REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ - pdf
KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ - pdf

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy szkolnej: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 67 (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

 1. W celu zapewnienia uczniom opieki w czasie pracy rodziców, lub oczekiwania na zajęcia dodatkowe, w szkole organizowana jest opieka w ramach pracy świetlicy szkolnej.
 2. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie klas 0-III, których oboje rodzice pracują, dzieci korzystające z dowozu gminnego oraz uczniowie z klas 0-III oczekujący na zajęcia dodatkowe.
 3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość korzystania z opieki świetlicy przez uczniów klasy IV, jednak każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Kierownikiem Świetlicy i Pedagogiem.
 4. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje po złożeniu przez rodziców / opiekunów prawnych wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka.
 5. Uczniowie oddziału przedszkolnego i klasy I są odprowadzani po zajęciach do świetlicy przez nauczyciela.
 6. Uczniowie klas II i III zobowiązani są do samodzielnego stawiania się w świetlicy szkolnej po zakończonych zajęciach.
 7. Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć świetlicowych wyłącznie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych.
 8. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w zajęciach od chwili ich zgłoszenia do świetlicy do momentu przekazania rodzicom, innym osobom uprawnionym do odbioru dziecka lub samodzielnego powrotu dziecka do domu o godzinie wskazanej przez rodzica i przy jego pisemnym pozwoleniu.
 9. Rodzice dzieci, które nie ukończyły siódmego roku życia mają obowiązek osobistego przekazania dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy.
 10. Istnieje możliwość odbioru dziecka ze świetlicy przez inne dziecko, wskazane przez rodziców, jeżeli ukończyło ono 10 rok życia.
 11. W świetlicy prowadzony jest dziennik obecności, w którym odnotowywane są obecności uczniów.
 12. W przypadku nie zgłoszenia się dziecka do świetlicy nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
 13. W przypadku tygodniowej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka, wychowawca informuje rodziców / opiekunów prawnych.
 14. Uczniowie uczestniczący w zajęciach w świetlicy nie mogą opuszczać świetlicy bez zgody wychowawcy świetlicy.
 15. Uczniowie zobowiązani są do wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy.
 16. W czasie przebywania w świetlicy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się oraz poszanowania prawa innych uczniów do zabawy i odpoczynku.
 17. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości oraz do należytej dbałości o sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 18. Za umyślnie zniszczone zabawki i sprzęty, które znajdują się w świetlicy odpowiadają rodzice / opiekunowie prawni, ponosząc konsekwencje materialne.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się uczniom samodzielnego obsługiwania sprzętu audiowizualnego oraz innych urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu świetlicy lub pracowni i pomieszczeń szkolnych, z których korzystają wychowawcy świetlicy w ramach prowadzonych zajęć.
 20. Działalność świetlicy szkolnej prowadzona jest według Planu Pracy Świetlicy opracowywanego na każdy kolejny rok szkolny i zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.
 21. Po zakończonych zajęciach uczniowie są zobowiązani do pozostawienia miejsca zabawy w należytym porządku i odłożenia używanych rzeczy na właściwe miejsce.
 22. Jeżeli uczeń nie stosuje się do regulaminu świetlicy, ponosi konsekwencje wynikające z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Regulaminu Ucznia.
 23. Regulamin Świetlicy Szkolnej dostępny jest w ciągu roku szkolnego w świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły. Na początku każdego roku szkolnego regulamin przekazywany jest w formie pisemnej rodzicom uczniów zapisanych do świetlicy, natomiast uczniowie zostają zapoznani ze skróconą wersją na zajęciach początkowych, na których sporządzany jest Kontrakt umieszczany w widocznym miejscu świetlicy.
 24. Regulamin Świetlicy Szkolnej jest zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły.