PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę, która realizuje jednocześnie funkcję  opiekuńczą,  wychowawczą i dydaktyczną. Świetlica szkolna  czuwa nad bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci – przez działania w tym zakresie realizuje się funkcja opiekuńcza. Natomiast funkcja dydaktyczna skupia się przede wszystkim na działalności reedukacyjnej i kompensacyjnej. Świetlica nie tylko zapewnia uczniom warunki do odrabiania zadań domowych, ale również wdraża do przyswojenia prawidłowych nawyków uczenia się oraz organizowania i rozwijania własnej aktywności umysłowej. Kolejnym zadaniem placówki jest odkrywanie zainteresowań i indywidualnych predyspozycji uczniów oraz stwarzanie warunków do rozwijania tych predyspozycji za pomocą odpowiednio zorganizowanych zajęć. Ponadto świetlica szkolna ma na celu upowszechnianie kultury i kształtowanie nawyków w zakresie kultury osobistej, wdrażanie do kształtowania prawidłowych nawyków higienicznych i do dbałości o zdrowie, a także rozwijanie samodzielności uczniów i samorządnych form aktywności społecznej.

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy
Organizacja pracy świetlicy:

 • zapoznanie z regulaminem świetlicy;
 • ustalenie norm obowiązujących w świetlicy;
 • integracja zespołu;
 • poznanie praw i obowiązków dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków:

 • kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych;
 • wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie;
 • wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów;
 • wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole;
 • kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej;
 • dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole;
 • ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole;
 • wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku;
 • dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej;
 • rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
 • kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi;
 • nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów;
 • organizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy;
 • pomoc w odrabianiu lekcji;
 • dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu;
 • wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków.

Wzmacnianie uczniów w rozwoju intelektualnym:

 • rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się;
 • organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci;
 • stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.

Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

 • plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;
 • czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, tabletów, oglądanie filmów edukacyjnych;
 • umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne;
 • hobbystycznych;
 • sportowo – zabawowych.

Uczenie właściwych i bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach oraz kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych (edukacja prozdrowotna):

 • wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabaw, w drodze do szkoły i do domu;
 • uwrażliwianie dzieci na zagrożenia w szkole i poza nią (np. używki, agresywne zachowania itp.);
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania i dbania o kondycję fizyczną oraz zdrowie;
 • zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu;
 • wdrażanie do dbania o higienę osobistą.

Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci – organizowanie gier i zabaw sportowo – ruchowych, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu:

 • organizowanie gier i zabaw na boisku szkolnym lub placu zabaw;
 • wprowadzanie gier i zabaw ruchowych i zręcznościowych.

Odkrywanie piękna i dóbr przyrody:

 • rozmowy na temat zachowań zagrażających środowisku naturalnemu;
 • zachęcanie do segregacji odpadów;
 • rozmowy na temat pór roku, zwierząt i ptaków, roślin;
 • rozmowy na temat znaczenia przyrody w życiu człowieka.

Wpajanie szacunku dla kultury, tradycji, historii i wartości narodowych; uczenie patriotyzmu:

 • kształtowanie postaw patriotycznych, wyrabianie szacunku do symboli narodowych;
 • wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych;
 • kultywowanie tradycji i obyczajów związanych m.in. z: 11 Listopada, Andrzejkami, Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, 3 Maja;
 • poznanie tradycji szkoły i jej patrona – udział w projekcie edukacyjnym „Śladami patrona naszej szkoły”;
 • organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych na terenie szkoły.

Rozwijanie kompetencji czytelniczych, zachęcanie do czytania książek i czasopism, dbanie o poprawność językową w wypowiedziach uczniów:

 • spotkania z literaturą dziecięcą – wspólne czytanie;
 • rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem;
 • prowadzenie zajęć z zakresu żywego słowa – pogadanki, opowiadania, dyskusje.

