LISTA DZIECI OBWODOWYCH PRZYJĘTYCH

KLASA PIERWSZA

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KONTYNUUJĄCYCH

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

!! WAŻNE !!

Informujemy, iż rekrutacja dzieci obwodowych (zamieszkujących: Czapury, Wiórek, Kubalin, Głuszynę Leśną, Babki)

nie wymaga składania dokumentów, potwierdzających woli przyjęcia, przez rodziców.

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ZASADY REKRUTACJI:

 1. Zapisy do klasy pierwszej dla uczniów z obwodu szkoły trwają od 2 marca do 23 marca 2021r.
 2. O zasadach i terminach rekrutacji Gmina Mosina i Dyrektor szkoły informują w formie:
  • komunikatów – na stronie internetowej gminy i szkoły,
  • ogłoszenia – na szkolnej  tablicy informacyjnej,
 3. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czapurach prowadzonej przez Gminę Mosina przyjmowani są kandydaci urodzeni w 2014 roku.
 4. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej w Czapurach (Babki, Czapury, Głuszyna Leśna, Kubalin, Wiórek) przyjmowani są do klasy pierwszej z urzędu.
 5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Czapurach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie takie odbywa się zgodnie
  z harmonogramem wyznaczonym przez organ prowadzący szkołę.
 6. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci na podstawie zgłoszenia (dzieci z obwodu szkoły) wypełnionego:
 7. Wydrukowana wersja elektroniczna lub wypełniona ręcznie wersja papierowa zgłoszenia (z załącznikami) po podpisaniu przez obojga rodziców (prawnych opiekunów) powinna być złożona w sekretariacie szkoły najpóźniej do 23 marca 2021r. do godziny 13:00,
 8. Rodzice składający formularz zgłoszenia do szkoły obwodowej powinni:
  • okazać własny dokument tożsamości,
  • okazać skrócony akt urodzenia dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
  • okazać inne dokumenty np. związane z prawną opieką nad dzieckiem, niepełnosprawnością dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
  • złożyć do 23 kwietnia 2021r. zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego z placówki, w której obowiązek był spełniany– załącznik nr 1 (druk z rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. /Dz. U. 2019, poz. 1700 z późn. zm., druk nr 73),
  • złożyć do 28 maja 2021 r. informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej z placówki, w której kandydat spełniał obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – załącznik nr 2 (druk z rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. Dz. U. 2019, poz. 1700 z późn.zm., druk nr 74) oraz oświadczenie rodziców dotyczące realizacji działań statutowych szkoły (załącznik nr 11)
  • dla osób niezameldowanych oświadczenie o zamieszkaniu dziecka (załącznik nr 10),
 9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dla kandydatów spoza obwodu szkoły dyrektor przeprowadza w terminie od 19 kwietnia do 22 czerwca 2021r. postępowanie uzupełniające.
 10. Przyjęcie do klasy pierwszej kandydata w postępowaniu uzupełniającym następuje na wniosek rodzica. Razem z formularzem wniosku (załącznik nr 4) i oświadczeniami  (załącznik nr 5) rodzice składają w sekretariacie szkoły dokumenty wskazane w pkt. 8.
 11. O kolejności przyjęcia kandydatów w postępowaniu uzupełniającym decyduje spełnienie następujących kryteriów:
  • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty,
  • wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt,
  • kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 1 punkt,
  • rodzice kandydata są zameldowani na terenie gminy Mosina – 2 punkty,
  • miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej –
   1 punkt.
 12. Oddział klasy pierwszej może liczyć nie więcej niż 25 uczniów a przekroczenie tej liczby będzie skutkowało zorganizowaniem kolejnego oddziału klasy pierwszej.
 13. Jeżeli przyjęcie kandydata, o którym mowa w pkt. 9, 10, 11 będzie wymagało przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły oraz spowoduje dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły przyjmuje ucznia tylko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę.
 14. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi 9 kwietnia 2021r. do godziny 13:00.
 15. Decyzje związane z tworzeniem oddziałów, doborem do nich dzieci i przydziałem wychowawców podejmuje dyrektor szkoły.

WYKAZ WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW – do pobrania w sekretariacie,
na stronie
www.szkolaczapury.pl lub www.mosina.podstawowe.vnabor.pl

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MOSINA:

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym (zgłoszenie)

Termin w postępowaniu uzupełniającym (wniosek)

1. Złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 02.03.2021 r.

do 23.03.2021 r.

do godz. 13:00

od 19.04.2021 r.

do 22.06.2021 r.

do godz. 13:00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) do 26.03.2021 r. do 25.06.2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 29.03.2021 r.

do godz. 13:00

do 02.07.2021 r.

do godz. 13:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 07.04.2021 r.

do godz. 13:00

do 09.07.2021 r.

do godz. 13:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 09.04.2021 r.

do godz. 13:00

do 14.07.2021 r.

do godz. 13:00

  

PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Rodzaj czynności Termin
Złożenie  przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W  terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Sporządzenie  przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W terminie  5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Złożenie przez rodzica kandydata do dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie  7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Szkoła może zorganizować dla rodziców uczniów klasy pierwszej zebranie informacyjne dotyczące roku szkolnego 2021/2022, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Dyrektor o dokładnym terminie spotkania poinformuje w formie:

 • komunikatu – na stronie internetowej szkoły,
 • ogłoszenia – na tablicy informacyjnej szkoły,
 1. Szkoła organizuje opiekę w świetlicy szkolnej dla uczniów oddziału przedszkolnego
  i edukacji wczesnoszkolnej, tylko w przypadkach kiedy potrzebują takiego wsparcia ze względu na pracę zawodową swoich rodziców.
 1. Szkoła organizuje opiekę w świetlicy szkolnej dla wszystkich uczniów korzystających z dowozu gminnego.
 2. Szkoła organizuje dożywianie w formie cateringu (obiady) w stołówce szkolnej.
  O objęciu dziecka dożywianiem decyduje uiszczenie opłaty na konto firmy cateringowej.

