szkoły,
 • ogłoszenia na tablicy informacyjnej szkoły,
 • drzwi otwartych zorganizowanych dla rodziców zapisujących dzieci do szkoły.
 1. W roku szkolnym 2019/2020 szkoła może zorganizować dwa oddziały przedszkolne pod warunkiem zgłoszenia, pozytywnej weryfikacji oraz potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, dzieci w liczbie większej niż 25.
 2. Do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czapurach (w pierwszym terminie) przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Mosina, urodzeni w 2013 roku na podstawie wypełnionego wniosku (załącznik nr 4b), złożonego osobiście i podpisanego przez obu rodziców (prawnych opiekunów) do 15 marca 2019r..
 • z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego http://www.mosina.przedszkola.vnabor.pl, wraz z załącznikami należy złożyć go w przedszkolu czy w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, który znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji,
 • w formie wypełnionego i podpisanego formularza wniosku w wersji papierowej pobranego ze strony internetowej Gminy Mosina lub szkoły.
 1. Rodzic wraz z wnioskiem powinien w sekretariacie szkoły okazać:
 • własny dokument tożsamości,
 • skrócony akt urodzenia dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
 • inne dokumenty np. związane z prawną opieką nad dzieckiem, niepełnosprawnością dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc (maksymalnie 50), pierwszeństwo mają kandydaci spełniający następujące kryteria:
 • na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są łącznie pod uwagę następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 • na drugim etapie postępowanie rekrutacyjnego (w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami) – załącznik nr 9):
 • rodzice pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalności gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodziców samotnie wychowujących dziecko – 6 pkt.;
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 pkt.;
 • rodzice kandydata są zameldowani na terenie gminy Mosin – 4 pkt.;
 • dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 pkt.;
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza w drugim terminie od 10 kwietnia do 24 kwietnia 2019r. postępowanie uzupełniające.
 2. W postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów na podstawie wypełnionego wniosku (załącznik nr 4b), złożonego osobiście i podpisanego przez obu rodziców (prawnych opiekunów) do 24 kwietnia 2019r..
 3. Rodzic wraz z wnioskiem powinien okazać:
 • własny dokument tożsamości,
 • skrócony akt urodzenia dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
 • inne dokumenty np. związane z prawną opieką nad dzieckiem, niepełnosprawnością dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
 • oświadczenia o zamieszkaniu dziecka (załącznik nr 9).
 1. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego (22 marca 2019r.) rodzice potwierdzają do 1 kwietnia 2019r. wolę przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (postępowanie uzupełniające – do 8 maja 2019r.).
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego nastąpi do 2 kwietnia 2019r. (postępowanie uzupełniające – do 10 maja 2019r.).
 3. Decyzje związane z tworzeniem oddziałów przedszkolnych, doborem do nich dzieci i przydziałem wychowawców podejmuje dyrektor szkoły.

WYKAZ WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW (do pobrania w sekretariacie):

 1. Załącznik nr 4b – wniosek do oddziału przedszkolnego,
 2. Załączniki nr 6a – potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola,
 3. Załącznik nr 9 – Oświadczenia rodziców na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MOSINA:

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

(wniosek)

Termin w postępowaniu uzupełniającym

(wniosek)

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 25.02.2019 r. do 15.03.2019 r. do godz. 13:00 od 10.04.2019 r. do 24.04.2019 r. do godz.13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa z art.150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 966 z późn. zm.). do 19.03.2019 r. do 26.04.2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 22.03.2019 r. do godz. 13:00 do 30.04.2019 r

do godz. 15:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 01.04.2019 r. do godz. 13:00 do 08.05.2019 r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 02.04.2019 r. do godz. 15:00 do 10.05.2019 r. do godz. 13:00

 PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Rodzaj czynności

Termin

Złożenie  przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W  terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Sporządzenie  przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W terminie  5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Złożenie przez rodzica kandydata do dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie  7 dni od dnia otrzymania odwołania

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W czerwcu z inicjatywy nauczyciela‑wychowawcy szkoła może zorganizować dla rodziców uczniów klasy pierwszej zebranie informacyjne dotyczące roku szkolnego 2019/2020. Dyrektor o dokładnym terminie spotkania poinformuje w formie:
 • komunikatu na stronie internetowej szkoły,
 • ogłoszenia na tablicy informacyjnej szkoły,
 1. Szkoła organizuje opiekę świetlicową dla wszystkich uczniów korzystających z dowozu gminnego, uczniów oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Szkoła może zorganizować dla dzieci dożywianie w formie cateringu. O objęciu dziecka dożywianiem decyduje złożenie w sekretariacie wniosku i uiszczenie opłaty na konto firmy cateringowej.