  Rodzaje zajęć świetlicowych:

 • zajęcia wynikające z planu pracy świetlicy;
 • odrabianie zadań domowych;
 • zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, techniczne, teatralne);
 • zajęcia ruchowe (gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej; ćwiczenia ogólnorozwojowe);
 • czytanie ze zrozumieniem (teksty literackie i prasowe);
 • zajęcia relaksacyjne;
 • gry i zabawy integracyjne;
 • ćwiczenia z elementami jogi;
 • konkursy, teleturnieje wiedzy, quizy, rebusy, krzyżówki;
 • gry edukacyjne i planszowe;
 • oglądanie filmów.

ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

BĘDĄ PROWADZONE WOKÓŁ HASEŁ TEMATYCZNYCH:

 • Wrzesień

1)     Witaj szkoło, witaj świetlico!

 • Zapoznanie nowych dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy, przypomnienie regulaminu świetlicy, poznajemy wyposażenie świetlicy.
 • Gry i zabawy integrujące grupę
 • Porządki w zabawkach, przyborach, przypomnienie zabaw, gier i rodzajów zajęć prowadzonych w świetlicy
 • Zawarcie Kontraktu
 • Praca plastyczna „Moja świetlica”

2)      Wakacyjne wspomnienia

 • Pogadanka o wspomnieniach i przeżyciach wakacyjnych
 • Rysunki i kolorowanki wakacyjne
 • Mapa Polski i Europy – wakacyjna mapa uczniów
 • Kalambury, rebusy, zagadki i krzyżówki dotyczące wakacyjnych zajęć
 • Ramka na wakacyjne zdjęcie.

3)      Bezpieczna droga do szkoły

 • Pogadanka o przepisach ruchu drogowego
 • Zapoznawanie się z pobliskim przejściem dla pieszych
 • Praca plastyczna: moja droga do szkoły
 • Znaki drogowe – wykonanie i zabawy
 • Policja i jej zadania
 • Zabawy ruchowe „samochód na skrzyżowaniu”

4)      Przyszła Jesień

 • Słuchanie i czytanie wierszy o jesieni
 • Jesienna dekoracja sali świetlicy
 • Rozmowa o przygotowaniach przyrody na przyjście jesieni, dostrzeganie zależności między wyglądem przyrody a porą roku
 • Praca plastyczna „Jesienny krajobraz”
 • Kalambury, zagadki i kolorowanki jesienne
 • Odgłosy jesieni – zabawa na świeżym powietrzu
 • Październik

1)      Światowy dzień zwierząt

 • Pogadanka o ulubionych zwierzętach domowych, ich imionach i zwyczajach
 • Praca plastyczna „Mój zwierzak”
 • Zapoznanie ze sposobami pomocy i ochrony zwierząt
 • Plakat zachęcający do dbania o zwierzęta
 • Kolorowanki ze zwierzętami
 • Zwierzęta, które znamy – zagadki o zwierzętach
 • Zwierzak z kreatywnych drucików

2)      Dzień Edukacji Narodowej:

 • DEN – co to za święto?
 • Mój wymarzony nauczyciel – wypisanie cech
 • Portret nauczyciela – praca plastyczna
 • „Laurka dla Pani, laurka dla Pana” wykonie prac z uwzględnieniem zasad pisania listów i adresowania
 • Wiersz „Róża dla Pani” L. Mariańskiej

3)      Jesienne skarby

 • Zbieranie jesiennych skarbów na boisku i w okolicy szkoły
 • Stworzenie jesiennego kącika w świetlicy
 • Wykonanie ludzików i zwierzątek z kasztanów, jarzębiny, żołędzi
 • Kolorowanki jesienne
 • Zielnik z kolorowych liści

4)      Zwierzęta małe i duże w Zoo

 • Wykonanie zwierząt techniką orgiami płaskiego i przestrzennego
 • Najdziwniejsze zwierzęta świata – szukanie i oglądanie zdjęć w Internecie
 • Zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi rekordów wśród zwierząt
 • Kolorowanki ze zwierzętami z zoo
 • Praca plastyczna „Ja nie wierzę, że istnieje takie zwierzę”
 • Wybór ulubionego zwierzaka – wypowiedź z uzasadnieniem

5)      Czcimy pamięć tych, którzy odeszli

 • Listopad miesiącem pamięci o zmarłych – pogadanka.
 • Symbolika grobu – wdrożenie do czczenia pamięci zmarłych, odpowiedniego zachowania na cmentarzu i w miejscach pamięci.
 • Korowód świętych
 • Listopad

1)      Narodowe Święto Niepodległości

 • „Kto Ty jesteś?” – nauka wiersza Władysława Bełzy
 • Rozmowa na temat Ojczyzny i patriotyzmu
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn
 • Wykonanie flagi Polski, wyklejanka godła
 • Słuchanie i nauka pieśni patriotycznych
 • swojej małej ojczyźnie – quiz

2)      Złota, polska Jesień

 • Wykonanie sukienki Pani Jesieni z liści
 • Praca plastyczna – jesienne drzewo
 • Kolorowanki jesienne
 • Tworzenie jesiennych stroików
 • Wyszukiwanie jesiennych krajobrazów w internecie

3)      Dbamy o zdrowie

 • „Co robić, żeby być zdrowym jak ryba?” – pogadanka
 • Wykonanie plakatu na temat zdrowego odżywiania
 • Praca plastyczna: „Dbam o zdrowie”
 • Zabawa w lekarza i aptekę
 • Jak powinien wyglądać dzień ucznia? – rozmowa kierowana

4)      Mali sportowcy

 • „Sport to zdrowie” – pogadanka
 • Poranna gimnastyka w świetlicy
 • Wyścigi i tory przeszkód w sali gimnastycznej
 • Nauka maszerowania w szeregu
 • Gry zespołowe, zabawy z piłką
 • Grudzień

1)      Św. Mikołaj przychodzi

 • Prawdziwa legenda św. Mikołaja – przybliżenie postaci i działalności św. Mikołaja, kolorowanki postaci
 • Jakie przesłanie zostawił nam św. Mikołaj? – rozmowa kierowana, przypomnienie zwyczaju podrzucania upominków
 • Nauka piosenki „Kochany Panie Mikołaju”
 • Pisanie listów do św. Mikołaja

2)      Przygotowania do Bożego Narodzenia – tradycje i dekoracje

 • Wykonanie ozdób bożonarodzeniowych
 • Plakat „Anioły świetlicowe”
 • Piosenki bożonarodzeniowe i kolorowanki
 • Rymowanki i zagadki świąteczne
 • Przygotowanie i ustawienie choinki w świetlicy
 • Wykonanie ozdób choinkowych
 • Wykonanie kartek świątecznych
 • Rysunki i kolorowanki świąteczne

3)      Święta Bożego Narodzenia

 • Układanie życzeń Bożonarodzeniowych
 • Przygotowanie świątecznej dekoracji świetlicy
 • Tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia – rozmowa kierowana
 • Uczymy się pięknie pakować prezenty
 • Śpiew ulubionych kolęd

4)      Koniec roku

 • Przygotowanie do przyjęcia sylwestrowego
 • Pożegnanie roku w świetlicy
 • Styczeń

1)      Otwieramy nowy kalendarz

 • Co to jest kalendarz? – rozmowa kontrolowana
 • Grupowe wykonanie kalendarza na nowy rok
 • Doskonalenie znajomości: pór roku, miesięcy oraz dni tygodnia.
 • Wyszukiwanie przysłów i porzekadeł o Nowym Roku i miesiącach.
 • Ilustracje do przysłów

2)      Zima w pełni

 • Praca plastyczna „ zimowy krajobraz”
 • „Hu, hu ha zima zła” i inne piosenki zimowe – śpiew i nauka
 • Jak zwierzęta radzą sobie w czasie zimy, jak możemy je dokarmiać? – rozmowa
 • Plakat z Panią Zimą
 • Wycinanie śnieżynek
 • Poznajemy kraje wiecznego śniegu i lodu: igloo, Eskimosi, zwierzęta polarne

3)      Dzień Babci i Dziadka

 • „Mój dziadek, moja babcia są najlepsi, bo…” – pogadanka
 • Praca plastyczna „Portret babci i dziadka”
 • Wykonanie laurek z życzeniami dla dziadków
 • Układanie wierszyków o babci i dziadku

4)      Zimowe szaleństwo

 • Lepimy świetlicowego bałwana
 • Praca plastyczna: „ Śniegowy bałwanek”
 • Lubimy zimę czy nie?– wspólne wypisywanie plusów i minusów zimy
 • Wykonanie bałwanków z waty, włóczki i innych materiałów

5)      Bezpieczna zima, zimowe sporty

 • Kalambury z nazwami sportów zimowych
 • Kolorowanki ze sportami zimowymi
 • Wycinanie śnieżynek, ozdabianie sali świetlicy
 • Zabawy w naśladowanie sportów zimowych

6)      Pogoda – co to takiego?

 • Pogoda – jest dobra czy zła? – pogadanka
 • Czym jest pogoda – o pogodzie w różnych porach roku – rozmowa
 • Kalambury z przysłowiami dotyczącymi pogody
 • Zjawiska atmosferyczne – eksperymenty.
 • Świetlicowy kalendarz obserwacji pogody
 • Wykonanie wiatraczków i elementów stacji pogodowej
 • Luty

1)      Walentynki

 • Praca plastyczna: „moja walentynka”
 • Walentynowa dekoracja świetlicy
 • Czytanie i układanie walentynkowych rymowanek
 • Wykonanie walentynek i obdarowanie nimi kolegów i koleżanek
 • Kogo kocham, kogo lubię – rozmowa kierowana o miłości dla rodziny, przyjaciół i kolegów
 • Impreza walentynkowa w świetlicy

2)      Poznański tydzień recyclingu

 • Praca plastyczno – konstruktorska z zużytych elementów
 • Pogadanka o segregowaniu śmieci
 • Wykorzystanie surowców wtórnych – film edukacyjny
 • Drugie życie przedmiotów – „to się na pewno do czegoś przyda”
 • Ekozabawki – praca konstrukcyjna
 • Marzec

1)      Dzień Kobiet

 • Sylwetki sławnych kobiet – zapoznanie z postaciami kobiet, które wpłynęły na losy świata
 • Wykonanie laurek dla pań pracujących w szkole
 • Zawody wykonywane przez kobiety – rozmowa kierowana
 • Kto jest dżentelmenem a kto damą? – przypomnienie zasad kulturalnego zachowania względem kobiet

2)      Idzie Wiosna

 • Wykonanie wiosennej dekoracji sali
 • Wspólne układanie krzyżówki wiosennej
 • Rozmowa na temat zwyczaju topienia Marzanny
 • Wykonanie świetlicowej Marzanny
 • Kolorowanki wiosenne

3)      Zając, kurczak i baranek

 • Kolorowanki ze zwierzakami świątecznymi
 • Czytanie świątecznych życzeń i wierszyków
 • Rozmowa kierowana o przygotowaniach świątecznych w naszych domach

4)      Święta Wielkanocne

 • Przypomnienie tradycji i zwyczajów wielkanocnych – rozmowa kierowana
 • Wykonanie koszyczków wielkanocnych
 • Praca plastyczna: „ Pisanka wielkanocna”
 • Wykonanie kartek świątecznych i ozdób wielkanocnych
 • Układanie życzeń, kolorowanki wielkanocne
 • Kwiecień