REKRUTACJA UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

(roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)

ZASADY REKRUTACJI:

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy trwa od 23 lutego do 16 marca 2021r.
 2. O zasadach i terminach rekrutacji dyrektor informuje w formie:
  • komunikatu – na stronie internetowej szkoły,
  • ogłoszenia – na szkolnej tablicy informacyjnej,
 3. W roku szkolnym 2021/2022 szkoła organizuje dwa oddziały przedszkolne  w liczbie nie większej niż 25 uczniów na oddział.
 4. Do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czapurach przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Mosina, urodzeni w 2015 roku na podstawie wypełnionego wniosku (załącznik nr 7), złożonego osobiście i podpisanego przez obojga rodziców (prawnych opiekunów) do 16 marca 2021r.
 5. Wniosek z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego www.mosina.przedszkola.vnabor.pl, wraz z załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu gminy Mosina lub w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, który znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.
 6. Rodzic wraz z wnioskiem powinien w sekretariacie szkoły okazać:
  • własny dokument tożsamości,
  • skrócony akt urodzenia dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
  • oświadczenia (pkt. 7),
  • inne dokumenty np. związane z prawną opieką nad dzieckiem, niepełnosprawnością dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
  • dla osób niezameldowanych oświadczenie o zamieszkaniu dziecka (załącznik nr 10),
 7. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc (maksymalnie 50) obowiązują następujące kryteria:
  • na pierwszym etapie brane są łącznie pod uwagę następujące kryteria:
   • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie),
   • niepełnosprawność kandydata,
   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą,
  • na drugim etapie brane są łącznie pod uwagę następujące gminne kryteria wraz z ich wartością:
   • rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują zadania lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów;
   • rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 punkty;
   • rodzice/opiekunowie prawni kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca – 2 punkty;
   • rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 3 punkty
   • dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt.
 8. Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w pkt. 7.2 , są oświadczenia rodziców załączone do wniosku (załącznik nr 8)
 9. W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym przez kilku kandydatów jednakowej liczby punktów, o kolejności przyjęcia decyduje odpowiednio: wskazanie przedszkola jako pierwszy wybór, a następnie wcześniejsza data urodzenia kandydata.
 10. W przypadku braku przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 11. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego (23 marca 2021r.) rodzice potwierdzają do 30 marca 2021r. wolę przyjęcia dziecka do szkolnego oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 9).
 12. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego nastąpi 01 kwietnia 2021r. do godziny 15:00.
 13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza dla dzieci spoza gminy w terminie od 12 kwietnia do 28 kwietnia 2021r. postępowanie uzupełniające.
 14. W postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów na podstawie wypełnionego wniosku (załącznik nr 7), złożonego osobiście i podpisanego przez obu rodziców (prawnych opiekunów) do 28 kwietnia 2021r.
 15. W terminie uzupełniającym rodzice składają w sekretariacie szkoły wraz w wnioskiem dokumenty wskazane w pkt. 6.
 16. Decyzje związane z tworzeniem oddziału przedszkolnego, doborem do nich dzieci i przydziałem wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły.

WYKAZ WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW – do pobrania w sekretariacie, na stronie www.szkolaczapury.pl lub na stronie www.mosina.przedszkola.vnabor.pl

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MOSINA:

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek)

Termin w

postępowaniu uzupełniającym

(wniosek)

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 23.02.2021r.

do 16.03.2021 r.

do godz. 13:00

od 12.04.2021r.

do 28.04.2021r.

do godz.13:00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) do 22.03.2021r. do 29.04.2021r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 23.03.2021r. do godz. 13:00 do 30.04.2021r.

do godz. 15:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 30.03.2021r.

do godz. 13:00

do 07.05.2021r.

do godz. 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 01.04.2021r.

do godz. 15:00

do 12.05.2021r.

do godz. 13:00

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Rodzaj czynności

Termin

Złożenie  przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W  terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Sporządzenie  przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W terminie  5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Złożenie przez rodzica kandydata do dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Szkoła może zorganizować dla rodziców uczniów oddziałów zerówkowych zebranie informacyjne dotyczące roku szkolnego 2021/2022, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Dyrektor o dokładnym terminie spotkania poinformuje w formie:
 • komunikatu – na stronie internetowej szkoły,
 • ogłoszenia – na tablicy informacyjnej szkoły.
 1. Szkoła organizuje opiekę w świetlicy szkolnej dla uczniów oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, tylko w przypadkach kiedy potrzebują takiego wsparcia ze względu na popołudniową pracę zawodową swoich rodziców.
 2. Szkoła organizuje opiekę w świetlicy szkolnej dla wszystkich uczniów korzystających z dowozu gminnego.
 3. Szkoła organizuje dożywianie w formie cateringu (obiady) w stołówce szkolnej. O objęciu dziecka dożywianiem decyduje uiszczenie opłaty na konto firmy cateringowej.