Zasady organizacji zdalnego nauczania – informacje dla rodziców i uczniów

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać
29 marca 2020
Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w klasach – rozdział 1
1 kwietnia 2020

Zasady organizacji zdalnego nauczania – informacje dla rodziców i uczniów

Home   rozdział 1   rozdział 2   rozdział 3   rozdział 4   rozdział 5   rozdział 6   rozdział 7

Zasady organizacji zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

 Informacje dla rodziców i uczniów

       Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) ustala się zasady funkcjonowania szkoły w sytuacji nauczania na odległość.

 Szkoła realizuje zdalne nauczanie z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego

korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1

Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych takich jak indywidualne nauczanie, rewalidacja.

Rozdział 2

Sposób monitorowania postępów oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów.

Rozdział 3

Sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

Rozdział 4

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a Ustawy o systemie oświaty a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych.

Rozdział 5

Wskazywanie, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.

Rozdział 6

Formy i terminy konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia

Rozdział 7

Zasady oceniania w okresie pracy online w edukacji wczesnoszkolnej.

Ogólne zasady kształcenia na odległość z uwzględnieniem higieny pracy, o których informuje wychowawca klasy rodziców podczas nauki w domu.

Wskazówki dla rodziców „Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą” o których powinien informować wychowawca rodziców podczas nauki w domu.