REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

ZASADY REKRUTACJI:

 1. Zapisy do klasy pierwszej dla uczniów z obwodu szkoły trwają od 6 marca do 22 marca 2019r.
 2. O zasadach i terminach rekrutacji Gmina Mosina i Dyrektor szkoły informują w formie:
 • komunikatów na stronach internetowych gminy i szkoły,
 • ogłoszenia na tablicy informacyjnej szkoły,
 • drzwi otwartych zorganizowanych w szkole w dniu 21 lutego 2019r. o godzinie 17:30,
 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czapurach prowadzonej przez Gminę Mosina przyjmowani są kandydaci urodzeni w 2012 roku.
 2. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czapurach prowadzonej przez Gminę Mosina, z woli rodzica i odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego mogą być przyjmowani kandydaci urodzeni w 2013 roku.
 3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej w Czapurach (Babki, Czapury, Głuszyna Leśna, Kubalin, Wiórek) przyjmowani są do klasy pierwszej z urzędu.
 4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Czapurach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie takie odbywa się w drugim etapie rekrutacji, zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez organ prowadzący szkołę. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (do 27 marca 2019r.).
 5. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci na podstawie zgłoszenia (dzieci z obwodu szkoły) lub wniosku (dzieci spoza obwodu szkoły) wypełnionego:
 • z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego mosina.podstawowe.vnabor.pl (wersja do wydruku),
 • ręcznie w wersji papierowej pobranej ze strony internetowej Gminy Mosina lub szkoły.
 1. Wydrukowana wersja elektroniczna zgłoszenia lub wniosku (z załącznikami) po podpisaniu przez obojga rodziców (prawnych opiekunach) powinna być złożona w sekretariacie szkoły najpóźniej do 22 marca 2019r do godziny 13:00,
 2. Wypełniona ręcznie wersja papierowa zgłoszenia lub wniosku (z załącznikami) po podpisaniu przez obojga rodziców (prawnych opiekunach) powinna być złożona w sekretariacie szkoły najpóźniej do 22 marca 2019r do godziny 13:00,
 3. Rodzice składający formularz zgłoszenia do szkoły obwodowej powinni:
 • okazać skrócony akt urodzenia dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
 • okazać inne dokumenty np. związane z prawną opieką nad dzieckiem, niepełnosprawnością dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
 • złożyć do 22 kwietnia 2019r. zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego z placówki, w której obowiązek był spełniany– załącznik nr 1 (druk z rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dz. U. 939, druk nr 73),
 • złożyć do 27 maja 2019 r. informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej z placówki, w której kandydat spełniał obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – załącznik nr 2 (druk z rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dz. U. 939, druk nr 73).
 1. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej (29 marca 2019 r.) rodzice potwierdzają najpóźniej do 5 kwietnia 2019 r. wolę przyjęcia kandydata do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dla kandydatów spoza obwodu szkoły dyrektor przeprowadza w terminie od 22 kwietnia do 28 czerwca 2019r. postępowanie uzupełniające.
 3. Przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym następuje na wniosek rodzica. Razem z formularzem wniosku (załącznik nr 4) rodzice składają w sekretariacie szkoły dokumenty wskazane w pkt. 10.
 4. O kolejności przyjęcia kandydatów w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym decyduje spełnienie następujących kryteriów:
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty,
 • wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt,
 • kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 1 punkt,
 • rodzice kandydata są zameldowani na terenie gminy Mosina – 2 punkty,
 • miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 1 punkt.
 1. Oddział klasy pierwszej może liczyć nie więcej niż 25 uczniów. Przekroczenie tej liczby będzie skutkowało zorganizowaniem kolejnego oddziału klasy pierwszej.
 2. Jeżeli przyjęcie kandydata, o którym mowa w pkt. 12 będzie wymagało przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, spowodują dodatkowe skutki finansowe, o których mowa w pkt. 15, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia tylko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej nastąpi do 10 kwietnia 2019r..
 4. Decyzje związane z tworzeniem oddziałów, doborem do nich dzieci i przydziałem wychowawców podejmuje dyrektor szkoły.

WYKAZ WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW: do pobrania w sekretariacie lub www.mosina.podstawowe.vnabor.pl

 1. Załącznik nr 1 – wzór zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 kwietnia 2018r. (Dz.U. 2018, poz. 939, druk nr 73)).
 2. Załącznik nr 2 – wzór informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 kwietnia 2018r. (Dz.U. 2018, poz. 939, druk nr 74)).
 3. Załącznik nr 3 – formularz zgłoszenia kandydata do szkoły obwodowej,
 4. Załącznik nr 4 – formularz wniosku kandydata do klasy pierwszej,
 5. Załącznik nr 5 – oświadczenie o zamieszkaniu,
 6. Załącznik nr 6 – potwierdzenie woli,
 7. Załącznik nr 7 – zgłoszenie do szkoły obwodowej ucznia klasy II-VIII,
 8. Załącznik nr 8 – zgoda na działania statutowe szkoły,

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MOSINA:

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

(zgłoszenie)

Termin w postępowaniu uzupełniającym

(wniosek)

1. Złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 06.03.2019 r. do 22.03.2019 r. do godz. 13:00 od 22.04.2019 r. do 28.06.2019 r. do godz.13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 966 z późn. zm.) do 27.03.2019 r. do 03.07.2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 29.03.2019 r.

do godz. 13:00

do 04.07.2019 r

do godz. 13:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 05.04.2019 r.

do godz. 13:00

do 09.07.2019 r.

do godz. 13:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 10.04.2019 r.

do godz. 13:00

do 15.07.2019 r.

do godz. 13:00

PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Rodzaj czynności

Termin

Złożenie  przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W  terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Sporządzenie  przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W terminie  5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Złożenie przez rodzica kandydata do dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie  7 dni od dnia otrzymania odwołania

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W czerwcu z inicjatywy nauczyciela‑wychowawcy szkoła może zorganizować dla rodziców uczniów klasy pierwszej zebranie informacyjne dotyczące roku szkolnego 2019/2020. Dyrektor o dokładnym terminie spotkania poinformuje w formie:
 • komunikatu na stronie internetowej szkoły,
 • ogłoszenia na tablicy informacyjnej szkoły,
 1. Szkoła organizuje opiekę świetlicową dla wszystkich uczniów korzystających z dowozu gminnego, uczniów oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Szkoła może zorganizować dla dzieci dożywianie w formie cateringu. O objęciu dziecka dożywianiem decyduje złożenie w sekretariacie wniosku i uiszczenie opłaty na konto firmy cateringowej.

 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

(roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)

ZASADY REKRUTACJI:

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałym na terenie gminy trwa od 25 lutego do 15 marca 2019r.
 2. O zasadach i terminach rekrutacji dyrektor informuje w formie:
 • komunikatu na stronie internetowej szkoły,
 • ogłoszenia na tablicy informacyjnej szkoły,
 • drzwi otwartych zorganizowanych dla rodziców zapisujących dzieci do szkoły.
 1. W roku szkolnym 2019/2020 szkoła może zorganizować dwa oddziały przedszkolne pod warunkiem zgłoszenia, pozytywnej weryfikacji oraz potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, dzieci w liczbie większej niż 25.
 2. Do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czapurach (w pierwszym terminie) przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Mosina, urodzeni w 2013 roku na podstawie wypełnionego wniosku (załącznik nr 4b), złożonego osobiście i podpisanego przez obu rodziców (prawnych opiekunów) do 15 marca 2019r..
 • z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego http://www.mosina.przedszkola.vnabor.pl, wraz z załącznikami należy złożyć go w przedszkolu czy w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, który znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji,
 • w formie wypełnionego i podpisanego formularza wniosku w wersji papierowej pobranego ze strony internetowej Gminy Mosina lub szkoły.
 1. Rodzic wraz z wnioskiem powinien w sekretariacie szkoły okazać:
 • własny dokument tożsamości,
 • skrócony akt urodzenia dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
 • inne dokumenty np. związane z prawną opieką nad dzieckiem, niepełnosprawnością dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc (maksymalnie 50), pierwszeństwo mają kandydaci spełniający następujące kryteria:
 • na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są łącznie pod uwagę następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 • na drugim etapie postępowanie rekrutacyjnego (w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami) – załącznik nr 9):
 • rodzice pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalności gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodziców samotnie wychowujących dziecko – 6 pkt.;
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 pkt.;
 • rodzice kandydata są zameldowani na terenie gminy Mosin – 4 pkt.;
 • dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 pkt.;
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza w drugim terminie od 10 kwietnia do 24 kwietnia 2019r. postępowanie uzupełniające.
 2. W postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów na podstawie wypełnionego wniosku (załącznik nr 4b), złożonego osobiście i podpisanego przez obu rodziców (prawnych opiekunów) do 24 kwietnia 2019r..
 3. Rodzic wraz z wnioskiem powinien okazać:
 • własny dokument tożsamości,
 • skrócony akt urodzenia dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
 • inne dokumenty np. związane z prawną opieką nad dzieckiem, niepełnosprawnością dziecka (kopia pozostaje w dokumentacji szkoły),
 • oświadczenia o zamieszkaniu dziecka (załącznik nr 9).
 1. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego (22 marca 2019r.) rodzice potwierdzają do 1 kwietnia 2019r. wolę przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (postępowanie uzupełniające – do 8 maja 2019r.).
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego nastąpi do 2 kwietnia 2019r. (postępowanie uzupełniające – do 10 maja 2019r.).
 3. Decyzje związane z tworzeniem oddziałów przedszkolnych, doborem do nich dzieci i przydziałem wychowawców podejmuje dyrektor szkoły.

WYKAZ WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW (do pobrania w sekretariacie):

 1. Załącznik nr 4b – wniosek do oddziału przedszkolnego,
 2. Załącznik nr 6b – potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola,
 3. Załącznik nr 9 – Oświadczenia rodziców na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MOSINA:

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

(wniosek)

Termin w postępowaniu uzupełniającym

(wniosek)

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 25.02.2019 r. do 15.03.2019 r. do godz. 13:00 od 10.04.2019 r. do 24.04.2019 r. do godz.13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa z art.150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 966 z późn. zm.) do 19.03.2019 r. do 26.04.2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 22.03.2019 r. do godz. 13:00 do 30.04.2019 r

do godz. 15:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 01.04.2019 r. do godz. 13:00 do 08.05.2019 r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 02.04.2019 r. do godz. 15:00 do 10.05.2019 r. do godz. 13:00

 PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Rodzaj czynności

Termin

Złożenie  przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W  terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Sporządzenie  przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W terminie  5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Złożenie przez rodzica kandydata do dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie  7 dni od dnia otrzymania odwołania

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W czerwcu z inicjatywy nauczyciela‑wychowawcy szkoła może zorganizować dla rodziców uczniów klasy pierwszej zebranie informacyjne dotyczące roku szkolnego 2019/2020. Dyrektor o dokładnym terminie spotkania poinformuje w formie:
 • komunikatu na stronie internetowej szkoły,
 • ogłoszenia na tablicy informacyjnej szkoły,
 1. Szkoła organizuje opiekę świetlicową dla wszystkich uczniów korzystających z dowozu gminnego, uczniów oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Szkoła może zorganizować dla dzieci dożywianie w formie cateringu. O objęciu dziecka dożywianiem decyduje złożenie w sekretariacie wniosku i uiszczenie opłaty na konto firmy cateringowej.