do wydruku

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 ZASADY REKRUTACJI:

 1. Zapisy do klasy pierwszej dla uczniów z obwodu szkoły trwają od 19 marca do 4 kwietnia 2018r.
 2. O zasadach i terminach rekrutacji Gmina Mosina i Dyrektor szkoły informują w formie:
 • komunikatów na stronach internetowych gminy i szkoły,
 • ogłoszenia na tablicy informacyjnej szkoły,
 • drzwi otwartych zorganizowanych w szkole w dniu 6 marca 2018r. o godzinie 17:30,
 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czapurach prowadzonej przez Gminę Mosina przyjmowani są kandydaci urodzeni w 2011 roku.
 2. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czapurach prowadzonej przez Gminę Mosina, z woli rodzica i odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego mogą być przyjmowani kandydaci urodzeni w 2012 roku.
 3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej w Czapurach (Babki, Czapury, Głuszyna Leśna, Kubalin, Wiórek) przyjmowani są do klasy pierwszej z urzędu.
 4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Czapurach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie takie odbywa się w drugim etapie rekrutacji, zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez organ prowadzący szkołę. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 5. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci na podstawie zgłoszenia do szkoły obwodowej lub wniosku wypełnionego:
 • z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego mosina.podstawowe.vnabor.pl (wersja do wydruku),
 • ręcznie w wersji papierowej pobranej ze strony internetowej Gminy Mosina lub szkoły.
 1. Wydrukowana wersja elektroniczna zgłoszenia lub wniosku (z załącznikami) po podpisaniu przez obojga rodziców (prawnych opiekunach) powinna być złożona w sekretariacie szkoły najpóźniej do 4 kwietnia 2018r do godziny 13:00,
 2. Wypełniona ręcznie wersja papierowa zgłoszenia lub wniosku (z załącznikami) po podpisaniu przez obojga rodziców (prawnych opiekunach) powinna być złożona w sekretariacie szkoły najpóźniej do 3 kwietnia 2018r do godziny 13:00,
 3. Rodzice składając formularz zgłoszenia do szkoły obwodowej powinni:
 • okazać skrócony akt urodzenia dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
 • okazać inne dokumenty np. związane z prawną opieką nad dzieckiem, niepełnosprawnością dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
 • złożyć do 23 kwietnia 2018r. zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego z placówki, w której obowiązek był spełniany– załącznik nr 1 (druk z rozporządzenia z dnia 28 maja 2010 r. Dz. U. nr 97, poz. 624, druk nr 69),
 • złożyć do 25 maja 2018 r. informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej z placówki, w której kandydat spełniał obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – załącznik nr 2 (druk z rozporządzenie z dnia 28 maja 2010 r. Dz. U. nr 97, poz. 624, druk nr 70).
 1. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej (9 kwietnia 2018 r.) rodzice potwierdzają najpóźniej do 16 kwietnia 2018 r. wolę przyjęcia kandydata do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dla kandydatów spoza obwodu szkoły dyrektor przeprowadza w terminie od 23 kwietnia do 29 czerwca 2018r. postępowanie uzupełniające.
 3. Przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym następuje na wniosek rodzica. Razem z formularzem wniosku (załącznik nr 4) rodzice składają w sekretariacie szkoły dokumenty wskazane w pkt. 10.
 4. O kolejności przyjęcia kandydatów w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym decyduje spełnienie następujących kryteriów:
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty,
 • wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt,
 • kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 1 punkt,
 • rodzice kandydata są zameldowani na terenie gminy Mosina – 2 punkty,
 • miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 1 punkt.
 1. Oddział klasy pierwszej może liczyć nie więcej niż 25 uczniów. Przekroczenie tej liczby będzie skutkowało zorganizowaniem kolejnego oddziału klasy pierwszej.
 2. Jeżeli przyjęcie kandydata, o którym mowa w pkt. 12 będzie wymagało przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujące dodatkowe skutki finansowe, o których mowa w pkt. 15, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej nastąpi do 20 kwietnia 2018r..
 4. Decyzje związane z tworzeniem oddziałów, doborem do nich dzieci i przydziałem wychowawców podejmuje dyrektor szkoły.

WYKAZ WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW:

do pobrania w sekretariacie, na stronie internetowej szkoły – www.szkolaczapury.pl lub www.mosina.podstawowe.vnabor.pl

 1. Załącznik nr 1 – wzór zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 stycznia 2017r. (Dz.U. 2017, poz. 170, druk nr 70)).
 2. Załącznik nr 2 – wzór informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 stycznia 2017r. (Dz.U. 2017, poz. 170, druk nr 70)).
 3. Załącznik nr 3 – formularz zgłoszenia kandydata do szkoły obwodowej,
 4. Załącznik nr 4 – formularz wniosku kandydata do klasy pierwszej,
 5. Załącznik nr 5 – oświadczenie o zamieszkaniu,
 6. Załącznik nr 6 – potwierdzenie woli,
 7. Załącznik nr 7 – zgłoszenie do szkoły obwodowej ucznia klasy II-VIII,

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MOSINA:

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

(zgłoszenie)

Termin w postępowaniu uzupełniającym

(wniosek)

1. Złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 19 marca 2018r. – 4 kwietnia 2018r do godz. 13:00 23 kwietnia 2018r.- 29 czerwca 2018 do godz. 13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) do 6 kwietnia 2018r. do 3 lipca 2018r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 9 kwietnia 2018 do godz. 13:00 do 4 lipca 2018 do godz. 13:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 16 kwietnia 2018r. do godz. 13:00 do 9 lipca 2018r. do godz. 13:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 20 kwietnia 2018r. do godz. 13:00 do 13 lipca 2018r. do godz. 13:00

PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Rodzaj czynności

Termin

Złożenie  przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W  terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Sporządzenie  przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W terminie  5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Złożenie przez rodzica kandydata do dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie  7 dni od dnia otrzymania odwołania

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W czerwcu z inicjatywy nauczyciela‑wychowawcy szkoła zorganizuje dla rodziców uczniów klasy pierwszej zebranie informacyjne dotyczące roku szkolnego 2018/2019. Dyrektor o dokładnym terminie spotkania poinformuje w formie:
 • komunikatu na stronie internetowej szkoły,
 • ogłoszenia na tablicy informacyjnej szkoły,
 1. Szkoła organizuje opiekę świetlicową dla wszystkich uczniów korzystających z dowozu gminnego, uczniów oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Szkoła może zorganizować dla dzieci dożywianie w formie cateringu. O objęciu dziecka dożywianiem decyduje spełnienie wszystkich poniższych warunków:
 • czas pobytu dziecka w szkole obejmuje obowiązkowe zajęcia dydaktyczne i opiekę świetlicą trwające łącznie co najmniej 7 godzin,
 • dziecko przebywa w szkole co najmniej do godziny 15:30,
 • złożenie w sekretariacie wniosku i uiszczenie opłaty na konto firmy cateringowej.