REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2016/2017 - pdf (do pobrania)

I. ZASADY REKRUTACJI:

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów z obwodu szkoły trwa od 7 marca do 11 kwietnia 2016r.

 2. O zasadach i terminach rekrutacji dyrektor informuje w formie:

   • komunikatu na stronie internetowej szkoły,
   • ogłoszenia na tablicy informacyjnej szkoły,
   • drzwi otwartych zorganizowanych w dniu 2 marca 2016r. o godzinie 17:30,
 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czapurach prowadzonej przez Gminę Mosina przyjmowani są kandydaci urodzeni w 2009 roku.

 2. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czapurach prowadzonej przez Gminę Mosina, z woli rodzica i odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego mogą być przyjmowani kandydaci urodzeni w 2010 roku.

 3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej w Czapurach (Babki, Czapury, Głuszyna Leśna, Kubalin, Wiórek,) przyjmowani są do klasy pierwszej z urzędu.

 4. Jeśli kandydat nie jest zameldowany ale zamieszkuje w obwodzie szkoły o jego przyjęciu z urzędu decyduje oświadczenie jego rodziców (prawnych opiekunów) załącznik nr 3.

 5. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia złożonej osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) w sekretariacie szkoły do 11 kwietnia 2016r. – załącznik nr 1.

 6. Rodzice składając kartę zgłoszenia powinni:

   • okazać własny dokument tożsamości,
   • okazać skrócony akt urodzenia dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
   • okazać inne dokumenty np. związane z prawną opieką nad dzieckiem, niepełnosprawnością dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
   • złożyć oświadczenie o zamieszkaniu (dotyczy kandydata nie zameldowanego w obwodzie szkoły)załączniknr3,
   • złożyć do 11 kwietnia 2016r zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego z placówki, w której obowiązek był spełniany (dotyczy kandydata nie uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Czapurach) – załącznik nr 5 (druk z rozporządzenia z dnia 28 maja 2010r. Dz. U. nr 97, poz. 624, druk nr 69),
   • złożyć do 29 kwietnia 2016r. informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej z placówki, w której kandydat spełniał obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (dotyczy kandydata nie uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Czapurach) – załącznik nr 6 (druk z rozporządzenie z dnia 28 maja 2010r. Dz. U. nr 97, poz. 624, druk nr 70).
 1. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej (15 kwietnia 2016r.) rodzice potwierdzają do 22 kwietnia 2016r. wolę przyjęcia kandydata do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (postępowanie uzupełniające – 11 lipca 2016r.).

 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dla kandydatów spoza obwodu szkoły dyrektor przeprowadza w terminie od 24 czerwca do 1 lipca 2016r. postępowanie uzupełniające.

 3. Przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym następuje na wniosek rodzica. Razem z kartą wniosku (załącznik nr 1) rodzice składają w sekretariacie szkoły dokumenty wskazane w pkt. 8.

 4. O kolejności przyjęcia kandydatów w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym decyduje spełnienie następujących kryteriów:

   • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza lub będzie uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty,
   • rodzice kandydata są zameldowani na terenie gminy Mosina – 2 punkty,
   • wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt,
   • kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 1 punkt,
   • miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 1 punkt.
 1. Oddział klasy pierwszej może liczyć nie więcej niż 25 uczniów. Przekroczenie tej liczby będzie skutkowało zorganizowaniem kolejnego oddziału klasy pierwszej.

 2. Jeżeli przyjęcie kandydata, o którym mowa w pkt. 10 będzie wymagało przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujące dodatkowe skutki finansowe, o których mowa w pkt. 13, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody Burmistrza Gminy Mosina (organu prowadzącego szkołę).

 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej nastąpi w dniu 26 kwietnia 2016r. (postępowanie uzupełniające – 12 lipca 2016r.).

 4. Decyzje związane z tworzeniem oddziałów, doborem do nich dzieci i przydziałem wychowawców podejmuje dyrektor szkoły.

  II. WYKAZ WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW (do pobrania):

 1. Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia/Karta wniosku kandydata do klasy pierwszej,

 2. Załącznik nr 3 – Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu dziecka,

 3. Załącznik nr 5 – wzór zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 maja 2010r. Dz.U. nr 97, poz. 624, druk nr 69).

 4. Załącznik nr 6 – Wzór informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej(zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 maja 2010r. Dz.U. nr 97, poz. 624, druk nr 70).

III. HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MOSINA:

Lp.
Czynności rekrutacyjne
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
(zgłoszenie)
Termin w postępowaniu uzupełniającym
(wniosek)

1.

Złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

7 marca 2016r.- 11 kwietnia 2016 do godz. 13:00

24 czerwca 2016r.- 1 lipca 2016 do godz. 13:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 poz.2156 z późn. zm.).

do 11 kwietnia 2016

do 4 lipca 2016

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 15 kwietnia 2016 do godz. 13:00

od 5 lipca 2016 do godz. 13:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

15 kwietnia 2016r. – 22 kwietnia 2016r. do godz. 13:00

do 11 lipca 2016 do godz. 13:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 26 kwietnia 2016r. do godz. 13:00

do 12 lipca 2016 do godz. 13:00

IV. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Rodzaj czynności

Termin

Złożenie  przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. w  terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Sporządzenie  przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. w terminie  5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Złożenie przez rodzica kandydata do dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. w terminie  7 dni od dnia otrzymania odwołania

V. DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W czerwcu z inicjatywy nauczyciela‑wychowawcy szkoła zorganizuje dla rodziców uczniów klasy pierwszej zebranie informacyjne dotyczące roku szkolnego 2016/2017. Dyrektor o dokładnym terminie spotkania poinformuje w formie:

   • komunikatu na stronie internetowej szkoły,
   • ogłoszenia na tablicy informacyjnej szkoły,
   • telefonicznie.
 1. Szkoła organizuje opiekę świetlicową dla wszystkich uczniów korzystających z dowozu gminnego, uczniów oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 2. Szkoła może zorganizować dla dzieci dożywianie w formie cateringu. O objęciu dziecka dożywianiem decyduje spełnienie wszystkich poniższych warunków:

   • czas pobytu dziecka w szkole obejmuje obowiązkowe zajęcia dydaktyczne i opiekę świetlicą trwające łącznie co najmniej 7 godzin,
   • dziecko przebywa w szkole co najmniej do godziny 15:30,
   • złożenie wniosku i opłaty w sekretariacie szkoły,