1)      Nasi skrzydlaci przyjaciele

 • Oglądanie atlasów i książek o ptakach
 • Krzyżówki i zgadywanki z nazwami ptaków
 • Praca plastyczna: „Kaczka – dziwaczka”
 • Odgłosy ptaków – słuchanie i próby rozpoznawania odgłosów
 • Rysunki, wycinanki, kolorowanki z ptakami

2)      Kwiatki, bratki i stokrotki…

 • Zagadki z nazwami kwiatów
 • Posadzenie wiosennych kwiatków przed wejściem do szkoły
 • Kolorowanki z kwiatami
 • Praca plastyczna: „wiosenny bukiet”
 • Oglądanie zdjęć kwiatów i katalogów

3)      Majowe święta

 • Co świętujemy w 1., 2. i 3. Maja?
 • Święto pracy – jakie znamy zawody, czy praca w ogóle jest potrzebna, mój wymarzony zawód – pogadanka
 • Kolorowanki historyczne
 • Przypomnienie symboli narodowych.
 • Maj

1)      W sadzie

 • Co zmienia się za oknem wiosną? – pogadanka
 • Praca plastyczna: „Kwitnący sad”
 • Świetlicowy ogródek – siejemy rzeżuchę, sadzimy cebulę
 • Układanie rymowanek o wiośnie
 • Wykonanie wiosennych kwiatów z bibuły, papieru, gałganków itp.
 • Kalambury i zagadki obrazkowe z nazwami wiosennych kwiatów

2)      Matematyka wokół nas

 • Figury geometryczne wokół nas
 • Kąty są wszędzie
 • Rysunki pikselowe
 • Zabawy matematyczne z wykorzystaniem ciała
 • Zabawa w sklep

3)      Dzień Mamy

 • Wykonanie wspólnego plakatu – bukietu kwiatów, w których dzieci wpiszą imiona swoich mam
 • Praca plastyczna: „Moja mama”
 • Wykonanie upominków dla mam
 • Pisanie życzeń i wierszyków dla mam
 • „Moja mama najlepiej na świecie…” – niedokończone zdania o mamie

4)      Dzień Dziecka

 • Dzieci maja prawa i obowiązki – rozmowa kierowana
 • Co najbardziej lubię robić – swobodne wypowiedzi, rysunki
 • Praca plastyczna: „Mój autoportret”
 • Konkursy i zabawy ruchowe z nagrodami
 • Rozmowa na temat dzieci różnych narodowości, pokazanie podobieństw i różnic
 • Czerwiec

1)      Podróże kształcą

 • Ciekawe miejsca w Polsce i za granicą.
 • Góry, morze czy jeziora? – cuda natury
 • Słuchanie odgłosów przyrody, naśladowanie dźwięków
 • Zapoznanie z gatunkami i rodzajami drzew
 • Atrakcje najbliższej okolicy
 • Quiz

2)      Moja rodzina – Dzień Ojca

 • Mój tata – pogadanka
 • Kto to jest „prawdziwy mężczyzna” – rozmowa
 • Skąd się wzięło moje nazwisko – fragmenty książki H. Martenki
 • Drzewo genealogiczne
 • Nauka piosenki „Tata jest najlepszy na świecie” Arki Noego
 • Portret taty

3)      Plany na wakacje

 • Oglądanie książek podróżniczych, folderów, atlasów…
 • Moja wymarzona podróż – planowanie podróży marzeń
 • Praca plastyczna: „egzotyczny krajobraz”
 • Czytanie fragmentów książki Łukasza Wierzbickiego „Afryka Kazika”, ilustracje do tekstu
 • „Giełda wakacyjnych pomysłów” – co można robić latem w domu – pogadanka
 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wakacji
 • Wakacje w mieście – wakacje na wsi – wady i zalety – rozmowa
 • Porządkowanie świetlicy

Opracowała:
mgr Katarzyna Ziobro
mgr Agata Horłoza